B.S. Index van de publicaties van 25 augustus 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 25/08/2010 numac 2010204252 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 90/2010 van 29 juli 2010 Rolnummer 4773 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 4 van de wet van 22 juli 2009 houdende verplichting tot bijmenging van biobrandstof in de tot verbruik uitgeslagen fossiele Het Grondw

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/06/2010 pub. 25/08/2010 numac 2010012181 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werkgevers en werknemers van de type koninklijk besluit prom. 13/06/2010 pub. 25/08/2010 numac 2010202741 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 13/06/2010 pub. 25/08/2010 numac 2010202620 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het bosbouwbedrijf, betreffende de verhoging van de inspanningen inzake vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 13/06/2010 pub. 25/08/2010 numac 2010203164 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, type koninklijk besluit prom. 13/06/2010 pub. 25/08/2010 numac 2010203019 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende de maatregelen ten voordele van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 13/06/2010 pub. 25/08/2010 numac 2010202957 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de ecocheques type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/08/2010 numac 2010204315 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Kroonorde. - Benoemingen Gouden Palmen : Koninklijk besluit van 21 april 2007. De heer Adriaens Claude, Châtelet De heer Aerts Gustaaf, Kapellen De heer Alexandre Jules, Jemeppe-sur-Sambre De heer Angelicchio Leonardo, March De heer Aresi Fernand, Bi type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 25/08/2010 numac 2010009718 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Marche-en-Famenne type koninklijk besluit prom. 13/06/2010 pub. 25/08/2010 numac 2010203007 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de statuten van het "Fon type koninklijk besluit prom. 13/06/2010 pub. 25/08/2010 numac 2010202857 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende de inspanning ten voordele van de risicogroepen voor 2009-2010 type koninklijk besluit prom. 13/06/2010 pub. 25/08/2010 numac 2010012186 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, ter bepaling van de bijdrage voor de bijzondere inspanningen van de werk type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 25/08/2010 numac 2010009717 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Luik type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 25/08/2010 numac 2010009716 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Dinant type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 25/08/2010 numac 2010022364 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 9 april 2007 tot verhoging van sommige pensioenen en tot toekenning van een welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden type koninklijk besluit prom. 13/06/2010 pub. 25/08/2010 numac 2010202946 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 13/06/2010 pub. 25/08/2010 numac 2010202925 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende een bijzondere compensatietoeslag type koninklijk besluit prom. 13/06/2010 pub. 25/08/2010 numac 2010012175 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden en de andere arbeidsmodaliteiten in de type koninklijk besluit prom. 13/06/2010 pub. 25/08/2010 numac 2010012184 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 25/08/2010 numac 2010011327 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het stagereglement en het reglement van beroepsplichten vastgesteld door de Nationale Raad van de Orde van Architecten type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/08/2010 numac 2010027186 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen. - Nationale Orden PROVINCIE NAMEN. - Bij koninklijk besluit van 23 april 2010 : - worden de hiernavermelde personen benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II : De heer Alain Bassine, specifieke hoofdattaché; De heer Gérar type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/08/2010 numac 2010204314 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Huldepenningen. - Benoeming Bronzen penning Koninklijk besluit van 21 april 2007 : De heer BEDDEGENOODTS, Roger, Bekkevoort type koninklijk besluit prom. 13/06/2010 pub. 25/08/2010 numac 2010202852 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende de aanpassing van het basisloon en de aanwezigheidsvergoeding in gev type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/08/2010 numac 2010027185 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen. - Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 23 juni 2010 : * wordt het Burgerlijke Kruis 1e klasse verleend aan de personeelsleden van de hiernavermelde steden en gemeenten om 35 jaar dienst : - De heer Hubert Gemeente Rae type koninklijk besluit prom. 13/06/2010 pub. 25/08/2010 numac 2010202855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de verzekeringsondernemingen, betreffende de financiering van FOPAS voor het jaar 2009

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/08/2010 pub. 25/08/2010 numac 2010000476 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning van financiële hulp voor het jaar 2010, aan de gemeenten die zich geëngageerd hebben in het kader van het dispositief « 160 VTE gemeenschapswachten » type ministerieel besluit prom. 16/08/2010 pub. 25/08/2010 numac 2010000477 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning voor het jaar 2010 van financiële hulp met het oog op de verwezenlijking van het dispositief 90 FTE gemeenschapswachten-activa in de steden en gemeenten die een strategisch veiligheids- en preventieplan hebben gesloten type ministerieel besluit prom. 16/08/2010 pub. 25/08/2010 numac 2010000478 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning voor het jaar 2010 van financiële hulp met het oog op de verwezenlijking van de projecten « bijkomend contingent » gemeenschapswachten-activa in de steden en gemeenten die een strategisch veiligheids- en preventiepla

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/2010 pub. 25/08/2010 numac 2010031393 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het gewestelijk bestemmingsplan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestelijk bestemmingsplan vastgelegd op 3 mei 2001

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/2010 pub. 25/08/2010 numac 2010035615 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2001 betreffende de bekwaamheidsbewijzen en de prestatie- en bezoldigingsregeling voor de personeelsleden van de centra voor volwassenenonderwijs en tot w

bericht

type bericht prom. 17/08/2010 pub. 25/08/2010 numac 2010204451 bron vlaamse overheid Intrekking bericht van 13 juli 2010 houdende vaststelling van het bereiken van het communautair bepaalde vangstquotum van wijting in ICES-gebieden VII behalve VIIa

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 25/08/2010 numac 2010029453 bron ministerie van de franse gemeenschap Beroepsbekendheid. - Erkenningen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 juni 2010, wordt een beroepsbekendheid in verband met het ambt van meester-assistent voor de te begeven cursus « Kunst, cultuur en kunsttechnieken in d Bij be type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2010 pub. 25/08/2010 numac 2010029449 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juni 2008 tot bepaling van de modellen voor de diploma's en hun toevoegsel uitgereikt door de Hogere Kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/07/2010 pub. 25/08/2010 numac 2010029455 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling, per ambt in het onderwijs met volledig leerplan, van het aantal dagen die gepresteerd moeten zijn om in de loop van het schooljaar 2010-2011 prioritair tijdelijke te worden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/07/2010 pub. 25/08/2010 numac 2010029454 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van de raad van beroep voor het administratief personeel van de gesubsidieerde officiële Hogescholen, Hogere Kunstscholen en Hogere Instituten voor Architectuur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 25/08/2010 numac 2010029444 bron ministerie van de franse gemeenschap Beroepsbekendheid. - Erkenningen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 juli 2010, wordt een beroepsbekendheid in verband met het ambt van hoogleraar van kunstcursussen toegekend aan Mevr. Martine HEBETTE voor de volgende cu Scenisc

erratum

type erratum prom. 30/07/2010 pub. 25/08/2010 numac 2010022368 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlagen I en II bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de m

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 25/08/2010 numac 2010009721 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 30 juli 2010 : -is Mevr. Brandon, I., in leven vrederechter van het vierde kanton Brussel, postuum bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde; - is de heer Bellemans, A., in le Zij zullen he type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 25/08/2010 numac 2010009722 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 30 juli 2010, die in werking treden op 31 augustus 2010 : -is aan de heer Van Beneden, J., eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Gent; Het beroep t type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 25/08/2010 numac 2010009720 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministeriële besluiten van 18 augustus 2010 : -is het verzoek tot associatie van de heren Blindeman, Ch., notaris ter standplaats Gent , Van Belle, Ch., notaris ter standpl(...) De heer Blindeman, Ch., notaris ter sta

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 25/08/2010 numac 2010011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-10/0018 : Bâloise Luxembourg Holding SA - Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Op 19 august Volgen

document - btw

type document - btw prom. -- pub. 25/08/2010 numac 2010003483 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 12 februari 2008, nr. 2, wordt eervol ontslag uit hun ambt verleend aan de hiernavolgende ambtenaren : Algemeen Secretariaat - de heer FELLER, P., adviseur-generaal, vanaf Administratie
^