B.S. Index van de publicaties van 17 december 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 17/12/2010 numac 2010205847 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 110/2010 van 6 oktober 2010 Rolnummer 4838 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 9, tweede lid, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leiding Het Grond type wet prom. -- pub. 17/12/2010 numac 2010205848 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 111/2010 van 14 oktober 2010 Rolnummer 4816 In zake : de prejudiciële vragen over de artikelen 103 en 113 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de (...) Het Grondw type wet prom. -- pub. 17/12/2010 numac 2010022500 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische tandheelkundige raad van 24 juni 2010 en in uitvoering van artikel 22, 4 Interpreta

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/12/2010 pub. 17/12/2010 numac 2010010003 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende uitvoering van hoofdstuk Ibis van de eerste titel van het vijfde deel van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling en tot vaststel type koninklijk besluit prom. 19/11/2010 pub. 17/12/2010 numac 2010206262 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 augustus 2006 houdende toekenning van onderscheidingen in de Nationale Orden aan sommige personeelsleden van de lokale besturen in het Vlaams Gewest type koninklijk besluit prom. 15/11/2010 pub. 17/12/2010 numac 2010022484 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 28 en 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2010 numac 2010206302 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Grondwettelijk Hof. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 5 december 2010, dat in werking treedt op dezelfde datum, wordt de heer Michel Melchior, voorzitter van het Grondwettelijk Hof, op rust gesteld. Hij heeft aanspraak op het emeri De betrokke type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2010 numac 2010206269 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 30 november 2010 wordt de heer Jean-Pierre HEES, lid van de VZW « Koninklijk Werk Der Wiegjes Prinses Paola - Conservatoire africain », benoemd tot Ridder in de Kroonorde. Hij neemt zijn rang in de type koninklijk besluit prom. 19/11/2010 pub. 17/12/2010 numac 2010206263 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 april 2010 houdende toekenning van onderscheidingen in de Nationale Orden aan sommige personeelsleden van de lokale besturen in het Vlaams Gewest type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2010 numac 2010024440 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 15 november 2010 wordt Peter Hendrickx, geboren op 16 november 1962, attaché A12 bij de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, met ingang van 1 oktober 2010, via de vrijwillige mobilitei

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/12/2010 pub. 17/12/2010 numac 2010031571 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministeriel besluit tot wijziging van bijlage I en II van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw - en groentegewassen zich tenminste moet uitst type ministerieel besluit prom. 10/12/2010 pub. 17/12/2010 numac 2010031570 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van bepaalde afwijkingen voor de toelating van landrassen en rassen van groenten die van oudsher op bepaalde plaatsen en in bepaalde gebieden worden gekweekt en die door genetische erosie worden bedreigd, en van groen type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/12/2010 numac 2010011481 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst van de beheersvennootschappen van het auteursrecht en de naburige rechten Kopiëren voor eigen gebruik. - Goedkeuring Bij ministerieel besluit van 9 december 2010 is het verdelingsreglement van 25 januari 2010 van het deel « aut type ministerieel besluit prom. 13/12/2010 pub. 17/12/2010 numac 2010010004 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter, de griffier van een rechtbank van eerste aanleg, de jurist en de informaticus die de Minister van Justitie vertegenwoordigen, en hun plaatsvervangers, die deel uitmaken van het beheers- en toezichtcomi type ministerieel besluit prom. 13/12/2010 pub. 17/12/2010 numac 2010010005 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot bepaling van het bedrag en de toekenningsvoorwaarden van de presentiegelden, de vergoedingen van de verblijfkosten, alsook van de voorwaarden inzake terugbetaling van de reiskosten van de voorzitter en de leden van het beheers- en type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/12/2010 numac 2010206244 bron waalse overheidsdienst Landbouw Bij ministerieel besluit van 25 november 2010 wordt akte genomen van de benamingswijziging van de controle-instelling "Integra BVBA - Division Blik", gelegen Statiestraat 164, te 2600 Berchem, die in het kader van de biologis De erkenning erva type ministerieel besluit prom. 03/12/2010 pub. 17/12/2010 numac 2010000698 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 mei 1998 betreffende de indienstneming en de tenlasteneming van het personeel van de centra van het eenvormig oproepstelsel type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/12/2010 numac 2010011483 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst van de beheersvennootschappen van het auteursrecht en de naburige rechten Kopiëren voor eigen gebruik. - Goedkeuring Bij ministerieel besluit van 9 december 2010 is het verdelingsreglement van 23 februari 2010 van het deel « pr type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/12/2010 numac 2010011482 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst van de beheersvennootschappen van het auteursrecht en de naburige rechten Kopiëren voor eigen gebruik. - Goedkeuring Bij ministerieel besluit van 9 december 2010 is het verdelingsreglement van 23 februari 2010 van het deel « pr type ministerieel besluit prom. 08/12/2010 pub. 17/12/2010 numac 2010205074 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 60 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering .

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2010 pub. 17/12/2010 numac 2010035946 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 houdende subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid

omzendbrief

type omzendbrief prom. 10/12/2010 pub. 17/12/2010 numac 2010002073 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Omzendbrief nr. 602bis. - Informatie inzake de monitoring van het personeel en de personeelskredieten : actualisatie bijlage 1

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/12/2010 numac 2010206031 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van een paritair comité De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, wiens kantoren gevestigd zijn te 1210 Brussel, Kunstla artikel type bericht prom. -- pub. 17/12/2010 numac 2010003639 bron federale overheidsdienst financien Algemene administratie van de FISCALITEIT. - Inkomstenbelastingen. - Bericht aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard De richtlijnen voor het http://

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 17/12/2010 numac 2010010021 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Luik Bij beschikking van 8 december 2010 van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik, is aan de heer Banneux, N., substituut-procureur des Koning bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen, opdracht gegeven om het Bij be type beschikking prom. 09/12/2010 pub. 17/12/2010 numac 2010031575 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Verdrag tot herziening van het op 3 februari 1958 gesloten Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie, het Protocol inzake de voorrechten en immuniteiten van de Benelux Unie en de Verklaring, onderteke type beschikking prom. 09/12/2010 pub. 17/12/2010 numac 2010031574 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de toepasselijke sancties in het geval van niet-naleving van de Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aan type beschikking prom. 09/12/2010 pub. 17/12/2010 numac 2010031572 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 4 september 2008 betreffende de strijd tegen discriminatie en de gelijke behandeling op het vlak van de tewerkstelling type beschikking prom. 09/12/2010 pub. 17/12/2010 numac 2010031573 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 19 maart 2009 tot wijziging van titel VII en titel X van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening betreffende het voorkooprecht

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 17/12/2010 numac 2010205849 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 112/2010 van 14 oktober 2010 Rolnummer 4965 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 488bis, h),

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/12/2010 numac 2010010028 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 23 november 2010, bladzijde 72444, regel 24, is de vacante plaats van assistent bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Sint-Jans-Molenbeek, in de fu type vacante bettreking prom. -- pub. 17/12/2010 numac 2010010024 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, (...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservar type vacante bettreking prom. -- pub. 17/12/2010 numac 2010010025 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats : - Antwerpen : 1 . Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 oktober 2010; - Opglabbeek : 1 (in associatie); type vacante bettreking prom. -- pub. 17/12/2010 numac 2010010017 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 29 oktober 2010, bladzijde 65787, regel 13, lezen "3" i.p.v. "4"

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/12/2010 numac 2010010020 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 8 december 2010 : - is aan de heer De Bondt, J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Kraainem-Sint-Genesius-Rode. H - zijn benoem type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/12/2010 numac 2010010016 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 maart 2010, in werking tredend op 31 december 2010 's avonds, is Mevr. Braem, A., griffier bij de rechtbank van koophandel te Brussel, op haar verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag haar aanspr Bij konink

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 17/12/2010 numac 2010000683 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2010 wordt Mevr. Cécile Laurent benoemd tot rijksambtenaar in klasse A1, bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Franstalig kader, met ingang van 1 apri

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 17/12/2010 numac 2010010023 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 29 november 2010, heeft Mevr. Heylen, R., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank, voor een type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 17/12/2010 numac 2010010022 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 23 november 2010, heeft Mevr. Nuyens, M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank, voor e

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 17/12/2010 numac 2010205850 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 113/2010 van 14 oktober 2010 Rolnummer 5006 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 6.1.1, derde en vierde lid, en artikel 6.1.2 van de « Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening » Het Grondwettelijk Hof, samengeste

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 17/12/2010 numac 2010206383 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige verantwoordelijk sectie exploitatie van IT-dienst. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige verantwoordelijk sectie exploitatie van IT-dienst (niveau A) voor het BIRB (AFG10845) werd afges(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 17/12/2010 numac 2010206399 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige technisch assistenten/hulpkoks (niveau 3) voor het Ministerie van de Franse Gemeenschap en de buitendiensten (AFC10003) Na de selectie wordt een lijst met maximum 80 geslaagden aangelegd, die twee ja(...) Er wordt type bericht van selor prom. -- pub. 17/12/2010 numac 2010206400 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige technisch assistenten (niveau 3) voor het Centrum voor uitlening van materieel van Naninne voor het Ministerie van de Franse Gemeenschap (AFC10004) Na de selectie wordt een lijst met maximum 20 gesla(...) Er word type bericht van selor prom. -- pub. 17/12/2010 numac 2010206392 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige architecten. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige architecten (niveau A) voor het Ministerie van Defensie (AFG10037) werd afgesloten op 14 december 2010. Er zijn 7 geslaagden.(...) type bericht van selor prom. -- pub. 17/12/2010 numac 2010206368 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige hulpboekhouders. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige hulpboekhouders (niveau C) voor het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (AFG10829) werd afgesloten op 25 novemb(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 17/12/2010 numac 2010206403 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige financiële deskundigen in de gezondheidszorg. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige financiële deskundigen in de gezondheidszorg (niveau A) voor het Rijksinstituut voor ziekte- en inval(...) Er zij type bericht van selor prom. -- pub. 17/12/2010 numac 2010206409 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige maatschappelijk assistent. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige maatschappelijk assistent (niveau B) voor de penitentiaire instellingen van de FOD Justitie (AFG09882) werd afgesloten o(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 17/12/2010 numac 2010206412 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige systeemdeskundigen. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige systeemdeskundigen (niveau B) voor Het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (ANG10842) werd afgesloten op 13 dec(...) Er is é type bericht van selor prom. -- pub. 17/12/2010 numac 2010206275 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** auditor-assistent. - Uitslag De vergelijkende selectie van **** auditor-assistent (niveau ****) voor het Belgisch Interventie- en **** (****10058) ****(...) Er zijn 3 type bericht van selor prom. -- pub. 17/12/2010 numac 2010206402 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige technisch assistenten/ "surveillants en Institution publique de Protection de la Jeunesse" (niveau 3) voor het Ministerie van de Franse Gemeenschap (AFC10005) Na de selectie wordt een lijst(...) Er wordt ook een b

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 17/12/2010 numac 2010054900 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Verhoeven, Maria Maria Clara Rachel Verhoeven, weduwe van Jozef Augustus Peeters, geb Alvorens te b

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 12/12/2010 pub. 17/12/2010 numac 2010003674 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de monopolierente die de Nationale Loterij verschuldigd is aan de Staatsbegroting voor het jaar 2010
^