B.S. Index van de publicaties van 18 november 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 18/11/2010 numac 2010022453 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 18 mei 2010 en in uitvoering van artikel 22, 4°bi Interpret type wet prom. -- pub. 18/11/2010 numac 2010205618 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 118/2010 van 21 oktober 2010 Rolnummer 5015 In zake : het beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de wet van 18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik v Het Grondw type wet prom. -- pub. 18/11/2010 numac 2010040207 bron algemene staat der kredietinstellingen per 31 juli 2010 (1) gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 18/11/2010 numac 2010205016 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, tot wijziging van de collec type koninklijk besluit prom. 26/10/2010 pub. 18/11/2010 numac 2010014250 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het tweede bijvoegsel bij het beheerscontract voor de periode 2008-2012, afgesloten tussen de Staat en de NV NMBS-Holding type koninklijk besluit prom. 30/09/2010 pub. 18/11/2010 numac 2010012323 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, tot vaststelling van de bijdragen aan het Vla type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 18/11/2010 numac 2010205043 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, tot wijziging van de collectieve arbeidsov type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 18/11/2010 numac 2010204799 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de ontbinding en vereffening va type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 18/11/2010 numac 2010204793 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 18/11/2010 numac 2010012286 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de omzetting van contracten van be type koninklijk besluit prom. 19/04/2010 pub. 18/11/2010 numac 2010012098 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 26/10/2010 pub. 18/11/2010 numac 2010014249 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het tweede bijvoegsel bij het beheerscontract voor de periode 2008-2012, afgesloten tussen de Staat en de NV Infrabel type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 18/11/2010 numac 2010205001 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, tot oprichting van een waarborg- en sociaa type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 18/11/2010 numac 2010204691 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, betreffende de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/2010 numac 2010021107 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Federaal Planbureau. - Personeel. - Hernieuwing van mandaten Bij koninklijk besluit van 28 september 2010 wordt het mandaat van lid van het Federaal Planbureau van Mevr. Chantal Kegels, attaché, hernieuwd voor een duur van negen jaar vanaf 1 ok Bij kon type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/2010 numac 2010021108 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Federaal Planbureau. - Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2010 wordt Mevr. Chantal Kegels, geboren op 10 december 1966, attaché bij het Federaal Planbureau, bevorderd tot de graad van opdrachthouder met ingan(...) Bij kon type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 18/11/2010 numac 2010012274 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, betreffende de beroepenindeli type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 18/11/2010 numac 2010012309 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, tot wijziging van de collec type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 18/11/2010 numac 2010204795 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 26/10/2010 pub. 18/11/2010 numac 2010014251 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het tweede bijvoegsel bij het beheerscontract voor de periode 2008-2012, afgesloten tussen de Staat en de NV NMBS type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/2010 numac 2010021109 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Federaal Planbureau. - Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2010 wordt, op haar aanvraag, aan Mevr. Windy Vandevyvere, ontslag verleend uit haar ambt van attachée bij het Federaal Planbureau, met ingang van 1 novembe(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/2010 numac 2010024429 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Vrijwillig ontslag Bij koninklijk besluit van 2 november 2010 wordt de heer Bart Verhagen, attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 oktober 2010, vrijwi

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/11/2010 pub. 18/11/2010 numac 2010002069 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 houdende de samenstelling en de opdracht van de Filatelistische Commissie type ministerieel besluit prom. 22/10/2010 pub. 18/11/2010 numac 2010014258 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot erkenning van een instelling belast met de materiële organisatie van de examens voor de bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan deze van de klassen 1 en 7 over de weg vervoeren

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/11/2010 pub. 18/11/2010 numac 2010035872 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2009 betreffende de sociale openbaredienstverplichtingen in de vrijgemaakte elektriciteits- en aardgasmarkt, wat betreft de invoering van een minimale lever

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/10/2010 pub. 18/11/2010 numac 2010205838 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2010-2017 van het lokale elektriciteitstransmissienet van ELIA

erratum

type erratum prom. -- pub. 18/11/2010 numac 2010205689 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Kroonorde. - Erratum In het koninklijk besluit van 15 januari 2006 worden volgende vermeldingen geschrapt : 'De heer Max Blavier, Luik'. (...)

beschikking

type beschikking prom. 28/10/2010 pub. 18/11/2010 numac 2010031514 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de ruimtelijke informatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type beschikking prom. 28/10/2010 pub. 18/11/2010 numac 2010031513 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid en tot wijziging van de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrij type beschikking prom. -- pub. 18/11/2010 numac 2010205759 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof te Brussel Bij beschikking van 26 oktober 2010 werd de heer Denis REGA, raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij het Arbeidshof te Brussel, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om, van type beschikking prom. -- pub. 18/11/2010 numac 2010205787 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof te Antwerpen Bij beschikking van 28 oktober 2010 werd de heer Paul Mandervelt, raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof te Antwerpen, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om, van

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/11/2010 numac 2010009926 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Errata In het Belgisch Staatsblad van 29 oktober 2010 : bladzijde 65787, regel 6, annuleren : "1 Nederlandstalig" en bijvoegen : « De kennis van het Nederlands en van het Frans is ve(...) bladzijde 65789,

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/11/2010 numac 2010009925 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 15 juli 2009, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Busschaert, G., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter stand Het is type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/11/2010 numac 2010009927 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 oktober 2010 is benoemd tot griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Dinant, Mevr. De Potter, A., griffier bij het vredegerecht van het vijfde kanton Charleroi. Dit besluit treedt in werki Bij konink

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 18/11/2010 numac 2010205619 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 116/2010 van 21 oktober 2010 Rolnummer 4842 In zake : het beroep tot vernietiging van het decreet van het Vlaamse Gewest van 8 mei 2009 betreffende de diepe ondergrond, minstens van artikel 3 ervan, ingesteld door Het Grondw type arrest uittreksel prom. -- pub. 18/11/2010 numac 2010205718 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 106/2010 van 30 september 2010 Rolnummers 4808 en 4809 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 36bis van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde per Het Grondw

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 18/11/2010 numac 2010011432 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 115
^