B.S. Index van de publicaties van 19 november 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 19/11/2010 numac 2010003617 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993(...) Ingevolge artikel 31 van de wet van 22 maart 1993 is iedere overdracht tussen kredietinstellingen o(...) type wet prom. -- pub. 19/11/2010 numac 2010043104 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Verzekeringen. - Ziektekostenverzekeringen. - Specifieke indexcijfers bedoeld in artikel 138bis-4,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/11/2010 numac 2010000611 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2010 wordt de heer Philippe Bouvier, auditeur-generaal bij de Raad van State, gemachtigd om in de hoedanigheid van uitgenodigd lector aan de Rechtsfaculteit type koninklijk besluit prom. 27/10/2010 pub. 19/11/2010 numac 2010009918 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 2007 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Kortrijk type koninklijk besluit prom. 13/10/2010 pub. 19/11/2010 numac 2010024405 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2010 voor de organisatie van een dienst voor dringende psychosociale interventie en tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van deze toelage type koninklijk besluit prom. 04/10/2010 pub. 19/11/2010 numac 2010024427 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgisch Centrum voor Evidence Based Medicine voor de periode van 1 januari 2010 tot 31 december 2010 type koninklijk besluit prom. 04/10/2010 pub. 19/11/2010 numac 2010024406 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het Nationaal Centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties en tot regeling van de voorwaarden tot toekenning van deze toelage type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/11/2010 numac 2010015198 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 2 november 2010 wordt Mevr. Maria AERTS, adjunct-adviseur, met ingang van 1 maart 2002, benoemd tot de graad van adviseur op het Nederlandse taalkader. Bij kon Bij koninklij type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/11/2010 numac 2010000613 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2010 wordt de heer Marc Oswald, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om aan de Rechtsfaculteit van de « Université libre de Bruxelles », tijdens het a

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/11/2010 numac 2010015197 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Vrijstelling van dienst Bij ministerieel besluit van 14 oktober 2010 wordt aan de heer Philippe KRIDELKA een nieuwe vrijstelling van dienst toegekend voor de duur van twee jaar vanaf 2 oktober 2010 om hem in de mogelijkhei Het ber type ministerieel besluit prom. 18/10/2010 pub. 19/11/2010 numac 2010024422 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende het toekennen van een toelage aan de Boerenbond type ministerieel besluit prom. 28/10/2010 pub. 19/11/2010 numac 2010024428 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 april 1995 betreffende de erkenning van stations of laboratoria die bepaalde proeven en analyses verrichten met betrekking tot bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik type ministerieel besluit prom. 18/10/2010 pub. 19/11/2010 numac 2010024424 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende het toekennen van een toelage aan Europea Belgium type ministerieel besluit prom. 16/11/2010 pub. 19/11/2010 numac 2010009924 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 december 2006 houdende aanwijzing van een selectiecomité belast met de evaluatie van de kandidaturen van de ondersteunende cel van de Veiligheid van de Staat type ministerieel besluit prom. 22/10/2010 pub. 19/11/2010 numac 2010011428 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de verwezenlijking van projecten in het kader van het Europees Integratiefonds, programmatie 2009, federale gedeelte type ministerieel besluit prom. 16/11/2010 pub. 19/11/2010 numac 2010022463 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 22/10/2010 pub. 19/11/2010 numac 2010011429 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de verwezenlijking van projecten in het kader van het Europees Integratiefonds, programmatie 2009, federale gedeelte type ministerieel besluit prom. 25/10/2010 pub. 19/11/2010 numac 2010024423 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende het toekennen van een toelage aan de « Fédération des Jeunes Agriculteurs »

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/11/2010 numac 2010205897 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 7 oktober 2010 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 8 oktober 2010, is beroep tot v b. Bij v type bericht prom. -- pub. 19/11/2010 numac 2010205878 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het **** is toegezonden bij op 8 oktober 2010 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 11 oktober 2010, is beroep tot ver ****. ****

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/10/2010 pub. 19/11/2010 numac 2010029607 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende tijdelijke wederinvoering van de regeling inzake borstkankeropsporing door middel van analoge mammografie in de Franse Gemeenschap

erratum

type erratum prom. -- pub. 19/11/2010 numac 2010000597 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot adjunct-auditeur. - Erratum Bij koninklijk besluit van 19 oktober 2010 wordt in het artikel 1 van het koninklijk besluit van 30 juli 2010 bevattende de benoeming van de heer Stéphane Tellier in de functie van adj

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/11/2010 numac 2010000612 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming van een referendaris Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2010 wordt de heer Luc Van Calenbergh, auditeur, tot referendaris bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/11/2010 numac 2010000610 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot auditeur Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2010 wordt de heer Pierrot T'Kindt, adjunct-auditeur, met ingang van 2 april 2010 tot auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/11/2010 numac 2010022455 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van het mandaat van de voorzitter en van mandaten van leden en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 22 o Bij het

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/11/2010 numac 2010009931 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen notaris ter standplaats : -Antwerpen : 1 . Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 17 september 2010; - Antwerpen : 2 (grondgebied van h(...) Deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in h

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/11/2010 numac 2010009930 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2010 is aan Mevr. Vandromme, A.-M., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen. Bij koninklijke be -is Mevr. Bor

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 19/11/2010 numac 2010042011 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prij

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 19/11/2010 numac 2010027233 bron waalse overheidsdienst Sectorakkoorden tussen de Waalse Regering en de Federaties Agoria , Carmeuse, FBB-Fedicer, Febelcem, Fortea-Fediex, Fedustria, Fetra-Febelgra, Fevia, FIV, GSV en Lhoist voor een betere ene(...) Overeenkomstig het decreet van 27 mei 2004 betreffende Boek

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 19/11/2010 numac 2010205911 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige communicatieverantwoordelijken (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (AFG10013) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die (...) Er wordt type bericht van selor prom. -- pub. 19/11/2010 numac 2010205921 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectleiders ICT (niveau A) voor het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) (ANG10845) Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft.(...) Er wordt type bericht van selor prom. -- pub. 19/11/2010 numac 2010205919 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige databasebeheerders (niveau A) voor het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) (ANG10844) Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft.(...) Er wordt type bericht van selor prom. -- pub. 19/11/2010 numac 2010205912 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige secretaresse programmamanagement (niveau B) voor het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (AFG10048) Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig (...) Er wordt type bericht van selor prom. -- pub. 19/11/2010 numac 2010205915 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige elektronica-experts (niveau B) voor Regie der Gebouwen (ANG10061) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzondere(...) Toelaatbaarh type bericht van selor prom. -- pub. 19/11/2010 numac 2010205922 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige IT-productontwikkelaars (niveau A) voor het Koninklijk Metereologisch Instituut (KMI) (ANG10043) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. (...) Er wordt type bericht van selor prom. -- pub. 19/11/2010 numac 2010205883 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige experten in opleidingsevaluatie (niveau A) voor het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO) (ANG10838) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaa(...) Er wordt type bericht van selor prom. -- pub. 19/11/2010 numac 2010205875 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige teamchefs beheer gebouwen (niveau C) voor de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW) (ANG10062) Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft(...) Er wordt type bericht van selor prom. -- pub. 19/11/2010 numac 2010205858 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés kennisoverdracht (niveau A) voor het Fonds voor beroepsziekten (ANG10049) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt o(...) Toelaatbaar type bericht van selor prom. -- pub. 19/11/2010 numac 2010205920 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige boekhouders (niveau B) voor de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (ANG10063) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook (...) Toelaatbaarh

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 19/11/2010 numac 2010003614 bron federale overheidsdienst financien Administraties van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 16 november 2010, bl. 71306, akte nr. 2010/
^