B.S. Index van de publicaties van 31 december 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. -- pub. 31/12/2010 numac 2010009997 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 23 november 2010 is machtiging verleend aan : ****. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en ***** beiden wonend type wet prom. 13/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010011511 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector en tot wij type wet prom. -- pub. 31/12/2010 numac 2010018433 bron bpost nv van publiek recht GEBRUIKERSHANDVEST Overeenkomstig artikel 144 van de wet van 21 maart 1991, deelt bpost NV van publiek recht haar nieuwe tarieven mee geldig vanaf 1 januari 2011. Alle tarieven zijn meegedeeld in euro. I : STANDAARDTARIEVEN I.I. BINNENLAND 1. GEWONE DIE type wet prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021132 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010003682 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type koninklijk besluit prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010003690 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type koninklijk besluit prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010012350 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2 van het koninklijk besluit van 11 januari 2009 tot wijziging van artikel 114 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010003683 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende diverse bepalingen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/11/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010031602 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende verlenging van de functie van de heer Jean Clement als waarnemend vice-gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/09/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010031596 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de verenigingen bedoeld in hoofdstuk V van de Huisvestingscode betreffende de straffen in geval van woningleegstand type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010031601 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanduiding van een commissaris van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bij de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010031607 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 januari 2002 betreffende de kwaliteit van het leidingwater

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/10/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010035999 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van het procedure- en werkingsreglement van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010027259 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot tijdelijke afwijking van het besluit van de Waalse Regering van 28 mei 2003 tot bepaling van de voorwaarden voor de bijvoedering van grof wild type besluit van de waalse regering prom. 23/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010027260 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling type besluit van de waalse regering prom. 23/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010027258 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging voor het jachtseizoen 2010-2011 van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 2006 waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdata voor de jacht van 1 juli 2006 tot 30 juni 2011 vastgelegd worden

decreet

type decreet prom. 23/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010036008 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011 type decreet prom. 22/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010027257 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type decreet prom. 22/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010027256 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van artikel 20 van het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt type decreet prom. 23/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010036033 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies, wat de stedenbouwkundige conformiteit van kamergerelateerde logies betreft type decreet prom. 23/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010036014 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, wat het vermijden van een gelijktijdige heffing van btw en registratierechten op eenzelfde terrein betreft type decreet prom. 19/11/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010206404 bron vlaamse overheid Decreet tot oprichting van een Vlaams communicatiehuis in Brussel onder de vorm van het extern verzelfstandigd agentschap Muntpunt VZW

omzendbrief

type omzendbrief prom. 23/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010000733 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief PLP 47 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2011 ten behoeve van de politiezones

protocol

type protocol prom. -- pub. 31/12/2010 numac 2010015204 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking 1. Protocol van 12 februari 1981 tot wijziging van het Internationaal Verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart « Eurocontrol » van 13 december 1960, zoals gewijzigd door het op 6 juli 1970 te Brussel ondertekende A 2.

bericht

type bericht prom. -- pub. 31/12/2010 numac 2010018443 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Kris type bericht prom. -- pub. 31/12/2010 numac 2010206553 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij beschikking van 4 oktober 2010 in zake Harry Bruffaerts tegen Toerisme Vlaanderen en het Vlaamse Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekome « Sche

document

type document prom. -- pub. 31/12/2010 numac 2010024479 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Voor gebruik in gewasbeschermingsmiddelen toegelaten werkzame stoffen Deze lijst dient tot wijziging van de op 1 april 2010 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde lijst met werkzame stoffen opgenomen in bijlage I van Richtlij(...) Nummer, richtl type document prom. -- pub. 31/12/2010 numac 2010010027 bron federale overheidsdienst justitie Tarief der akten verricht door de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken. - Indexatie. - Tarief 2011 Art. 6. Klas(...) - Recht - Droit -3/4 -1/4 -Kopie - Copie -3/4 -1/4

erratum

type erratum prom. 09/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010031599 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 4 september 2008 betreffende de strijd tegen discriminatie en de gelijke behandeling op het vlak van de tewerkstelling. - Erratum

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 31/12/2010 numac 2010018442 bron vast comite van toezicht op de politiediensten Aanwerving van een agent van niveau A en samenstelling van een wervingsreserve Het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, ingesteld bij de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en o(...) In da

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 31/12/2010 numac 2010206552 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 27 oktober 2010 in zake Leontina Van Hove tegen de Rijksdienst voor Pensioenen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 4 novembe « Sche type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 31/12/2010 numac 2010206554 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 15 november 2010 in zake Claude Dupont tegen de cvba « P&V Verzekeringen », het gemeentebestuur van Dour en « P&V Gemeenschappelijke Kas « Schendt a

lijst

type lijst prom. -- pub. 31/12/2010 numac 2010041712 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 386e AANVULLING Bijwerking op 10 december 2010 Nieuw geregistreerde aannemers voor wie zich een wijziging in de categorieë heeft voorgedaan Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 31/12/2010 numac 2010040312 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand december 2010 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand december 2010, 115.00 punten bedraagt, tege Het gez
^