B.S. Index van de publicaties van 29 november 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 29/11/2010 numac 2010011454 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Schrapping van erkenning. - NV COFINBEL Bij beslissing van 18 november 2010, wordt de erkenning van de NV Compagnie Financière de Belgique, afgekort Cofinbel, ondernemingsnummer 0460.421.386, cha type wet prom. -- pub. 29/11/2010 numac 2010009922 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2010 is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, Bij kon type wet prom. -- pub. 29/11/2010 numac 2010009929 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 15 oktober 2010 is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/11/2010 pub. 29/11/2010 numac 2010024449 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren type koninklijk besluit prom. 17/10/2010 pub. 29/11/2010 numac 2010206006 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van "ACERTA Kinderbijslagfonds" type koninklijk besluit prom. 22/10/2010 pub. 29/11/2010 numac 2010022469 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 14, h), § 1, I., 1°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneesk type koninklijk besluit prom. 22/10/2010 pub. 29/11/2010 numac 2010022467 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 2, A, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en type koninklijk besluit prom. 26/09/2010 pub. 29/11/2010 numac 2010022416 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/2010 numac 2010205942 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 15 maart 2010 wordt bepaald : Artikel 1. Het burgerlijk ereteken wordt verleend aan de hierna vermelde ambtenaren van het Agentschap Wonen Vlaanderen. Voor meer dan 35 jaar dienst Burgerlijk De heer DE MEY, D type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 29/11/2010 numac 2010200434 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77sexies van 15 december 2009, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis van 19 december 2001 type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/2010 numac 2010205941 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 6 april 2010 wordt bepaald : Artikel 1. Het burgerlijk ereteken wordt verleend aan de hierna vermelde ambtenaren van het Agentschap Inspectie RWO. Voor meer dan 35 jaar dienst Burgerlijk Kru Mevr. BERVOETS, M type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/2010 numac 2010205940 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 15 maart 2010 wordt bepaald : Artikel 1. Het burgerlijk ereteken wordt verleend aan de hierna vermelde ambtenaren van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed. Voor meer dan 25 jaar dien Burgerlijke Med type koninklijk besluit prom. 22/10/2010 pub. 29/11/2010 numac 2010022468 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 11, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzor

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/11/2010 pub. 29/11/2010 numac 2010035889 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2004 tot het vaststellen van een onderhoudspremie voor beschermde monumenten en stads- en dorpsgezichten wat betreft premies voor lokale en regionale besture

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2010 pub. 29/11/2010 numac 2010027235 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale voorwaarden voor vaste frituren

omzendbrief

type omzendbrief prom. 10/11/2010 pub. 29/11/2010 numac 2010002068 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 607 type omzendbrief prom. 10/11/2010 pub. 29/11/2010 numac 2010002067 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 606

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/11/2010 numac 2010018405 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De N type bericht prom. -- pub. 29/11/2010 numac 2010018404 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De h

document

type document prom. -- pub. 29/11/2010 numac 2010031527 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor brandweer en dringende medische hulp Bij besluiten van de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van 5 november 2010 werden de volgende personen toegelaten tot de stage type document prom. -- pub. 29/11/2010 numac 2010031528 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor brandweer en dringende medische hulp Intrekking van besluiten Bij besluiten van de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 5 november 2010 werden de besluiten van 9 september 2010 van de Minister van het Brussels Hoofd

erratum

type erratum prom. 08/07/2010 pub. 29/11/2010 numac 2010029614 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende verschillende wijzigingen aan de statuten van de leden van het technisch personeel van de door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra. - Erratum type erratum prom. 23/05/2006 pub. 29/11/2010 numac 2010205975 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen. - Erratum type erratum prom. 15/07/2010 pub. 29/11/2010 numac 2010206003 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 13 november 2008 tot vaststelling van de financieringsregels van de "Société wallonne du Crédit social" . - Erratum

arrest

type arrest prom. 18/11/2010 pub. 29/11/2010 numac 2010031529 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College dat het besluit van het Verenigd College wijzigt van 3 december 2009 tot vaststelling van de erkenningsnormen waaraan de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarden moeten voldoen alsmede tot nadere omschrijving

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/11/2010 numac 2010009953 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - rechter in strafuitvoeringszaken voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik : 1 . Elke kandidatuur moet bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan « FOD(...)

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 29/11/2010 numac 2010009951 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 18 november 2010 : - is het artikel 1, type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 29/11/2010 numac 2010009950 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 18 november 2010 : - is Mevr. Saerens, G., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde; - is Mevr. Van de putte, Het beroep to

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 18/11/2010 pub. 29/11/2010 numac 2010031530 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College tot wijziging van het besluit van 19 februari 2009 van het Verenigd College tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de commissies ingesteld bij de ordonnanties betreffende de Adviesraad voor gezondheids- en

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 29/11/2010 numac 2010009952 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Brussel Het hof, verenigd in algemene vergadering op 19 oktober 2010, heeft Mevr. Goblet, V., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie jaar met ingang van

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 29/11/2010 numac 2010014270 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+ Erken type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 29/11/2010 numac 2010014276 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Erkenn

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 29/11/2010 numac 2010011455 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-10/0031 : DELTA Energy BV/Eneco Energy Trade BV Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure. O Volgens de
^