B.S. Index van de publicaties van 17 augustus 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 17/08/2010 numac 2010203428 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 65/2010 van 27 mei 2010 Rolnummer 4792 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 4, type wet prom. -- pub. 17/08/2010 numac 2010009707 bron federale overheidsdienst justitie Examens waarbij de licentiaten in het notariaat in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat zij in staat zijn de voorschriften van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken na te leven. - Gewone zittijd van oktober 2010 De Federale O De aanv type wet prom. -- pub. 17/08/2010 numac 2010009654 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 12 juli 2010 is machtiging verleend aan Mevr. **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om behoudens ****(...) type wet prom. 29/06/2007 pub. 17/08/2010 numac 2010000469 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gecoördineerde wet tot verwezenlijking van de eenmaking en de harmonisering van de kapitalisatiestelsels in het raam van de wetten betreffende de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdige dood. - Officieuze coördinatie in het type wet prom. -- pub. 17/08/2010 numac 2010203429 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 67/2010 van 2 juni 2010 Rolnummer 4699 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 18bis van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het « handvest » van de sociaal verzekerde, gesteld door het Arbeidsh Het Gron type wet prom. -- pub. 17/08/2010 numac 2010009655 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 12 juli 2010 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens ****(...) Bij **** type wet prom. -- pub. 17/08/2010 numac 2010203233 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 63/2010 van 27 mei 2010 Rolnummer 4784 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 68 en 69 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gesteld door de Raad van State. type wet prom. -- pub. 17/08/2010 numac 2010203934 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010 Rolnummer 4834 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 9 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaa Het Grondw type wet prom. -- pub. 17/08/2010 numac 2010204013 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 84/2010 van 8 juli 2010 Rolnummer 4775 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 10 maart 2009 tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door m Het Grondwe

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/07/2010 pub. 17/08/2010 numac 2010009701 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 9 mei 2008 houdende erkenning van de leden, titularis van een mandaat in het Executief van de Moslims van België, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 december 2009 type koninklijk besluit prom. 13/06/2010 pub. 17/08/2010 numac 2010202846 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 3 van 5 november type koninklijk besluit prom. 13/06/2010 pub. 17/08/2010 numac 2010202956 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen voor de bedienden in de voedingsn type koninklijk besluit prom. 13/06/2010 pub. 17/08/2010 numac 2010202819 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/08/2010 numac 2010015152 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 19 juli 2010, wordt, op zijn aanvraag, ontslag verleend op 31 augustus 2010, aan de heer Benoît Martin attaché bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buite(...) type koninklijk besluit prom. 13/06/2010 pub. 17/08/2010 numac 2010202718 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de deeltijdse arbeid type koninklijk besluit prom. 13/06/2010 pub. 17/08/2010 numac 2010012162 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de ecocheques type koninklijk besluit prom. 13/06/2010 pub. 17/08/2010 numac 2010202600 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende het brugpensio type koninklijk besluit prom. 13/06/2010 pub. 17/08/2010 numac 2010012182 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van de werkgeverstussenkomst in de vervoerskosten van de type koninklijk besluit prom. 13/06/2010 pub. 17/08/2010 numac 2010202861 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de sociale programmatie 2009-2010 voor het rijdend personeel type koninklijk besluit prom. 13/06/2010 pub. 17/08/2010 numac 2010203017 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende vorming in de sector taxi's en de diensten voor het ver type koninklijk besluit prom. 13/06/2010 pub. 17/08/2010 numac 2010202966 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van de anciënniteitspremie voor de autobestuurder type koninklijk besluit prom. 13/06/2010 pub. 17/08/2010 numac 2010012174 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : 1) de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, tot vaststelling van het type koninklijk besluit prom. 13/06/2010 pub. 17/08/2010 numac 2010202986 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de deeltijdse arbeid en de minimale duur van type koninklijk besluit prom. 13/06/2010 pub. 17/08/2010 numac 2010202630 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de sociale programmatie 2009-2010 voor het rijdend personeel type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 17/08/2010 numac 2010204018 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het precisiegieten volgens de verloren was techniek, gelegen in de streek van het Centrum en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressor type koninklijk besluit prom. 22/07/2010 pub. 17/08/2010 numac 2010022354 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Corrige type koninklijk besluit prom. 13/06/2010 pub. 17/08/2010 numac 2010203100 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de kredieturen voor syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 13/06/2010 pub. 17/08/2010 numac 2010012158 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden, b) de co type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 17/08/2010 numac 2010203853 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 maart 2008 tot benoeming van de leden van het algemeen beheersorgaan en van de bijzondere beheerscomités van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/06/2010 pub. 17/08/2010 numac 2010204284 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 18/06/2010 pub. 17/08/2010 numac 2010204285 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 04 en 15 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 05/08/2010 pub. 17/08/2010 numac 2010011311 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanstelling van de ambtenaren die belast zijn met de opsporing en de vaststelling van de inbreuken op de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 10/06/2010 pub. 17/08/2010 numac 2010204283 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/07/2010 pub. 17/08/2010 numac 2010204279 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van een aanvullende financiering of subsidiëring voor het gecombineerd onderwijs aan centra voor volwassenenonderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 01/07/2010 pub. 17/08/2010 numac 2010204340 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden en modaliteiten tot erkenning van de laboratoria of instellingen inzake geluidshinder

document

type document prom. -- pub. 17/08/2010 numac 2010031379 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Registratie betreffende dierlijke bijproducten Bij de beslissing van 2 augustus 2010 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd de NV « Molok West Europe », gelegen te Europark 1003, 3530 Houthalen, gere Bij d type document prom. -- pub. 17/08/2010 numac 2010204356 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Bij besluit van de Directeur-generaal van 20 juli 2010, da wordt de heer

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/08/2010 numac 2010003473 bron federale overheidsdienst financien Nationale Orden Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 november 2009, nr. 7, worden benoemd : Kroonorde Officier Administratie der thesaurie De heer DUBOIS, J.R.B.M., Attaché van financiën. Administratie der (Buitendiensten) De he

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/08/2010 numac 2010009708 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 30 juli 2010, is aan de heer Luyten, M., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. Het is hem ver Het beroe

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 17/08/2010 numac 2010011314 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie . - Publicatie ter kritiek Het Bureau voor Normalisatie (NBN) publiceert ter kritiek het hierna volgende Belgische normontwerp. Dit ontwerp is verkrijgbaar tegen betaling van zijn prijs bij het Bureau voor Normal(...) Opmerkinge

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 17/08/2010 numac 2010204045 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 71/2010 van 23 juni 2010 Rolnummers 4770, 4771 en 4772 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 19, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, gesteld door de Raad Het Grond type arrest uittreksel prom. -- pub. 17/08/2010 numac 2010203426 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 64/2010 van 27 mei 2010 Rolnummer 4787 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 48 van het Wetboek der successierechten, zoals van toepassing in het Vlaamse Gewest, gesteld door het Hof van Beroep te Ant Het Grondw type arrest uittreksel prom. -- pub. 17/08/2010 numac 2010203373 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 62/2010 van 27 mei 2010 Rolnummer 4783 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 16.6.3, type arrest uittreksel prom. -- pub. 17/08/2010 numac 2010203232 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 61/2010 van 27 mei 2010 Rolnummer 4776 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 56 van het Vlaamse decreet van 19 december 1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999 Het Grondwettelijk Hof, sa type arrest uittreksel prom. -- pub. 17/08/2010 numac 2010203231 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 58/2010 van 27 mei 2010 Rolnummer 4721 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 11, III, van afdeling IIbis van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, van (...) Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Me

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 17/08/2010 numac 2010204383 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van Franstalige expert invordering. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige expert invordering (niveau B) voor de FOD Financïen (AFG10818) werd afgesloten op 11 augustus 2010. E(...)

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 17/08/2010 numac 2010014187 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, Erk type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 17/08/2010 numac 2010014186 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, Erk
^