B.S. Index van de publicaties van 17 november 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 17/11/2010 numac 2010204946 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 99/2010 van 16 september 2010 Rolnummers : 4761, 4778 en 4779 In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de artikelen 38 en 39 van de Economische Herstelwet van 27 maart 2009 en van de art Het Grondwe type wet prom. -- pub. 17/11/2010 numac 2010205373 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 98/2010 van 16 september 2010 Rolnummer 4758 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 4, type wet prom. -- pub. 17/11/2010 numac 2010011430 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet. - Erkenning. - Interkommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen Bij beslissing van 27 oktober 2010, genomen in toepassing van de artikelen 3,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 17/11/2010 numac 2010205017 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de permanente vorming in de ondernemingen van geregeld, type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 17/11/2010 numac 2010205019 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van de patronale bijdrage aan het "Sociaal Fonds vo type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 17/11/2010 numac 2010204800 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vastlegging van het sociaal begeleidingsplan geregeld vervoer voor re type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/11/2010 numac 2010205687 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 26 september 2010 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 17/11/2010 numac 2010205024 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2009 aan het type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 17/11/2010 numac 2010205008 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het conventioneel brugpensioen in de ondernemingen van g type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/11/2010 numac 2010018381 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling AIB Vinçotte International NV - G-003 type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 17/11/2010 numac 2010205018 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie aan het garageper type koninklijk besluit prom. 04/10/2010 pub. 17/11/2010 numac 2010024430 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 2.400 euro aan VZW « Centrale culturelle bruxelloise » betreffende haar activiteiten in het kader van het Brussels Intersyndicaal Sensibiliseringsnetwerk voor het Milieu type koninklijk besluit prom. 04/10/2010 pub. 17/11/2010 numac 2010024433 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 2.400 euro aan VZW « Fondation Travail-Université » betreffende haar activiteiten in het kader van het Brussels Intersyndicaal Sensibiliseringsnetwerk voor het Milieu type koninklijk besluit prom. 04/10/2010 pub. 17/11/2010 numac 2010024432 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 2.000 euro aan VZW « Bien-être des Salariés » betreffende haar activiteiten in het kader van het Intersyndicaal Sensibiliseringsnetwerk voor het Milieu type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/11/2010 numac 2010009928 bron federale overheidsdienst justitie Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 2 november 2010 : - Worden bevorderd tot de graad van Commandeur in de Leopoldsorde : De heren : De Lentdecker, J., eerste advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel ; De heren : type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/11/2010 numac 2010205720 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 26 september 2010 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. type koninklijk besluit prom. 04/10/2010 pub. 17/11/2010 numac 2010024431 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 1.200 euro aan VZW « Bien-être des Salariés » betreffende haar activiteiten in het kader van het Brussels Intersyndicaal Sensibiliseringsnetwerk voor het Milieu

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/11/2010 pub. 17/11/2010 numac 2010009912 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 23/09/2010 pub. 17/11/2010 numac 2010024421 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 december 2008 tot toekenning van een subsidie aan het « CHR La Citadelle » voor een project met betrekking tot het begeleiden van rokende patiënten type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/11/2010 numac 2010011433 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Erkenning van een organisme voor de controles van elektrische installaties Bij ministerieel besluit van 5 november 2010 wordt de VZW « KEA », gevestigd te 9850 Landegem, Renaat de Rudderstraat 48A, met ondernemingsnummer 0821.773.706, erkend voo

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/10/2010 pub. 17/11/2010 numac 2010205788 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 1997 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, het besluit van type besluit van de vlaamse regering prom. 01/10/2010 pub. 17/11/2010 numac 2010035869 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2006 betreffende de voorwaarden voor de overdracht van onroerende goederen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/11/2010 numac 2010018386 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Eddy Cousin, Carla Steens, Robert Van Cauwenberge en de B Deze zaa type bericht prom. -- pub. 17/11/2010 numac 2010018388 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Raf, Veerle en Jean Custers, die allen woonplaats kiezen Dit bes type bericht prom. -- pub. 17/11/2010 numac 2010018387 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Pabl

document

type document prom. -- pub. 17/11/2010 numac 2010022458 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Oost-Vlaanderen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij konink Bij het

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 17/11/2010 numac 2010205738 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidshof te Antwerpen. - Beschikking Bij beschikking van 19 oktober 2010 werd de heer Renaat Wens, raadsheer in sociale zaken, als zelfstandige, bij het arbeidshof te Antwerpen, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/11/2010 numac 2010022459 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2010, dat in werking treedt de dag van deze bekendma Bij he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/11/2010 numac 2010009898 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2010, wordt Mevr. Sara VAN DEN BORRE, met ingang van 1 september 2010, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale Diensten Overee type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/11/2010 numac 2010022456 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technisch medische raad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2010, dat in werking treedt de dag van deze beke Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/11/2010 numac 2010022460 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Algemeen beheerscomité. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2010, dat uitwerking heeft met ingang van 15 oktober 2010, wordt eervol ontslag uit hun functi Bij he

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 17/11/2010 numac 2010205375 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 101/2010 van 16 september 2010 Rolnummer 4801 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1435 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Namen. Het Grondwettelijk Hof, I. Onderwerp van type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 17/11/2010 numac 2010205379 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 104/2010 van 16 september 2010 Rolnummers 4869 en 4870 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 353-2,

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 17/11/2010 numac 2010009920 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Brussel Het hof, verenigd in algemene vergadering op 15 september 2010, heeft de heer Saint-Remy, P., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie jaar, met in Het hof

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 17/11/2010 numac 2010205378 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 103/2010 van 16 september 2010 Rolnummer 4819 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 49 en 183 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Ber Het Grondw

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 17/11/2010 numac 2010205898 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van Nederlandstalige scheepvaartinspecteurs . - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige scheepvaartinspecteurs (machines) (m/v) (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (A(...) Er zijn 2 gesl
^