B.S. Index van de publicaties van 14 januari 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 14/01/2011 numac 2011041301 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/12/2010 pub. 14/01/2011 numac 2010206008 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 1996 tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2011 numac 2011022001 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bijzonder voorzorgsereteken Koninklijk besluit van 8 december 2010. type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2011 numac 2010205194 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 december 2010, wordt aan de heer GUISSE, Antoine, op het einde van de maand juni 2010, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt va type koninklijk besluit prom. 21/12/2010 pub. 14/01/2011 numac 2010206358 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 1979 tot erkenning van vakorganisaties van werkgevers als representatief voor het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden type koninklijk besluit prom. 09/12/2010 pub. 14/01/2011 numac 2010007307 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot vaststelling van de voorwaarden onder dewelke het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers tussenbeide k type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2011 numac 2011000007 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Korpschef Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 12 december 2010, wordt de aanwijzing van de heer BEAUPERE, Christian, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Luik, met ingang type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 14/01/2011 numac 2010206201 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen gelegen op het grondgebied van Zinnik en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economis type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 14/01/2011 numac 2010205458 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot algemeen verbindend verklaring van de beslissing van 17 september 2010 van het Paritair Comité voor de notarisbedienden met betrekking tot de vervanging van de feestdagen die met een zondag of een gewone inactiviteitsdag in 2011 e type koninklijk besluit prom. 21/12/2010 pub. 14/01/2011 numac 2010205071 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de bosontginningen ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2011 numac 2010205854 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 december 2010, wordt aan de heer KREEMER, Alfred, op het einde van de maand oktober 2010, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2011 numac 2010206328 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 december 2010, wordt aan Mevr. FROGNEUX, Anne, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de Arbeidsrechtbank van Name type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2011 numac 2010205747 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 december 2010, wordt aan de heer LEMINEUR, Frédéric, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het Arbeidshof van L type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2011 numac 2010206323 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 december 2010, wordt aan de heer PISSOORT, Didier, op het einde van de maand december 2010, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het amb type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2011 numac 2010206326 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 december 2010, wordt aan de heer PEETERS, Jean-Louis, op het einde van de maand januari 2011, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het a type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2011 numac 2010205748 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 december 2010, wordt aan de heer SELS, Georges, op het einde van de maand oktober 2010, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt v type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2011 numac 2010205555 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 december 2010, wordt aan de heer DESSY, Jean-Marie, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het Arbeidshof van Lu type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2011 numac 2010205950 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 december 2010, wordt aan de heer MATHIAS, Jean-Claude, op het einde van de maand februari 2011, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het Belanghe

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/12/2010 pub. 14/01/2011 numac 2011011008 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende de afbakening van sectoren in exploratiezone 4 voor de exploratie en de exploitatie van de niet-levende rijkdommen van de territoriale zee en het continentaal plat type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/01/2011 numac 2011200051 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 1 december 2010 wordt de door de ASBL « Faune et Biotopes » aangevraagde erkenning als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest geweigerd voor volgende categorie projecten : 8. "Vergun Bij ministe type ministerieel besluit prom. 24/12/2010 pub. 14/01/2011 numac 2011027000 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende verschillende maatregelen tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 21 oktober 2010 tot toekenning van een premie voor de installatie van een zonneboiler

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2010 pub. 14/01/2011 numac 2011200052 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 betreffende de uitvoering van het Vlaamse inburgeringsbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 03/12/2010 pub. 14/01/2011 numac 2011200056 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitbreiding van de onderwijsbevoegdheid Nederlands Tweede Taal Richtgraad 1 van het leergebied Nederlands Tweede Taal van de Basiseducatie naar de Centra voor Volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 17/09/2010 pub. 14/01/2011 numac 2011200055 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2010 pub. 14/01/2011 numac 2011200053 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de netwerken die voor een significant aantal eindgebruikers het belangrijkste middel zijn om omroepprogramma's te ontvangen

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/01/2011 numac 2011018009 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Kantoor Geebelen-Exelmans, die woonplaats kiest bij Dit bes type bericht prom. -- pub. 14/01/2011 numac 2011018010 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Rose Van Canneyt Bastin-Devroye, Monique Van Canneyt, Ann Deze zaa

document

type document prom. -- pub. 14/01/2011 numac 2010021128 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Deelname aan het onderzoeksprogramma inzake Aardobservatie per satelliet « STEREO II » dat deel uitmaakt van het Ruimtevaartprogramma I. Inleiding De Ministerraad heeft op 3 februari 2006 de uitvoering goedgekeurd van het programma « ST(...) Het ond type document prom. -- pub. 14/01/2011 numac 2010205613 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechtelijke Macht. - Arbeidshof te Brussel Op 9 oktober 2009 werd de heer PISSOORT Didier, raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof te Brussel, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van plaatsvervange type document prom. -- pub. 14/01/2011 numac 2010206357 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf Bij besluit van de Directeur-generaal van 13 december 2010, dat in werking treedt op 1 januari 2011 : Gewone led type document prom. 14/12/2010 pub. 14/01/2011 numac 2010031598 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2010

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/11/2010 pub. 14/01/2011 numac 2010029686 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 januari 2010 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Hoge Raad voor gezondheidspromotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/12/2010 pub. 14/01/2011 numac 2010029687 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de Hoge Raad voor onderwijs voor sociale promotie

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2011 numac 2011200109 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Grondwettelijk Hof. - Benoeming van een rechter Bij koninklijk besluit van 6 januari 2011, dat in werking treedt op dezelfde dag, wordt de heer François DAOUT, Staatsraad bij de Raad van State, benoemd tot rechter bij het Grondwettelijk Hof in De heer

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/01/2011 numac 2010205952 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Luik ter vervanging van de heer Jean-Claude Mathias De betrokken o De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 14/01/2011 numac 2010205853 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer Alfred Kreemer De betrokken organisaties worde De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 14/01/2011 numac 2010206364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Namen-Dinant ter vervanging van Mevr. Anne FROGNEUX De betrokken organisat De voordrach type vacante bettreking prom. -- pub. 14/01/2011 numac 2010205195 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten Bericht aan de representatieve organisaties Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer Antoine GUISSE De betrokken organisaties wor De voordrachten type vacante bettreking prom. -- pub. 14/01/2011 numac 2010205749 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende bij het Arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer Georges SELS De betrokken organisati De voordrach type vacante bettreking prom. -- pub. 14/01/2011 numac 2010205746 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer Frédéric LEMINEUR. De betrokken organisaties De voordra type vacante bettreking prom. -- pub. 14/01/2011 numac 2010206324 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het Arbeidshof van Brussel ter vervanging van de heer PISSOORT, Didier. De betrokken organisaties De voordrac type vacante bettreking prom. -- pub. 14/01/2011 numac 2010206211 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer André Van Laethem De betrokken o De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 14/01/2011 numac 2010206327 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer PEETERS, Jean-Louis. De betrokken organ De voordrach

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 14/01/2011 numac 2011009023 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 december 2010 is Mevr. Cowez, J., gerechtelijk stagiair in het gerechtelijk arrondissement Bergen, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Doornik. Zij is gelijktijdig benoemd t Bij konink type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 14/01/2011 numac 2011009025 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 maart 2010, in werking tredend op 31 januari 2011 's avonds, is de heer L. Timmermans, griffier bij de rechtbank van koophandel te Tongeren, op zijn verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn Bij konink

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 14/01/2011 numac 2009024184 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Vernietiging door de Raad van State Het arrest nr. 193.456 van de Raad van State van 20 mei 2009 vernietigt het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 houdende de normering van zendmasten voor electromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz. type arrest van de raad van state prom. -- pub. 14/01/2011 numac 2010024442 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Vernietiging door de Raad van State Het arrest nr. 208.435 van de Raad van State van 26 oktober 2010 vernietigt artikelen 3, 7, 1° en 8, 2°, van het koninklijk besluit van 10 november 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 14/01/2011 numac 2011200150 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige algemeen laboratoriumtechnici De vergelijkende selectie van Nederlandstalige algemeen laboratoriumtechnici (niveau B) voor de Nationale Plantentuin van België (ANG10052) werd afgesloten op 21 de(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 14/01/2011 numac 2011200162 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige attachés - functie : master/doctor in de exacte wetenschappen (niveau A) voor de Waalse Overheidsdienst en enkele instellingen van openbaar nut van het Waals Gewest (ADW10809) De selectie wordt georg(...) - Beroe type bericht van selor prom. -- pub. 14/01/2011 numac 2011200161 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige attachés - functie : informaticus (niveau A) voor de Waalse Overheidsdienst en enkele instellingen van openbaar nut van het Waals Gewest (ADW10808) Na de selectie wordt een wervingsreserve opgesteld (...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 14/01/2011 numac 2011200165 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige attachés - functie : burgerlijk ingenieur (m/v) (niveau A) voor de Waalse Overheidsdienst en enkele instellingen van openbaar nut van het Waals Gewest De selectie wordt georganiseerd voor de vol(...) - Beroep 7 : type bericht van selor prom. -- pub. 14/01/2011 numac 2011200159 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige attachés - functie : industrieel ingenieur (m/v) (niveau A) voor de Waalse Overheidsdienst en enkele instellingen van openbaar nut van het Waalse Gewest De selectie wordt georganiseerd voor de v(...) - Beroep 23 type bericht van selor prom. -- pub. 14/01/2011 numac 2011200158 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attachés - functie : master/doctor in de exacte wetenschappen (niveau A) voor de Waalse Overheidsdienst en enkele instellingen van openbaar nut van het Waalse Gewest (AFW10809) De selectie wordt geor(...) - Beroe type bericht van selor prom. -- pub. 14/01/2011 numac 2011200155 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attachés - functie : burgerlijk ingenieur (m/v) (niveau A) voor de Waalse Overheidsdienst en enkele instellingen van openbaar nut van het Waals Gewest De selectie wordt georganiseerd voor de vol(...) - Beroep 7 : type bericht van selor prom. -- pub. 14/01/2011 numac 2011200156 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attachés - functie : informaticus (niveau A) voor de Waalse Overheidsdienst en enkele instellingen van openbaar nut van het Waals Gewest (AFW10808) Na de selectie wordt een wervingsreserve opgesteld (...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 14/01/2011 numac 2011200153 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attachés - functie : industrieel ingenieur (m/v) (niveau A) voor de Waalse Overheidsdienst en enkele instellingen van openbaar nut van het Waals Gewest De selectie wordt georganiseerd voor de vo(...) - Beroep 23 type bericht van selor prom. -- pub. 14/01/2011 numac 2011200092 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige IT-productontwikkelaars De vergelijkende selectie van Nederlandstalige IT-productontwikkelaars (niveau A) voor het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) (ANG10043) werd afgesloten op 6 janua(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 14/01/2011 numac 2011200135 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** geneesheren, adviseur voor de medische aanvragen tot regularisatie van verblijf De vergelijkende selectie van **** geneesheren, adviseur voor de medische aanvragen tot **** **** zijn 1 type bericht van selor prom. -- pub. 14/01/2011 numac 2011200130 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige administratief beheerders (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG10848) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die (...) Er wordt
^