B.S. Index van de publicaties van 13 januari 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/01/2011 pub. 13/01/2011 numac 2011002002 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 4 van de wet van 13 december 2010 tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, van de wet van 17 januari type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/2011 numac 2010011463 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 5 juli 2010 wordt aan de heer Robert Geurts, directeur-generaal bij de Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt, met ingang van 1 januari 2011 eervol ontslag ui De heer type koninklijk besluit prom. 12/12/2010 pub. 13/01/2011 numac 2011024003 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2010 aan de « UNEP Chemicals » van de Organisatie van de Verenigde Naties, in het kader van de vrijwillige financiering van de activiteiten type koninklijk besluit prom. 29/12/2010 pub. 13/01/2011 numac 2010000723 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentenpolitiezone van een federale sociale toelage voor het jaar 2010 type koninklijk besluit prom. 12/12/2010 pub. 13/01/2011 numac 2011024002 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van België voor het jaar 2010 aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in het kader van de vrijwillige financiering van het programma over de vervaardigde nanomateria type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/2011 numac 2010205881 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 16 december 2010, wordt aan de heer RENSONNET, Jean-Pierre, op het einde van de maand december 2010, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit h

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/12/2010 pub. 13/01/2011 numac 2011011005 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van organismen voor de controle van de elektrische installaties. - E2 U/AGR/ORGA/2010 type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/01/2011 numac 2011011006 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Erkenning van een organisme voor de controles van elektrische installaties Bij ministerieel besluit van 24 december 2010 wordt de VZW « KEURTEAM », gevestigd te 8460 Oudenburg, Haringstraat 4, met ondernemingsnummer 0831.542.002, erkend voor een type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/01/2011 numac 2011024005 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 15 december 2010 wordt, met ingang van 1 mei 2011, eervol ontslag uit zijn functies van attaché verleend aan de heer De Muynck, Luc, die aanspraak heeft op een rustpensioen. Bij hetzelfd type ministerieel besluit prom. 03/12/2010 pub. 13/01/2011 numac 2010036009 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van artikel 5 van het ministerieel besluit van 2 april 2010 houdende de verlenging van het mandaat en benoeming van leden van de provinciale evaluatiecommissie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. -- pub. 13/01/2011 numac 2010036003 bron vlaamse overheid Naamswijziging van een controleorgaan erkend in toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten INTEGRA BVBA, Statiestraat 164, 2600 Berche TÜV NO type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 13/01/2011 numac 2011035006 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor type besluit van de vlaamse regering prom. 19/11/2010 pub. 13/01/2011 numac 2010035951 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne wat betreft de normering van vast en tijdelijk opgestelde zendantennes voor elektromagnet type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2010 pub. 13/01/2011 numac 2010036013 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende machtiging van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij, de Strategische Adviesraad voor het Wetenschaps- en Innovatiebeleid en het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie tot deelname type besluit van de vlaamse regering prom. 01/10/2010 pub. 13/01/2011 numac 2010035938 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs met betrekking tot het referentiekader van de inspectie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 13/01/2011 numac 2011200050 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluit van de Waalse Regering van 9 december 2010, dat in werking treedt op 1 april 2010 en verstrijkt op 1 april 2012, wordt de heer Luc Daumerie, directeur in overtal, bevorderd door graadverhoging in de graad van inspecteur-ge Bij mini

decreet

type decreet prom. 09/07/2010 pub. 13/01/2011 numac 2010035903 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 type decreet prom. 22/12/2010 pub. 13/01/2011 numac 2011200111 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud wat betreft de uitvoering van het stelsel Natura 2000

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/01/2011 numac 2011011007 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht. - Koninklijk besluit van 18 december 1998 houdende vaststelling van de regels en barema's tot bepaling van het ereloon, de emolumenten en de kosten van de schuldbemiddelaar Bij toepassing van het indexcijfer der consumptieprijzen worden Ar

erratum

type erratum prom. 29/12/2010 pub. 13/01/2011 numac 2011200073 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen . - Erratum

lijst

type lijst prom. -- pub. 13/01/2011 numac 2011003004 bron federale overheidsdienst financien Lijst van INSTITUTIONELE ICB Lijst van institutionele instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten en compartimenten opgesteld in uitvoering van artikel 3 van het koninklijk besluit van 7 december 2007 met betrekki Voor de
^