B.S. Index van de publicaties van 23 november 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/06/1983 pub. 23/11/2010 numac 2010000659 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende gemedicineerde diervoeders type wet prom. 27/12/2006 pub. 23/11/2010 numac 2010000650 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 02/11/2010 pub. 23/11/2010 numac 2010003613 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de deelneming van de Belgische Staat in de "European Financial Stability Facility" en het verlenen van de Staatswaarborg aan de door deze vennootschap uitgegeven financiële instrumenten type wet prom. 20/12/2002 pub. 23/11/2010 numac 2010000662 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de preventieadviseurs. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 23/11/2010 numac 2010009921 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 22 oktober 2010 is machtiging verleend aan ***** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/10/2010 pub. 23/11/2010 numac 2010014268 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 1.300.000 EUR aan de ziekenhuisvereniging van Brussel en Schaarbeek « UVC Brugmann » in toepassing van bijakte nr. 10 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en h type koninklijk besluit prom. 26/09/2010 pub. 23/11/2010 numac 2010011434 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit welke de bijlage aan het koninklijk besluit van 9 februari 2010 wijzigt houdende toekenning van een toelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die deelnemen aan het « Clusterplan voor kleine O.C.M.W.'s » voor het jaar type koninklijk besluit prom. 22/10/2010 pub. 23/11/2010 numac 2010011441 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juni 2002 houdende voorwaarden voor de exploitatie van zonnecentra type koninklijk besluit prom. 29/09/2010 pub. 23/11/2010 numac 2010014269 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van het Directoraat-generaal Vervoer te Land type koninklijk besluit prom. 12/10/2010 pub. 23/11/2010 numac 2010205877 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 12/10/2010 pub. 23/11/2010 numac 2010205879 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Koninklijk besluit tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers van maaltijdcheques in een elektronische vorm, tot uitvoering van artikelen 183 tot 185 van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/11/2010 numac 2010031512 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking bij uittreksel van het besluit houdende erkenning van bevoegde technici voor de uitvoering van de verbrandingscontrole en het onderhoud van de verwarmingsinstallaties gevoed met vloeibare brandstof Worden krachtens artikel 70 van de Bij min type ministerieel besluit prom. 11/08/2010 pub. 23/11/2010 numac 2010003606 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris van Begroting bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening type ministerieel besluit prom. 14/10/2010 pub. 23/11/2010 numac 2010003608 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheid en ondertekening inzake personeelszaken aan de Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole type ministerieel besluit prom. 14/10/2010 pub. 23/11/2010 numac 2010003607 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit betreffende de overdracht van bevoegdheid aan sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten type ministerieel besluit prom. 13/10/2010 pub. 23/11/2010 numac 2010000660 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de opleidingen tot het behalen van brevetten die in 2011 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd. - Duitse vertaling

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/10/2010 pub. 23/11/2010 numac 2010031519 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat de milieu- en energiewetgeving in overeenstemming brengt met de regels van Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/10/2010 pub. 23/11/2010 numac 2010205887 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan energieconsulentenprojecten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/10/2010 pub. 23/11/2010 numac 2010027231 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 februari 2003 houdende sectorale voorwaarden voor de exploitatie van centra voor technische ingraving, het besluit van de Waalse Regering van 18 maart 2004 tot verb type besluit van de waalse regering prom. 07/10/2010 pub. 23/11/2010 numac 2010027232 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 juli 1997 tot opstelling van een afvalcatalogus

document

type document prom. -- pub. 23/11/2010 numac 2010205578 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp Bij besluit van de Directeur-generaal van 20 oktober 2010, dat in werking treedt de dag waarop he worden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/10/2010 pub. 23/11/2010 numac 2010029605 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van het decreet van 12 mei 2004 betreffende de registratie van wapenschilden van natuurlijke personen of familieverenigingen in de Franse Gemeenschap

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 29/04/2010 pub. 23/11/2010 numac 2010031484 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2009/1380 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 2008/1584 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 12 februari 2009 betreffende de erkenning, de tegemoetkoming en de subsidiëring van erke

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/11/2010 numac 2010009944 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van assistent worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt een bijkomende proef georganiseerd : Assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Bru Assistent type vacante bettreking prom. -- pub. 23/11/2010 numac 2010009939 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - referendaris bij het Hof van Cassatie : 1. Deze plaats zal worden voorzien door de benoeming van een Nederlandstalige kandidaat die minder dan zes jaar geleden geslaagd is voor de proef van referendar Elke kand type vacante bettreking prom. -- pub. 23/11/2010 numac 2010009945 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van assistent worden vacant verklaard voor benoeming via werving of bevordering, er wordt een bijkomende proef georganiseerd : Assistent bij de griffie van het hof van beroep te Antw Assistent type vacante bettreking prom. -- pub. 23/11/2010 numac 2010009942 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, (...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservar type vacante bettreking prom. -- pub. 23/11/2010 numac 2010009943 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van assistent worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt GEEN bijkomende proef georganiseerd : Assistent bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen Voor bove

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/11/2010 numac 2010009937 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 15 november 2010, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer Devos, S., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondi De stan type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/11/2010 numac 2010009936 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 15 november 2010 : - is aan de heer Verhaegen, J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Brussel. Het is hem v - is Mevr. M

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 23/11/2010 numac 2010000649 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vernietiging door de Raad van State Bij arrest nr. 208.034 van 11 oktober 2010 heeft de Raad van State de artikelen 2 en 3 van het ministerieel besluit van 8 oktober 2009 tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoe

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 23/11/2010 numac 2010014261 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Erk

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 23/11/2010 numac 2010054890 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Mareel, Arthur Mareel, Arthur, geboren te Roubaix op 17 augustus 1931, wo(...) Alvorens te beslis
^