B.S. Index van de publicaties van 5 november 2010

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/09/2010 pub. 05/11/2010 numac 2010204983 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de toekenning van bijkomende sociale voordelen ten laste van het "Fonds type koninklijk besluit prom. 30/09/2010 pub. 05/11/2010 numac 2010204427 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2010, gesloten in de Paritaire Subcomités voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies type koninklijk besluit prom. 30/09/2010 pub. 05/11/2010 numac 2010205023 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 augustus 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de vaststelling van type koninklijk besluit prom. 30/09/2010 pub. 05/11/2010 numac 2010204997 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, tot vaststelling van de bijdrage van de werkgevers aan het "Sociaal Fonds type koninklijk besluit prom. 30/09/2010 pub. 05/11/2010 numac 2010204989 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/2010 numac 2010000618 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 12 oktober 2010 Mevr. Claudine Mertes, auditeur bij de Raad van State, wordt gemachtigd om aan de Rechtsfaculteit van de « Université libre de Bruxelles », tijdens de type koninklijk besluit prom. 30/09/2010 pub. 05/11/2010 numac 2010205003 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juni 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de aanvullende werkloosheidsvergoeding type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/2010 numac 2010000619 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 12 oktober 2010 wordt de heer Tom De Waele, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om tijdens het academiejaar 2010-2011 : - zijn functie van assistent voort t - om als ga type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/2010 numac 2010014245 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2010 wordt de heer André Vital, attaché in de klasse A1 bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Geweest met ingang van 1 oktober 2010 overgeplaatst naar de Federale Ove Overee type koninklijk besluit prom. 30/09/2010 pub. 05/11/2010 numac 2010204981 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 2008 betreffend type koninklijk besluit prom. 30/09/2010 pub. 05/11/2010 numac 2010012242 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het woon-werkverkeer type koninklijk besluit prom. 15/10/2010 pub. 05/11/2010 numac 2010205411 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot invoering van de gelijkstellingen in de socialezekerheidswetgeving en vakantiewetgeving ten behoeve van de werknemers die gebruik maken van het recht op verlof voor pleegzorgen type koninklijk besluit prom. 30/09/2010 pub. 05/11/2010 numac 2010012293 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardiging type koninklijk besluit prom. 30/09/2010 pub. 05/11/2010 numac 2010204988 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de regeling van afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenisse type koninklijk besluit prom. 30/09/2010 pub. 05/11/2010 numac 2010204423 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de permanente vorming type koninklijk besluit prom. 30/09/2010 pub. 05/11/2010 numac 2010205037 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 200 type koninklijk besluit prom. 30/09/2010 pub. 05/11/2010 numac 2010204982 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2009-2010 type koninklijk besluit prom. 30/09/2010 pub. 05/11/2010 numac 2010204999 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 05/11/2010 numac 2010012301 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/2010 numac 2010007280 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 8136 van 20 augustus 2010 : Wordt bevorderd tot Commandeur in de **** op datum van 21 juli 2010 : Landmacht Luitenant-generaal **** ****. Wordt bevorderd

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/09/2010 pub. 05/11/2010 numac 2010000639 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het bijzonder nood- en interventieplan SEVESO - Alpeco Fireworks van de Gouverneur van de provincie Namen type ministerieel besluit prom. 30/09/2010 pub. 05/11/2010 numac 2010205453 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende aanstelling van Mevr. Heidi Hoffmann, doctor in de geneeskunde, voor het uitvoeren van de taken genoemd in artikel 3, eerste lid, van het ministerieel besluit van 28 augustus 1961 betreffende de erkenning van de gezondheidsce type ministerieel besluit prom. 30/09/2010 pub. 05/11/2010 numac 2010205452 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende aanstelling van Mevr. Heidi Hoffmann, dokter in de geneeskunde, voor het uitoefenen van de taak genoemd in artikel 10, tweede lid, 1°, van de wet van 21 maart 1964 op het medisch schooltoezicht type ministerieel besluit prom. 21/10/2010 pub. 05/11/2010 numac 2010031497 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secretarissen van de selectiecommissies van het ministerie en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 05/11/2010 numac 2010031490 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ontslag. - Vrijwillige intraregionale mobiliteit Stage toegelaten Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 juli 2010 wordt aan Mevr. Savary, Céline, ingenieur bij de directie Beheer en Onderhoud van de Wegen, vrijwillig on Bij besl

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/2010 pub. 05/11/2010 numac 2010035780 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen voor Europees te beschermen soorten en habitats

document

type document prom. -- pub. 05/11/2010 numac 2010015189 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Verdrag betreffende de afschaffing van de legalisatie van akten in de lidstaten van de Europese Gemeenschappen, gedaan te Brussel op 25 mei 1987. - Verklaring door de Republiek Letland Op 2 augustus 2010 heeft de Federale Overheidsdienst B(...) Vanaf

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/09/2010 pub. 05/11/2010 numac 2010029589 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de modelaangifte voor de netwerkexploitanten bedoeld in artikel 125 van het gecoördineerde decreet betreffende de audiovisuele mediadiensten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/09/2010 pub. 05/11/2010 numac 2010029590 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 januari 2009 houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor onderwijs op afstand en van het secretariaat type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/09/2010 pub. 05/11/2010 numac 2010029592 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de « Fédération des étudiants francophones (FEF) » (Verbond Franstalige Studenten) als organisatie die de studenten op gemeenschapsvlak vertegenwoordigt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/09/2010 pub. 05/11/2010 numac 2010029593 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Sectorraad voor de gezinsopvang type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/10/2010 pub. 05/11/2010 numac 2010029591 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 mei 2010 tot vaststelling van de samenstelling van het Begeleidingscomité voor telefonische onthaaldiensten voor kinderen

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 05/11/2010 numac 2010205615 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof te Antwerpen Bij beschikking van 18 oktober 2010 werd de heer Roger PEETERS, raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof te Antwerpen, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om, vanaf type beschikking prom. -- pub. 05/11/2010 numac 2010009896 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Brussel Bij beschikking van 3 september 2010 werd de heer Philippart de Foy, J.-L., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel aangewezen, om vanaf 1 december 2010, het ambt van plaatsvervangend rec type beschikking prom. -- pub. 05/11/2010 numac 2010009897 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Nijvel Bij beschikking van 16 september 2010, werd de heer Larbuisson, P., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Nijvel aangewezen om, voor een termijn van één jaar vanaf 1 december 2010, het ambt van type beschikking prom. -- pub. 05/11/2010 numac 2010009895 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Tongeren Bij beschikking van 22 april 2010 werd de heer Joossens, H., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Tongeren aangewezen om, vanaf 1 december 2010, het ambt van plaatsvervangend rechter in hande type beschikking prom. -- pub. 05/11/2010 numac 2010009894 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Hasselt Bij beschikking van 22 oktober 2010 werd de heer Driesen, P., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Hasselt aangewezen om, vanaf 1 december 2010, het ambt van plaatsvervangend rechter in handel Bij bes type beschikking prom. -- pub. 05/11/2010 numac 2010009891 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Hasselt Bij beschikking van 3 september 2010 van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, is de aanwijzing van de heer Smeets, E., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, tot onder type beschikking prom. -- pub. 05/11/2010 numac 2010009893 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Antwerpen Bij beschikking van 14 december 2009 werd de heer Dieryck, A., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen aangewezen om, vanaf 1 december 2010, het ambt van plaatsvervangend rechter in h type beschikking prom. -- pub. 05/11/2010 numac 2010009892 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Gent Bij beschikking van 10 september 2010 van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Gent, is de aanwijzing van de heer Nemegheer, Ch., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent, tot ondervoor

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/2010 numac 2010000621 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot adjunct-auditeur Bij koninklijk besluit van 12 oktober 2010 wordt de heer Frederic Eggermont tot adjunct-auditeur bij de Raad van State benoemd.

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/11/2010 numac 2010009889 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 30 juli 2010, dat in werking treedt op 30 november 2010, is het aan de heer Arnoys, G., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Kortrijk eershalve Bij kon type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/11/2010 numac 2010009902 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 oktober 2010, in werking tredend op 30 september 2010 's avonds, is Mevr. Tits, J., griffier-hoofd van dienst A2 bij de rechtbank van koophandel te Luik, op haar verzoek, in ruste gesteld. Betro Bij konink

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 14/09/2010 pub. 05/11/2010 numac 2010205368 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot voorlopige rangschikking als monument van het oorlogsmonument op de Werthplatz type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 26/08/2010 pub. 05/11/2010 numac 2010205454 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende benoeming van inspecteurs met toepassing van de wet betreffende de ziekenhuizen, gecoördineerd op 10 juli 2008

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 05/11/2010 numac 2010011391 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoemingen in de hoedanigheid van rijksambtenaar Bij koninklijke besluiten van 10 februari 2010 werden in de hoedanigheid van rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 tot de titel van attaché : met ingang van 16 jun - de heer P type benoemingen prom. -- pub. 05/11/2010 numac 2010011357 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoemingen in de hoedanigheid van rijksambtenaar Bij koninklijke besluiten van 18 augustus 2010 werden in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 tot de titel van attaché : met ingang van 1 janu - Mevr. Ess

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 05/11/2010 numac 2010009890 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Gent Het hof, verenigd in algemene vergadering op 22 oktober 2010, heeft de heer Van Goethem, J., raadsheer in het hof van beroep te Gent, aangewezen tot kamervoorzitter, voor een termijn van drie jaar met ingang van 22 oktober

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 05/11/2010 numac 2010205614 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank te Antwerpen Bij beschikking van 14 oktober 2010 werd de heer Marcel LIPPENS, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen, door Mevr. de voorzitter van deze rechtbank aang

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 05/11/2010 numac 2010205744 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige coördinators administratieve dienst (niveau A1) voor de Regie der Gebouwen (ANG10037) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er word(...) Toelaatbaar type bericht van selor prom. -- pub. 05/11/2010 numac 2010205772 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige deskundigen in communicatie en valorisatie (niveau A) voor het Algemeen Rijksarchief (AFG10045) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er (...) Toelaatbaarh type bericht van selor prom. -- pub. 05/11/2010 numac 2010008008 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige coördinatoren organisatiemanagement (niveau A) voor het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (AFG 10029) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 12 geslaagden aangelegd, d(...) Naast type bericht van selor prom. -- pub. 05/11/2010 numac 2010205740 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen (niveau A) voor de Regie der Gebouwen (ANG10833) Na de selectie wordt een lijst met maximum 12 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzondere lijst o(...) Toelaatbaarh type bericht van selor prom. -- pub. 05/11/2010 numac 2010008007 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige systeembeheerders (niveau A2) voor het Ministerie van Defensie (ANG10054) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bij(...) Toelaatbaar

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 05/11/2010 numac 2010014244 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, Erk

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 05/11/2010 numac 2010020047 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 12 november 2010, om 9 u. 30 m. 1. Ontwerpen van ordonnantie. - Ontwerp van ordonnantie tot regeling van de uitbating van een openbaar geautom(...) Rapporteur : Mevr. Danielle Caron. Bespreking. - Ontwerp van ordonna type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 05/11/2010 numac 2010020048 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 12 november 2010 (Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69) 1. Inoverwegingneming. - Voorstel van resolutie (van Mevr. François(...) 2. Ontwerp van ordonnantie. - Ontwerp van ordonnantie houdende instemm

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 10/10/2010 pub. 05/11/2010 numac 2010003598 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht. - Erratum
^