B.S. Index van de publicaties van 30 november 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/11/2010 numac 2010000668 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. -- pub. 30/11/2010 numac 2010009946 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 15 november 2010 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** , op ** ***** ****, er wonende, om, behoud

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 30/11/2010 numac 2010000672 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot invoering van bijkomende vrijstellingen van de proef inzake de cognitieve vaardigheden in het raam van de externe aanwerving voor de politiediensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 23/11/2010 pub. 30/11/2010 numac 2010011438 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de maalderijen en de handel in meel type koninklijk besluit prom. 17/11/2010 pub. 30/11/2010 numac 2010018402 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de toekenning van de subsidie 2008 aan ethische comités en tot toepassing van artikel 30 van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon type koninklijk besluit prom. 17/11/2010 pub. 30/11/2010 numac 2010018401 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een subsidie aan bloedtransfusie-instellingen voor het jaar 2010

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/09/2010 pub. 30/11/2010 numac 2010018363 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende het model en de inhoud van de informatie over de voedselketen type ministerieel besluit prom. 14/10/2010 pub. 30/11/2010 numac 2010206004 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Comité ter beoordeling van de actie van de federaties van geïntegreerde gezondheidsverenigingen type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/11/2010 numac 2010021113 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale wetenschappelijke instelling. - Personeel Bij ministerieel besluit van 20 september 2010, dat uitwerking met ingang van 22 juni 2010 heeft, wordt Mevr. Elisabeth De Belie, geboren op 15 juli 1961, assistent bij de Koninklijke Musea voor

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/10/2010 pub. 30/11/2010 numac 2010035914 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van specifieke maatregelen voor de co-existentie van genetisch gemodificeerde maïsgewassen met conventionele maïsgewassen en biologische maïsgewassen type besluit van de vlaamse regering prom. 15/10/2010 pub. 30/11/2010 numac 2010035913 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van algemene maatregelen voor de co-existentie van genetisch gemodificeerde gewassen met conventionele gewassen en biologische gewassen type besluit van de vlaamse regering prom. 01/10/2010 pub. 30/11/2010 numac 2010035886 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van examencommissies door de Centra voor Volwassenenonderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2010 pub. 30/11/2010 numac 2010205937 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de aanwijzing van de vertegenwoordigers van de Waalse Regering in de VZW "EuroSkills 2012" type besluit van de waalse regering prom. 21/10/2010 pub. 30/11/2010 numac 2010205999 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 juni 1999 tot toekenning van een postvergoeding aan de personeelsleden van het Waalse Gewest die deel uitmaken van de gemeenschappelijke algemene afvaardiging van h

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/01/2010 pub. 30/11/2010 numac 2010000670 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 44ter. - Richtlijnen betreffende het Interventiekorps. - Duitse vertaling

document

type document prom. -- pub. 30/11/2010 numac 2010022470 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie voor begrotingscontrole, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten van leden Bij koninklijk besluit van 15 november 2010, worden hernieu Mevr. V

erratum

type erratum prom. -- pub. 30/11/2010 numac 2010000658 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 25 oktober 2010, bladzijde 63205, lezen in de titel : « Personeel » in plaats van « Personeel - Bevordering » en lezen : « overgeplaatst » in plaats van « bevorderd in de tite O

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/11/2010 numac 2010009954 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 23 november 2010 : - is de heer Van Camp, J., advocaat, plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Antwerpen, benoemd tot toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het arbeidshof te A Hij is aan type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/11/2010 numac 2010009956 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 november 2010, is benoemd tot secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Antwerpen, Mevr. Meeus, L., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanl Dit bes type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/11/2010 numac 2010009955 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 23 november 2010, is het verzoek tot associatie van de heer Wera, P., notaris ter standplaats Montegnée, en van Mevr. Wera, F., kandidaat-notaris, om de associatie « Paul WERA et Franço Mevr

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 30/11/2010 numac 2010003616 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie vo Deze

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 30/11/2010 numac 2010206038 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectleiders ICT Communicatie (niveau A)voor de FOD Justitie (ANG10055). - Uitslag Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectleiders ICT Communicatie (m/v) (nivea(...) Er zijn 3

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 30/11/2010 numac 2010042411 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand november 2010 type indexcijfers prom. -- pub. 30/11/2010 numac 2010043012 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (onger(...)

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 30/11/2010 numac 2010040311 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand november 2010 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand november 2010, 114.55 punten bedraagt, tege Het gez
^