B.S. Index van de publicaties van 5 augustus 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 05/08/2010 numac 2010003457 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993(...) Ingevolge artikel 31 van de wet van 22 maart 1993 is iedere overdracht tussen kredietinstellingen o(...) type wet prom. -- pub. 05/08/2010 numac 2010003458 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993(...) Ingevolge artikel 31 van de wet van 22 maart 1993 is iedere overdracht tussen kredietinstellingen o(...) type wet prom. 21/12/2009 pub. 05/08/2010 numac 2010000454 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het accijnsstelsel van alcoholvrije dranken en koffie. - Duitse vertaling type wet prom. 22/12/2009 pub. 05/08/2010 numac 2010000440 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot aanpassing van sommige wetgevingen aan de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende diensten op de interne markt. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/05/2010 pub. 05/08/2010 numac 2010012150 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Ant type koninklijk besluit prom. 19/05/2010 pub. 05/08/2010 numac 2010202439 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de wijziging van artikelen 4 en 5 van de collec type koninklijk besluit prom. 19/05/2010 pub. 05/08/2010 numac 2010012124 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de ecocheques type koninklijk besluit prom. 19/05/2010 pub. 05/08/2010 numac 2010202420 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de beroepsopleiding type koninklijk besluit prom. 02/07/2010 pub. 05/08/2010 numac 2010203489 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de werkkledij type koninklijk besluit prom. 19/05/2010 pub. 05/08/2010 numac 2010012153 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het opleidingsCV type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/08/2010 numac 2010007226 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Pensionering van een aanvullingsofficier Bij koninklijk besluit nr. 8082 van 4 juli 2010, wordt luitenant-ter-zee eerste klasse technicus J. Van den Abbeele van het korps van het marinepersoneel gepensioneerd op 1 oktober 2010 type koninklijk besluit prom. 20/07/2010 pub. 05/08/2010 numac 2010003448 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 2 maart 2010 tot wijziging van het reglement van 17 oktober 2006 op het eigen vermogen van de kredietinstellingen en de beleggingsondern type koninklijk besluit prom. 17/06/2010 pub. 05/08/2010 numac 2010203165 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de organisatie van opleidings- en tewerkstellingsstelsels voor de jaren type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/08/2010 numac 2010007220 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van kandidaat-**** **** koninklijk besluit ****. 8079 van 4 juli 2010 : Landmacht De adjudanten kandidaat-**** van wie de namen volgen, worden op 1 juni 2010 aangesteld in de graad ****. **** en type koninklijk besluit prom. 22/07/2010 pub. 05/08/2010 numac 2010003418 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2009 betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen type koninklijk besluit prom. 14/07/2010 pub. 05/08/2010 numac 2010022347 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 11, § 4, 17, § 1, 11° en 12°, en § 14, 26, § 9 en 34, § 1, b), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneesk type koninklijk besluit prom. 19/05/2010 pub. 05/08/2010 numac 2010202213 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het sectoraal akkoord 2009-2010 type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/08/2010 numac 2010007222 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8080 van 4 juli 2010, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren beklee Hij gaat

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/07/2010 pub. 05/08/2010 numac 2010011303 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2001 waarbij de nodige machtiging wordt verleend aan de organismen belast met de afgifte van oorsprongsattesten en bindende oorsprongsinlichtingen en waarbij hun bevoegdheid bepa type ministerieel besluit prom. 28/07/2010 pub. 05/08/2010 numac 2010018287 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 25 maart 2010 tot wijziging van bijlage III bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen type ministerieel besluit prom. 11/06/2010 pub. 05/08/2010 numac 2010035531 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende het zorgzwaarte-instrument ter inschaling van de ondersteuningsnood van personen met een handicap van de diensten Inclusieve Ondersteuning type ministerieel besluit prom. 28/06/2010 pub. 05/08/2010 numac 2010007221 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot toekenning van het erediploma van vaandeldrager type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/08/2010 numac 2010018283 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 15 juli 2010 wordt, met ingang van 1 februari 2011, eervol ontslag uit zijn functies van attaché verleend aan de heer Lemmens, Pierre, die aanspraak heeft op een rustpensioen. Bij hetzel type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/08/2010 numac 2010204074 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 11 juni 2010, dat in werking treedt op 11 juni 2010, wordt een wijziging aangebracht in artikel 1,

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/07/2010 pub. 05/08/2010 numac 2010035558 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van het planprogramma Stiemerbeekvallei type besluit van de vlaamse regering prom. 16/07/2010 pub. 05/08/2010 numac 2010204100 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 tot regeling van de alternatieve investeringssubsidies verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aa type besluit van de vlaamse regering prom. 09/07/2010 pub. 05/08/2010 numac 2010035559 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot definitieve stopzetting van de subsidiëring van Raamtheater VZW, Lange Gasthuisstraat 26, 2000 Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2010 pub. 05/08/2010 numac 2010035519 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Talen en van het besluit van de Vlaamse R type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2010 pub. 05/08/2010 numac 2010035518 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de studiebekrachtiging, de toelatingsvoorwaarden, de indeling van studiegebieden in opleidingen van het volwassenenonderwijs en de modulaire structuur van het secundair volwassen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/07/2010 pub. 05/08/2010 numac 2010204116 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 oktober 2009 betreffende de overdrachten van bevoegdheden aan de statutaire personeelsleden van de Waalse Overheidsdienst type besluit van de waalse regering prom. 15/07/2010 pub. 05/08/2010 numac 2010204072 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van het Comité voor de begeleiding en de opvolging van de bijzondere regeringscommissarissen, ingesteld overeenkomstig artikel 174bis van de Waalse Huisvestingscode

decreet

type decreet prom. 09/07/2010 pub. 05/08/2010 numac 2010204019 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 tot uniformisering van de toezichts-, sanctie- en strafbepalingen die zijn opgenomen in de regelgeving van de sociaalrechtelijke aangelegenheden, waarvoor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest type decreet prom. 22/07/2010 pub. 05/08/2010 numac 2010027173 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende goedkeuring van het avenant van 30 april 2010 aan het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de me type decreet prom. 09/07/2010 pub. 05/08/2010 numac 2010035532 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de bestuurlijk-administratieve archiefwerking

document

type document prom. -- pub. 05/08/2010 numac 2010204073 bron waalse overheidsdienst "Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique" Bij besluit van de administrateur-generaal a.i. van 19 februari 2010, dat in werking treedt(...) Bij besluit van de administrateur-generaal a.i. van 16 april 2010, dat in werking type document prom. -- pub. 05/08/2010 numac 2010203795 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel Bij besluit van de Directeur-generaal van 7 juli 2010, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belg worden

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 05/08/2010 numac 2010007224 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst Benoemingen van reserveofficieren gesproten uit de werving van kandidaten-reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8084 van 4 juli 2010 : Wordt de aangestelde onderluitenant kandidaat-reserveofficier J.-P. Lamb Wordt de aang

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 05/08/2010 numac 2010204221 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** management expert. - Uitslag De vergelijkende selectie van **** management expert (****11) voor de **** **** en Vervoer (****10017) werd afgesloten op 8 juli 2010. type bericht van selor prom. -- pub. 05/08/2010 numac 2010204222 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige bibliotheekassistent. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige bibliotheekassistent (CA1) voor de Koninklijke Bibliotheek van België (AFG10808) werd afgesloten op 27 juli 2010. Er zijn(...)

document - fiscaliteit

type document - fiscaliteit prom. -- pub. 05/08/2010 numac 2010003449 bron federale overheidsdienst financien Algemene administratie van de Fiscaliteit. - Overeenkomst tussen de Belgische en Amerikaanse autoriteiten over de toepassing van artikel 17 van het Belgisch-Amerikaans Verdrag tot vermijding van dubbele belasting van 27 november 2006 De bevoegde De bev type document - fiscaliteit prom. -- pub. 05/08/2010 numac 2010003450 bron federale overheidsdienst financien Algemene administratie van de Fiscaliteit. - Overeenkomst tussen de Belgische en Amerikaanse autoriteiten over de toepassing van artikel 10, paragraaf 3, van het Belgisch-Amerikaans Verdrag tot vermijding van dubbele belasting van 27 november 2006
^