B.S. Index van de publicaties van 6 december 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 06/12/2010 numac 2010009947 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 15 november 2010 is machtiging verleend aan de heer Boden, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende(...) ****. ****, **** ****, **** type wet prom. 19/11/2010 pub. 06/12/2010 numac 2010022486 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende erkenning van beroepsorganisaties van een niet-conventionele praktijk of van een praktijk die in aanmerking kan komen om als niet-conventionele gekwalificeerd te worden

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/12/2010 numac 2010035917 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 24 maart 2010 wordt bepaald : Artikel 1. Worden benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II : De heer DENIS Hans Deskundige Datum van ranginneming : 15/11/2001 De (...) Medewerker Datum van ranginneming : 1 type koninklijk besluit prom. 15/11/2010 pub. 06/12/2010 numac 2010000677 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de voorafname op het verkeersveiligheidsfonds van een bedrag voor de projecten van de geïntegreerde politie type koninklijk besluit prom. 23/11/2010 pub. 06/12/2010 numac 2010009958 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de tabel van de zittingen van de politierechtbanken gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de p type koninklijk besluit prom. 19/11/2010 pub. 06/12/2010 numac 2010015199 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van de provisionele kredieten ingeschreven op het programma 14-53-5 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010 en bestemd voor de looncompensatie en de terugbetaling van vergoedingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/12/2010 numac 2010018399 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Quality Partner SA, rue Hayeneu G-022 type koninklijk besluit prom. 31/01/2010 pub. 06/12/2010 numac 2010022472 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, § 1, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/12/2010 numac 2010035916 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 24 maart 2010 wordt bepaald : Artikel 1. Worden benoemd tot Officier in de Kroonorde : De heer CALLEBAUT Dirk Wetenschappelijk attaché Datum van ranginneming : 15/11/199(...) De heer HULSTAERT Willem (Gent, type koninklijk besluit prom. 26/11/2010 pub. 06/12/2010 numac 2010002074 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van het strategisch comité van de NMBS-Holding type koninklijk besluit prom. 22/10/2010 pub. 06/12/2010 numac 2010022473 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen, bedoeld in artikel 23, § 2, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor genee type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/12/2010 numac 2010035918 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 24 maart 2010 wordt bepaald : Artikel 1. Worden benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold : De heer BECUWE, Frank, . Wetenschappelijk attaché. Datum van ranginne(...) De heer BRAEKEN, Jozef, (Schoten, 20 apri type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/12/2010 numac 2010035910 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 18 augustus 2010 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/12/2010 numac 2010035912 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 18 augustus 2010 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/12/2010 numac 2010035911 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 18 augustus 2010 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. Worden benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II : Mevr. BOSMANS, Christiane Ivo Emma, Schepen te Putte R(...) De heer BUIJS, Ernest Joannes Anna, type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/12/2010 numac 2010035909 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 18 augustus 2010 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. In artikel 1, type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/12/2010 numac 2010000681 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit d.d. 24 november 2010 wordt de heer De Cock, Philippe, aangewezen tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Brakel voor een termi(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/12/2010 numac 2010035919 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 18 augustus 2010 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. In artikel 1,

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/11/2010 pub. 06/12/2010 numac 2010035908 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van artikel 8 van het ministerieel besluit van 3 maart 2006 betreffende de zoogkoeienpremie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/11/2010 pub. 06/12/2010 numac 2010206041 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Bullingen

decreet

type decreet prom. 06/10/2010 pub. 06/12/2010 numac 2010027241 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type decreet prom. 19/11/2010 pub. 06/12/2010 numac 2010035901 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 juli 2006 houdende toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken

omzendbrief

type omzendbrief prom. 26/10/2010 pub. 06/12/2010 numac 2010027242 bron waalse overheidsdienst Omzendbrief nr. 2010/MINFP/04 betreffende de toepassing van artikel 16 van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2009 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 betreffende de voorwaarden voor de indienstneming en

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/12/2010 numac 2010018412 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Koen Clemminck, Jacques De Busschere, Lieven Deroose, Jos Dit besl type bericht prom. -- pub. 06/12/2010 numac 2010018407 bron belgische senaat Bericht. - Vertegenwoordiging van de Senaat buiten rechte Volgens artikel 2, derde lid, van de wet van 26 mei 2003 tot regeling van de vertegenwoordiging van de federale Wetgevende Kamers in en buiten rechte, wordt het orgaan bevoegd om, namens De Sena type bericht prom. -- pub. 06/12/2010 numac 2010018413 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW SYPOL.BE heeft op 22 september 2010 de nietigverkl Dit besl type bericht prom. -- pub. 06/12/2010 numac 2010018414 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Holvoet Bouwmaterialen en de BVBA Firma Holvoet Jul Dit besl type bericht prom. -- pub. 06/12/2010 numac 2010018415 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Fili

arrest

type arrest prom. 04/11/2010 pub. 06/12/2010 numac 2010012334 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 06/12/2010 numac 2010009971 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Antwerpen Bij beschikking van 20 oktober 2010 werd de heer Coppieters 't Wallant, Y., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen aangewezen om, voor een termijn van één jaar vanaf 8 december 2010, Bij b type beschikking prom. -- pub. 06/12/2010 numac 2010009970 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen Bij beschikking van 18 mei 2010 van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, is de aanwijzing van Mevr. Bijttebier, K., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, tot on

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/12/2010 numac 2010009968 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 november 2010, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke niet mag gebeuren vóór 1 januari 2011, is Mevr. Sierjacobs, I., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsverv Bij k type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/12/2010 numac 2010009969 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninkljik besluit van 26 november 2010 is de heer Leroy, A., ondervoorzitter in de arbeidsrechtbank te Luik, bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde.

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 06/12/2010 numac 2010014282 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 november 2010 wordt de heer Olivier Grisel vast benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Franse taalkader, met ranginne Overeen

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 06/12/2010 numac 2010206114 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De tekst

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 06/12/2010 numac 2010031523 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als EPB-adviseur, natuurlijke persoon Bij beslissing van 9 september 2010 van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de heer LEURIDAN, Alain, gedomicilieerd Eugène Ysayelaan 5, te 1070 Brussel, erkend als EPB-adviseur, natuurlijke De erk type erkenning prom. -- pub. 06/12/2010 numac 2010031524 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als EPB-adviseur, rechtspersoon Bij beslissing van 28 september 2010 van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de BVBA DELENS PIERRE-YVES BUREAU D'ARCHITECTE, met maatschappelijke zetel Dolezlaan 243, te 1180 Brussel, met onderne De erk

registratie

type registratie prom. -- pub. 06/12/2010 numac 2010031522 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Registratie als vervoerder van afgedankte voertuigen Bij de beslissing van 13 oktober 2010 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd de heer GREER Cedric, woonachtig rue Hameau de Samme 53, à 1460 Vi Bij de be
^