B.S. Index van de publicaties van 14 december 2010

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/12/2010 pub. 14/12/2010 numac 2010003642 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende het personeel, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010 en bestemd tot het dekken van type koninklijk besluit prom. 05/12/2010 pub. 14/12/2010 numac 2010003643 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het vierde kwartaal van 2010, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting vo type koninklijk besluit prom. 23/11/2010 pub. 14/12/2010 numac 2010206209 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen van de statuten van het "Kinderbijslagfonds Securex" type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2010 numac 2010206048 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Nationale Orden. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2010 wordt de heer Nys, Hugo, vice-gouverneur en wnd. gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad bevorderd tot Grootofficier in de Leopoldsorde. Hij Hij neemt type koninklijk besluit prom. 24/11/2010 pub. 14/12/2010 numac 2010018419 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 20 november 1987 betreffende de bestrijding van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen type koninklijk besluit prom. 30/09/2010 pub. 14/12/2010 numac 2010007301 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 2001 betreffende het verlenen van geldelijke voordelen aan sommige militairen die een paramedische functie uitoefenen type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2010 numac 2010007293 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8205 van 17 november 2010, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren b Hij gaa type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2010 numac 2010007295 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Toekenning van het brevet van ingenieur van het militair materieel aan een lager officier Bij koninklijk besluit nr. 8209 van 17 november 2010, wordt het brevet van ingenieur van het militair materieel verleend op 1 september

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/12/2010 pub. 14/12/2010 numac 2010000690 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit dat het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een forfaitaire vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de politiediensten die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties o type ministerieel besluit prom. 16/11/2010 pub. 14/12/2010 numac 2010027251 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot erkenning van openbaar nut van de ontsluiting van percelen gelegen op het grondgebied van de gemeente Komen-Waasten voor bedrijfsactiviteiten type ministerieel besluit prom. 07/12/2010 pub. 14/12/2010 numac 2010205705 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van de motieven voor het toepassen van een stelsel plus minus conto binnen de NV Belplas Industries type ministerieel besluit prom. 29/09/2010 pub. 14/12/2010 numac 2010012324 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1987 houdende samenstelling van de afvaardiging van de overheid in de basisoverlegcomités van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening type ministerieel besluit prom. 25/11/2010 pub. 14/12/2010 numac 2010031569 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de vergoedingen toegekend aan de voorzitter en de leden van de selectiecommissies en de evaluatiecommissies van het ministerie en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 07/12/2010 pub. 14/12/2010 numac 2010205704 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit waarbij een andere indeling van de arbeidsduur wordt toegestaan dan deze van de wet van 16 mei 1938 tot regeling van de arbeidsduur in de diamantnijverheid, in de onderneming "International Gemological Institute", te Antwerpen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/12/2010 pub. 14/12/2010 numac 2010031566 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitstel voor één jaar van de verhoging, bepaald in artikel 23, § 3, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996 houdende de regeling van de verhuur van d

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/11/2010 pub. 14/12/2010 numac 2010035927 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van het bes type besluit van de vlaamse regering prom. 08/10/2010 pub. 14/12/2010 numac 2010035899 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijzigingen van de subsidiëring van de personeelskosten en kwalificatievereisten in de voorzieningen die erkend en gesubsidieerd zijn door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/11/2010 pub. 14/12/2010 numac 2010206222 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de modaliteiten voor de toekenning van toelagen aan de beheerscommissies van de natuurparken type besluit van de waalse regering prom. 25/11/2010 pub. 14/12/2010 numac 2010206226 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van de artikelen 14, § 1, 2°, en 16 van het decreet van 16 juli 1985 betreffende natuurparken type besluit van de waalse regering prom. 25/11/2010 pub. 14/12/2010 numac 2010206225 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van de artikelen 3, 13, § 2, en 18 van het decreet van 16 juli 1985 betreffende natuurparken

omzendbrief

type omzendbrief prom. 10/12/2010 pub. 14/12/2010 numac 2010002072 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Omzendbrief nr. 605. - Informatie inzake de personeelsenveloppe 2011, het strategisch personeelsplan 2011-2013 en de eraan verbonden operationele personeelsplannen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2010 pub. 14/12/2010 numac 2010029619 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de technische kenmerken van Bruxelles 104 MHz waarvan de radiofrequentie wordt toegewezen aan een dienstenuitgever voor de uitzending van een klankradio-omroepdienst via analoge terres type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2010 pub. 14/12/2010 numac 2010029615 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de technische kenmerken van Bruxelles 107.2 MHz waarvan de radiofrequentie wordt toegewezen aan een dienstenuitgever voor de uitzending van een klankradio-omroepdienst via analoge terr type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2010 pub. 14/12/2010 numac 2010029618 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de technische kenmerken van Bruxelles 105.4 MHz waarvan de radiofrequentie wordt toegewezen aan een dienstenuitgever voor de uitzending van een klankradio-omroepdienst via analoge terr type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2010 pub. 14/12/2010 numac 2010029617 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de technische kenmerken van Bruxelles 106.1 MHz waarvan de radiofrequentie wordt toegewezen aan een dienstenuitgever voor de uitzending van een klankradio-omroepdienst via analoge terr type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2010 pub. 14/12/2010 numac 2010029616 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de technische kenmerken van Bruxelles 106.8 MHz waarvan de radiofrequentie wordt toegewezen aan een dienstenuitgever voor de uitzending van een klankradio-omroepdienst via analoge terr

beschikking

type beschikking prom. 25/11/2010 pub. 14/12/2010 numac 2010031549 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de eindregeling van de begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het jaar 2000 type beschikking prom. 25/11/2010 pub. 14/12/2010 numac 2010031550 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de eindregeling van de begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het jaar 2001

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2010 numac 2010007299 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de lagere officieren van het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 8215 van 25 november 2010 : **** **** ****. **** **** wordt benoemd in de graad van **** **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2010 numac 2010007294 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoeming van lagere officieren van het actief kader Ingetrokken bepaling Bij koninklijk besluit ****. 8208 van 17 november 2010, in het koninklijk besluit ****. 8177 van 17 september 2010 betreffende de benoeming van de lagere **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2010 numac 2010007297 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoeming in de **** van kandidaat-**** **** bepaling Bij koninklijk besluit ****. 8211 van 17 november 2010 : Landmacht Wordt de aangestelde onderluitenant kandidaat-**** ***** bepaling van he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2010 numac 2010206049 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 12 oktober 2010 worden de hierna vermelde personen benoemd : Orde van Leopold II Ridder De heer Fischler, Abraham, penningmeester van de Centrale Koninklijke Vereniging voor Jo Mevr. Roth, Sabin type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2010 numac 2010022489 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor bandagisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 26 november 2010, dat in werking treed Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2010 numac 2010007296 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst Benoeming van lagere officieren van het actief kader Bij koninklijk besluit nr. 8210 van 17 november 2010, in het kader van de beroepsofficieren, worden de apothekers-luitenants S. Jacobs en B. Vandecasteele benoemd,

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 14/12/2010 numac 2010010000 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 december 2010, is aan de heer Rezette, A., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Aarlen. Bij koninklijk besluit van 6 Het beroep tot type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 14/12/2010 numac 2010010001 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministeriële besluiten van 7 december 2010 : - is er een einde gesteld aan de aanwijzing in hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie Antwerpen : - als - is aangewez type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 14/12/2010 numac 2010010002 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie tot benoeming van een advocaat-generaal en een plaatsvervangend advocaat-generaal bij het Benelux-Gerechtshof Het Comité van Ministers van de Benelux E Gelet

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 14/12/2010 numac 2010206202 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Personeel. - Benoeming tot stagedoend attaché Bij koninklijk besluit van 15 november 2010, wordt de heer Tom Van De Perre, met ingang van 1 juni 2010, benoemd tot stage Het ber type benoemingen prom. -- pub. 14/12/2010 numac 2010206200 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Personeel. - Benoeming tot stagedoend attaché Bij koninklijk besluit van 15 november 2010, wordt Mevr. Julie Defleur, met ingang van 9 augustus 2010, benoemd tot staged Het ber type benoemingen prom. -- pub. 14/12/2010 numac 2010206199 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Personeel. - Benoeming tot stagedoend financieel deskundige Bij koninklijk besluit van 15 november 2010, wordt Mevr. Caroline Willocq, met ingang van 9 augustus 2010, b Het bero type benoemingen prom. -- pub. 14/12/2010 numac 2010007292 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 8204 van 15 november 2010, wordt de heer Kim Hofmans, op 16 oktober 2009 in vast verband benoemd in de klasse A1. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anciënnit Dit besl
^