B.S. Index van de publicaties van 26 november 2010

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/11/2010 numac 2010027240 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen. - Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 18 augustus 2010 wordt het burgerlijk ereteken verleend aan de personeelsleden van de hiernavermelde steden en gemeenten : Om 35 jaar dienst : Het Burgerlijk Kruis v De heer Alfre type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 26/11/2010 numac 2010204523 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 novemb type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 26/11/2010 numac 2010204539 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de verlenging van de anticrisismaatregel type koninklijk besluit prom. 23/11/2010 pub. 26/11/2010 numac 2010022462 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2008 tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico's type koninklijk besluit prom. 15/11/2010 pub. 26/11/2010 numac 2010024444 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Centrum voor Informatie en Onderzoek omtrent Voedselintolerantie en -hygiëne voor de uitwerking van een brochure, de verbetering van zijn internetsite en van de internetsite van de FOD Volks type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/11/2010 numac 2010027239 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Sociale Actie. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 18 augustus 2010 worden de volgende personen benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II : De heer Raoul Dagnely, lid van het vaste O.C.M.W.-bureau van Charleroi; De heer Giova De heer Serge

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/11/2010 numac 2010205907 bron waalse overheidsdienst Energie Bij ministerieel besluit van 18 oktober 2010, dat in werking treedt op 18 oktober 2010, wordt de vennootschap « Entreprise générale d'Aigremont SPRL » , als zonneboilerinstal(...) Deze erkenning (ref IS1674) wordt verleend voor een verlengba type ministerieel besluit prom. 12/10/2010 pub. 26/11/2010 numac 2010024413 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 828.183 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn type ministerieel besluit prom. 17/11/2010 pub. 26/11/2010 numac 2010024448 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling van de aanvullende subsidie toegekend aan sommige associaties voor palliatieve zorgen voor het jaar 2010 type ministerieel besluit prom. 08/11/2010 pub. 26/11/2010 numac 2010000661 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat in het kader van de verkeersactieplannen 2010 geïndexeerd bedrag 2007 type ministerieel besluit prom. 22/11/2010 pub. 26/11/2010 numac 2010009935 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/11/2010 numac 2010205910 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 20 september 2010 wordt het "bureau Aster Consulting" vanaf 6 november 2010 voor vijf jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorie projecten 1. "Ruimtelijke or

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/10/2010 pub. 26/11/2010 numac 2010035874 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de opheffing van de watering Het Vrijgeweid type besluit van de vlaamse regering prom. 01/10/2010 pub. 26/11/2010 numac 2010205935 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs met betrekking tot de wijze waarop sommige bevoegdheden van de inspectie worden uitgevoerd

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2010 pub. 26/11/2010 numac 2010205939 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de afgevaardigd ambtenaar bevoegd voor het opleggen van de administratieve sancties inzake de taxidiensten, het verhuren van voertuigen met chauffeur, de collectieve taxidiensten en het vervoer van algemee

omzendbrief

type omzendbrief prom. 22/11/2010 pub. 26/11/2010 numac 2010000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 68 betreffende de overdracht van verloven van 2010 en de toekenning van sommige verloven in 2011 type omzendbrief prom. 22/11/2010 pub. 26/11/2010 numac 2010000666 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief houdende de campagne voor verkeersveiligheid : « Rijden onder invloed van alcohol-BOB »

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/11/2010 numac 2010018403 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Domi

erratum

type erratum prom. 07/10/2010 pub. 26/11/2010 numac 2010029612 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende tijdelijke wederinvoering van de regeling inzake borstkankeropsporing door middel van analoge mammografie in de Franse Gemeenschap. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/11/2010 numac 2010022466 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 15 november 2010, dat in werking treedt de dag van deze bekend Bij het

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 26/11/2010 numac 2010009949 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 15 november 2010 : is Mevr. Bury, M.-F., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Hoei, ambtshalve in ruste gesteld op datum van 31 oktober 2010 's avonds. Betrokkene mag haar aanspraak is benoemd in

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 26/11/2010 numac 2010003627 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie vo Deze

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 26/11/2010 numac 2010014265 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 oktober 2010 wordt de heer Michaël Bogaert vastbenoemd in de klasse A2, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Nederlandse taalkader, met rang Overee

lijst

type lijst prom. -- pub. 26/11/2010 numac 2010041711 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 385e AANVULLING Bijwerking op 10 november 2010 Nieuw geregistreerde aannemers voor wie zich een wijziging in de categorieë heeft voorgedaan Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 26/11/2010 numac 2010205908 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke Ordening. - Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 21 oktober 2010 : - zal een effectenonderzoek uitgevoerd worden i.v.m. het voorontwerp van herziening van het gewestplan Bastenaken ,(...) - wordt bepaald dat de omvang en de nauw

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 26/11/2010 numac 2010029613 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap "Académie royale de Médecine de Belgique" Samenstelling van het Bestuur voor 2011 Voorzitter : PASTORET, Paul-Pierre, erehoogleraar van de « Université de Liège », rue de la Clissure 7, 4130 Fontin . Vast secretaris : MALAISSE, Willy, emeritus ho

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 26/11/2010 numac 2010205969 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige gegradueerde (niveau 2+) voor de Ministerie van de Franse Gemeenschap en de instellingen voor openbaar nut (AFC10001) Na de selectie wordt een lijst met maximum 700 geslaagden aangelegd, die twee jaa(...) Er wordt type bericht van selor prom. -- pub. 26/11/2010 numac 2010205970 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attachés (niveau 1) voor het Ministerie van de Franse Gemeenschap en de instellingen voor openbaar nut (AFC10002) Na de selectie wordt een lijst met maximum 500 geslaagden aangelegd, die twee jaar ge(...) Er word type bericht van selor prom. -- pub. 26/11/2010 numac 2010205968 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs Risico & Preventie (niveau A) voor het Fonds voor de beroepsziekten (ANG10066) Na de selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig (...) Er wordt ook
^