B.S. Index van de publicaties van 2 september 2010

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 02/09/2010 numac 2010003447 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanstelling van de beroepsorganisaties als bedoeld in artikel 16, § 3, van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme type koninklijk besluit prom. 09/07/2010 pub. 02/09/2010 numac 2010203486 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffend type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 02/09/2010 numac 2010003491 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2010 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukke type koninklijk besluit prom. 09/07/2010 pub. 02/09/2010 numac 2010203467 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende type koninklijk besluit prom. 09/07/2010 pub. 02/09/2010 numac 2010203481 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, betreffende de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 09/07/2010 pub. 02/09/2010 numac 2010203454 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, betreffende het werk van de studenten type koninklijk besluit prom. 09/07/2010 pub. 02/09/2010 numac 2010203462 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de brugpensioenregeling in de sector van de diamantnijve type koninklijk besluit prom. 09/07/2010 pub. 02/09/2010 numac 2010203482 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 09/07/2010 pub. 02/09/2010 numac 2010203471 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, tot invoering van een regeling van conventionee type koninklijk besluit prom. 09/07/2010 pub. 02/09/2010 numac 2010012215 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot wijziging van artikel 40 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 februari 20 type koninklijk besluit prom. 09/07/2010 pub. 02/09/2010 numac 2010203473 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, tot wijziging van artikel 2, 2e lid, van de collectiev type koninklijk besluit prom. 09/07/2010 pub. 02/09/2010 numac 2010012220 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werknemers type koninklijk besluit prom. 09/07/2010 pub. 02/09/2010 numac 2010203483 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 1997 type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 02/09/2010 numac 2010203694 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 38 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2010 numac 2010003490 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 10 juli 2008, nr. 2, wordt eervol ontslag uit hun ambt verleend aan de hiernavolgende ambtenaren : Administratie van de btw, registratie en domeinen Sector van de btw -De heer IMMESOET type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2010 numac 2010021088 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Aanduidingen Bij koninklijk besluit van 26 april 2010, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2010, wordt Mevr. Dekens, Tania, geboren op 2 februari 1971, aangeduid als houder van een staffunctie -1, in de functie van Directeur Bij kon type koninklijk besluit prom. 09/07/2010 pub. 02/09/2010 numac 2010203469 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, tot instelling van een sectoraal pensioenstelsel

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/08/2010 pub. 02/09/2010 numac 2010011333 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 59 houdende erkenning en intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/09/2010 numac 2010021087 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale wetenschappelijke instellingen. - Personeel Bij ministerieel besluit van 13 juli 2007 wordt aan de heer Hochedez, Jean-François, eerstaanwezend assistent, SW21, bij de Koninklijke Sterrenwacht van België, een verlof toegestaan om aan d Bij m type ministerieel besluit prom. 25/08/2010 pub. 02/09/2010 numac 2010003502 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan

erratum

type erratum prom. -- pub. 02/09/2010 numac 2010009739 bron federale overheidsdienst justitie Instituut voor Gerechtelijke Opleiding Aanwerving van een management assistent Erratum In het Belgisch Staatsblad van 30 augustus 2010, bladzijde 55708, aankondiging van een aanwerving van een management assistent voor he(...) « De jaarlijkse brutowed

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2010 numac 2010022379 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van geneesheren-directeurs, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 18 augustus 2010, dat in werking tr Bij het

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 02/09/2010 numac 2010009738 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Vacante betrekkingen. - Belangrijke mededeling Elke kandidatuur voor een benoeming in de magistratuur dient op straffe van verval, vergezeld te zijn van :

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 02/09/2010 numac 2010009736 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 25 augustus 2010 is in artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 juli 2010 waarbij de heer Bauwens, F., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, is benoemd tot geassocieerd notaris Het ber type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 02/09/2010 numac 2010009737 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 augustus 2010, dat in werking treedt op 31 augustus 2010, is de heer Van de Merckt, Fr., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij ka Bij konink

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 02/09/2010 numac 2010031397 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als EPB-adviseur, rechtspersoon Bij beslissing van 25 mei 2010, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de NV SIA, met maatschappelijke zetel te rue Marie Curie 2, bte 109, te 8049 Strassen , met ondernemingsnummer (...) De erkenning type erkenning prom. -- pub. 02/09/2010 numac 2010031396 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als EPB-adviseur, natuurlijke persoon Bij beslissing van 1 juni 2010, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de heer Danhier, Philippe, gedomicilieerd, Florencestraat 61, te 1060 Brussel, erkend als EPB-adviseur, natuurlijke p De erke

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 02/09/2010 numac 2010204585 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van Nederlandstalige burgerlijk ingenieurs luchtvaart. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige burgerlijk ingenieurs luchtvaart (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (AN(...) Er zijn 7
^