B.S. Index van de publicaties van 25 november 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 25/11/2010 numac 2010000676 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Goedkeuring van het verpakkingsproduct voor het beveiligd vervoer in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 5 oktober 2010 wordt het verpakkingsproduct « i-Sealba Deze type wet prom. -- pub. 25/11/2010 numac 2010003625 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen verzekeringsondernemingen Overeenkomstig artikel 74 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, heeft het Directiecomité van de Commissie voor Deze

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2010 numac 2010022422 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bindende unanieme beslissing nr. 30 van de stuurgroep van de provinciale registratiecommissies genomen in uitvoering van artikel 15 van het koninklijk besluit van 27 december 2007 tot uitvoering van de artikelen 400, 401, 403, 404 en 406 van het We Advi type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2010 numac 2010021112 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde estuarium Milieueffectenrapport behorende bij de aanvraag voor de « extractie van mariene aggregaten op het Belgisch deel van de Noordzee » - Koninklijk besluit van (...) Aan he type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2010 numac 2010024434 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Uitbreiding van de erkenningen van gewasbeschermingsmiddelen met toepassingen van gering belang In toepassing van artikel 26 van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van be Ha type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2010 numac 2010022421 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bindende unanieme beslissing nr. 29 van de stuurgroep van de provinciale registratiecommissies genomen in uitvoering van artikel 15 van het koninklijk besluit van 27 december 2007 tot uitvoering van de artikelen 400, 401, 403, 404 en 406 van het We Advi type koninklijk besluit prom. 17/11/2010 pub. 25/11/2010 numac 2010018398 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2000 houdende bijzondere bepalingen inzake het verwerven, het in depot houden, het voorschrijven, het verschaffen en het toedienen van geneesmiddelen bestemd voor dieren door de dieren type koninklijk besluit prom. 22/10/2010 pub. 25/11/2010 numac 2010022461 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 34, § 1, b), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige ve type koninklijk besluit prom. 28/04/2010 pub. 25/11/2010 numac 2010202162 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, tot wijziging van het toepassingsgebied van de collectieve arbeids type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 25/11/2010 numac 2010012281 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : type koninklijk besluit prom. 17/11/2010 pub. 25/11/2010 numac 2010022471 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen, bedoeld in artikel 23, § 2, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor genee type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2010 numac 2010009948 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden Israëlitische eredienst. - Plaats van officiërend bedienaar Bij koninklijk besluit van 15 november 2010 wordt aan een plaats van officiërend bedienaar bij de Israëlitische gemeens Dit type koninklijk besluit prom. 15/11/2010 pub. 25/11/2010 numac 2010024446 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 8.000 euro aan VZW « Centre d'Education populaire André Genot » betreffende haar activiteiten in het kader van het « Réseau intersyndical de Sensibilisation à l'Environnement type koninklijk besluit prom. 15/11/2010 pub. 25/11/2010 numac 2010024445 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 8.000 euro aan de VZW « Formation Education Culture » betreffende haar activiteiten in het kader van het « Réseau Intersyndical de Sensibilisation à l'Environnement » « RISE type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2010 numac 2010022423 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bindende unanieme beslissing nr. 31 van de stuurgroep van de provinciale registratiecommissies genomen in uitvoering van artikel 15 van het koninklijk besluit van 27 december 2007 tot uitvoering van de artikelen 400, 401, 403, 404 en 406 van het We Advi

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/11/2010 pub. 25/11/2010 numac 2010018393 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit houdende erkenning van deskundigen in toepassing van het koninklijk besluit van 13 april 1977 tot vaststelling van de regels die toelaten de waarde van de overdracht der apotheken vast te stellen en toezicht uit te oefenen op deze ove type ministerieel besluit prom. 09/11/2010 pub. 25/11/2010 numac 2010011436 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende erkenning van de deskundigen aangewezen door de vennootschap voor het beheer van de rechten in het kader van de adviesprocedure die is vastgesteld in artikel 14 van het koninklijk besluit van 30 oktober 1997 betreffende de ve

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/11/2010 pub. 25/11/2010 numac 2010031521 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan nr. 216OR097 100601 00 en nr. 216OR096 van de gemeente Schaarbeek

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/07/2010 pub. 25/11/2010 numac 2010035879 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie CB0 CB011 0100 type besluit van de vlaamse regering prom. 08/10/2010 pub. 25/11/2010 numac 2010205924 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/10/2010 pub. 25/11/2010 numac 2010205934 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2010 tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Immobilière publique Péruwelz-Leuze-Frasnes SC", te Péruwelz type besluit van de waalse regering prom. 29/10/2010 pub. 25/11/2010 numac 2010205906 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitster en de leden van de Advies- en Erkenningscommissie van de sociale economiebedrijven type besluit van de waalse regering prom. 09/09/2010 pub. 25/11/2010 numac 2010206000 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de delegatie van de Waalse Regering bij de Internationale commissie voor de bescherming van de Maas en bij de Internationale commissie voor de bescherming van de Schelde type besluit van de waalse regering prom. 21/10/2010 pub. 25/11/2010 numac 2010205931 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een premie voor de installatie van een zonneboiler en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 27 november 2003 tot toekenning van een premie voor de installatie van een zonneboiler

beschikking

type beschikking prom. 28/10/2010 pub. 25/11/2010 numac 2010031520 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering die de milieu- en energiewetgeving in overeenstemming brengt met de regels van Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2010 numac 2010003624 bron federale overheidsdienst financien Beschermingsfonds voor de deposito's en financiële instrumenten Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 november 2010, dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de heer Filip Dierck type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2010 numac 2010003621 bron federale overheidsdienst financien Beschermingsfonds voor de deposito's en financiële instrumenten Benoemingen Bij koninklijk besluit van 2 november 2010, dat in werking treedt op 1 januari 2011, wordt het mandaat van de heer Michel Vermaerke, als lid van het directiecomité van h Bij h

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/11/2010 numac 2010009932 bron federale overheidsdienst justitie Nationale Tuchtraad. - Derde oproep tot de kandidaten leden van de zittende magistratuur, de magistraten van het openbaar ministerie, de griffiers en de secretarissen, teneinde de samenstelling van de Nationale Tuchtraad te hernieuwen Het Belgis Die op

lijst

type lijst prom. -- pub. 25/11/2010 numac 2010018396 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de erkenningen die tussen 1 oktober 2010 en 31 oktober 2010 toegekend werden bij toepassing van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 25/11/2010 numac 2010003623 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor een overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Overeenkomstig de artikelen 74 en volgend(...) tak 1 : - ING Rekeningverzekering - ING Nalatenschapverzekering - ING Effectendossierverze(...)

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 25/11/2010 numac 2010205972 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige teamchefs beheer gebouwen (niveau C) voor de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW) (ANG10062). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 19 november 2010(...) Na de s type bericht van selor prom. -- pub. 25/11/2010 numac 2010205974 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieur elektriciteit/elektronika. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieur elektriciteit/elektronika (niveau A) voor de (...) Er zijn 2

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 25/11/2010 numac 2010020056 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 26 november 2010 (Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69) 1. Dringende vragen (*) (*) Om 14 u. 30 m. (...) type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 25/11/2010 numac 2010020055 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 26 november 2010, om 9 u. 30 m. en om 14 u. 30 m. 1. Inoverwegingnemingen. - Voorstel van resolutie (van de heren Vincent DE WOLF en Michel CO(...) - Voorstel van ordonnantie (van de heer Olivier de CLIPPELE, Mevr. M

document - btw

type document - btw prom. -- pub. 25/11/2010 numac 2010003622 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de btw, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 gewijzigd door programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens uit te ha(...) Gemeente Pecq (vroeger Esquelmes) Een perceel gr
^