B.S. Index van de publicaties van 20 december 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 20/12/2010 numac 2010041312 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2010 numac 2010206224 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Aanpassing van de bedragen van de retributies vermeld in de bijlagen bij het koninklijk besluit van 27 oktober 2009 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de bes Gele type koninklijk besluit prom. 12/12/2010 pub. 20/12/2010 numac 2010206060 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 30/11/2010 pub. 20/12/2010 numac 2010024475 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot aanwijzing van de media waarin de ontwerpen van sectorale overeenkomst worden gepubliceerd type koninklijk besluit prom. 05/12/2010 pub. 20/12/2010 numac 2010205973 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 80bis van 13 oktober 2010, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 80 van 27 november 2001 tot inv type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2010 numac 2010010012 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2010 dat in werking treedt op 1 januari 2011, wordt een einde gemaakt aan de functie van Mevr. Godelieve DE COSTER, adviseur. Het is haar vergund haar pensioenaanspraak te doe

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/12/2010 pub. 20/12/2010 numac 2010206215 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit betreffende de vakbondspremie in de overheidssector voor het referentiejaar 2010 type ministerieel besluit prom. 10/12/2010 pub. 20/12/2010 numac 2010011490 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende inschrijving in het register van erkende gemachtigden met toepassing van artikel 63 van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/12/2010 numac 2010011472 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bekendmaking ter uitvoering van het ministerieel besluit van 7 november 1978 betreffende de herijk en de technische controle van de meetwerktuigen 1. Er wordt ter kennis gebracht van de ijkplichtigen d(...) 2. De ijkplichtigen van de onder punt 6 vermel type ministerieel besluit prom. 09/12/2010 pub. 20/12/2010 numac 2010011484 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot indeling van vuurwerk

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/12/2010 pub. 20/12/2010 numac 2010206351 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van het decreet van 30 april 2009 betreffende de controleopdrachten van de revisoren binnen de instellingen van openbaar nut, de intercommunales en de openbare huisvestingsmaatschappijen alsook de verster

omzendbrief

type omzendbrief prom. 16/12/2010 pub. 20/12/2010 numac 2010021118 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Omzendbrief betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector referentiejaar 2010

document

type document prom. -- pub. 20/12/2010 numac 2010024480 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Sectorale akkoorden over milieuvriendelijke producten De federale minister voor leefmilieu en energie, heeft samen met handelsfederatie Comeos, ondernemerskoepels Unizo en UCM en de betrokken economische sectoren twee belangrijke sectorale akkoo Meer i

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2010 numac 2010206208 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bericht. - Koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de geschillen betreffend De i

erratum

type erratum prom. 23/06/2010 pub. 20/12/2010 numac 2010014293 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs. - Erratum

verslag

type verslag prom. -- pub. 20/12/2010 numac 2010011480 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Publieksraadpleging over het ontwerp van prospectieve studie betreffende de zekerheid van aardgasbevoorrading tot 2020 en over het milieueffectenrapport ervan Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 13 februari 2006 betreffende de beoordeling v Het ont

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 20/12/2010 numac 2010002076 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 28 oktober 2010, wordt Mevr. Klaartje GYSEN tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van he Bij ko

lijst

type lijst prom. 15/12/2010 pub. 20/12/2010 numac 2010011467 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het door de Psychologencommissie vastgestelde bedrag van de administratiekosten en van de bijdrage in de kosten voor het bijhouden van de lijst van de psychologen type lijst prom. -- pub. 20/12/2010 numac 2010011474 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Kwaliteit en Veiligheid. - Dienst Reglementering Explosif en Gaz Lijst der erkende springstoffen. - Randnummer B1-3ter De lijst die gevoegd is bij het ministerieel besluit van 3 november 1958 houdende ambtelijke erkenning en indeling van de s - in randn

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 20/12/2010 numac 2010000675 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 5 december 2010 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « European Center for Jewish Students » te Brussel om

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 20/12/2010 numac 2010042012 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prij

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 20/12/2010 numac 2010010006 bron federale overheidsdienst justitie Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 209.232 van de Raad van State, van 25 november 2010, wordt het koninklijk besluit van 16 oktober 2008 tot regeling van het statuut van de wapenhandelaar, vernietigd.

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 20/12/2010 numac 2010010026 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Brussel De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 2 december 2010, heeft de heer Mormont, H., rechter in de arbeidsrechtbank te Brussel, aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank, voor een termijn van drie jaar

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 20/12/2010 numac 2010206417 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige assistent inspectie . - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige assistent inspectie (hygiëne) (m/v) (niveau B) voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (AFB10002) werd afgesloten(...) Er zijn 4 g type bericht van selor prom. -- pub. 20/12/2010 numac 2010206405 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie via de Interne Markt van een Nederlandstalig diensthoofd Agentschap Leefmilieu-Producten (klasse A4) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (MNG10822) Opgepast ! Voor deze selectie kan u alleen (...) De gedet type bericht van selor prom. -- pub. 20/12/2010 numac 2010206411 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** ****. - Uitslag De vergelijkende selectie van **** **** (niveau ****) voor de Nationale Plantentuin van **** (****10050) werd ****(...) Er zijn 13 type bericht van selor prom. -- pub. 20/12/2010 numac 2010206339 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur-generaal Europese Zaken en Coördinatie voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (ANG10725) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde (...) Op de uiter type bericht van selor prom. -- pub. 20/12/2010 numac 2010206337 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur-generaal Propramma-, Project- en Klantenbeheer voor eHealth-platform (ANG10722) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR. (...) • houder z type bericht van selor prom. -- pub. 20/12/2010 numac 2010206338 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van adjunct-administrateur-generaal voor de Pensioendienst voor de overheidssector (ANG10724) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR. type bericht van selor prom. -- pub. 20/12/2010 numac 2010206416 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige assistent inspectie. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige assistent inspectie (niveau B) voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (AFB10001) werd afgesloten op 7 december 2010.(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 20/12/2010 numac 2010206414 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige tuiniers. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige tuiniers (niveau V) voor de Nationale Plantentuin van Belgïe - Domein van Bouchout (AFG10025) werd afgesloten op 2 december 2010. Er (...)
^