B.S. Index van de publicaties van 7 december 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 07/12/2010 numac 2010040209 bron algemene staat der kredietinstellingen per 30 september 2010 (1) gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, type wet prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. -- pub. 07/12/2010 numac 2010040208 bron algemene staat der kredietinstellingen per 31 augustus 2010 (1) gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, type wet prom. -- pub. 07/12/2010 numac 2010009963 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 23 november 2010 is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/11/2010 pub. 07/12/2010 numac 2010011439 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot omzetting van artikel 42 van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende diensten op de interne markt type koninklijk besluit prom. 27/10/2010 pub. 07/12/2010 numac 2010022491 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van "ACERTA Kinderbijslagfonds" type koninklijk besluit prom. 15/11/2010 pub. 07/12/2010 numac 2010022482 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 2, A., van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en type koninklijk besluit prom. 22/10/2010 pub. 07/12/2010 numac 2010022481 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 14, l), en 15, § 17, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneesk type koninklijk besluit prom. 02/11/2010 pub. 07/12/2010 numac 2010024437 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden vroedvrouwen van de geneeskundige commissies type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/12/2010 numac 2010024439 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 15 november 2010 wordt de heer Peter Samyn, met ingang van 17 november 2010, ingevolge de hernieuwing van zijn mandaat aangesteld in de staffunctie « directeur van de stafdienst Personeel en O Een ber type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/12/2010 numac 2010009974 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E PI Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 24 november 2010 wordt Mevr. Guillaume, Agathe, geboren op 4 februari 19(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/10/2010 pub. 07/12/2010 numac 2010024416 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 augustus 2008 houdende benoeming van de secretarissen van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen type ministerieel besluit prom. 29/03/2007 pub. 07/12/2010 numac 2010024418 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de oftalmologie type ministerieel besluit prom. 29/09/2010 pub. 07/12/2010 numac 2010024419 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2010 van het aantal kandidaten ter compensatie, bedoeld in artikel 7, § 3, van het koninklijk besluit van 20 juni 2005 tot vaststelling van de criteria en de regels voor de selectie van de erkende k type ministerieel besluit prom. 05/03/2007 pub. 07/12/2010 numac 2010024417 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de oftalmologie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/10/2010 pub. 07/12/2010 numac 2010035915 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van het procedure- en werkingsreglement van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/11/2010 pub. 07/12/2010 numac 2010206057 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoering van bepaalde afwijkingen voor de toelating van de groentegewassen die traditioneel geteeld worden in specifieke streken of die geen handelswaaarde hebben, alsook voor het in de handel brengen van de zaden van d

beschikking

type beschikking prom. 25/11/2010 pub. 07/12/2010 numac 2010031545 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de eindregeling van de begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het jaar 1998 type beschikking prom. 25/11/2010 pub. 07/12/2010 numac 2010031547 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Internationaal Verdrag inzake de bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijning, aangenomen te New York op 20 december 2006 type beschikking prom. 25/11/2010 pub. 07/12/2010 numac 2010031546 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot regeling van de uitbating van een openbaar geautomatiseerd fietsverhuursysteem

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/12/2010 numac 2010018409 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Nationale Orden. - Bevorderingen en benoemingen Bij koninklijke besluiten van 17 november 2010 : Leopoldsorde Is benoemd tot Officier in de Leopoldsorde : Mevr. DUERINCK, Christiane, attaché, wonende te Waasmunster . (...) Mevr. BERNAERT, Katrien, atta

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/12/2010 numac 2010009975 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 26 november 2010 : - is de heer Philippart de Foy, J., ererechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Hij zal - is de heer type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/12/2010 numac 2010009976 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministeriële besluiten van 30 november 2010 : - is het verzoek tot associatie van Mevr. Debeuckelaere, A, notaris ter standplaats Antwerpen , en van de heer Van Tulden, B.(...) De heer Van Tulden, B., is aangesteld al

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 09/09/2010 pub. 07/12/2010 numac 2010031540 bron gemeenschappelikje gemeenschapscommissie van brussel-hoofsstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot benoeming van de voorzitters en ondervoorzitters van de bureaus en afdelingen van de Commissies voor Gezondheids- en Welzijnszorg van de Adviesraad voor Gezondheids- en W
^