B.S. Index van de publicaties van 24 januari 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 10/04/1992 pub. 24/01/2011 numac 2011000013 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. -- pub. 24/01/2011 numac 2010206590 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 149/2010 van 22 december 2010 Rolnummer 4786 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 22 juli 2009 houdende verplichting tot bijmenging van biobrandstof in de tot verbruik uitgeslagen fossiele motorbran Het Grondwe type wet prom. 19/05/2010 pub. 24/01/2011 numac 2011000022 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/12/2010 pub. 24/01/2011 numac 2011009022 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 84 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 10/01/2011 pub. 24/01/2011 numac 2011014010 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitgifte van een postwaarde in de loop van het jaar 2011 type koninklijk besluit prom. 09/01/2011 pub. 24/01/2011 numac 2011022017 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juni 2001 tot vaststelling van de gegevens inzake te tariferen verstrekkingen die de tariferingsdiensten aan de verzekeringsinstellingen moeten overmaken

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/12/2010 pub. 24/01/2011 numac 2011027009 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 6 tot toekenning van de erkenning als auteur van haalbaarheidsonderzoeken

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2010 pub. 24/01/2011 numac 2011200226 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot subsidiëring van stadsvernieuwingsprojecten in het kader van oproep 4 type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 24/01/2011 numac 2011200160 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2006 houdende de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor de samenwerkings- en overlegstructuur voor de erkende huurdiensten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/01/2011 pub. 24/01/2011 numac 2011200251 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toelagen voor de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein type besluit van de waalse regering prom. 13/01/2011 pub. 24/01/2011 numac 2011200252 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij het uitstellen van de betalingstermijnen voor de kappingen van herfst 2010 in de staatsbossen wordt toegelaten

erratum

type erratum prom. 29/12/2010 pub. 24/01/2011 numac 2011200279 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen . - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/01/2011 numac 2011021005 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België . - Vacature (m/v) van assistent-stagiair (klasse SW1 van de wetenschappelijke loopbaan). - Vacaturenummer HRM S726 1. POSITIE VAN DE FUNCTIE BINNEN DE INSTELLING. • Het gaat om een volt(...) • Titel type vacante bettreking prom. -- pub. 24/01/2011 numac 2011021006 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën . - Vacature (m/v) van een betrekking van wetenschappelijk personeelslid van de klasse SW1 (assistent-stagiair) of SW2 (eerstaanwezend assistent in proefperiode) bij het Rijksarchief te Ge(...) 1.

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 24/01/2011 numac 2011200220 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 27 oktober 2010 in zake Hama Salah Rafat tegen Mr. M. Steel en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 5 november 2010, « Schen

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 24/01/2011 numac 2011000037 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigeringen Bij besluit ministerieel van 21 december 2010, wordt de vergunning voor he Bij min

document - thesaurie

type document - thesaurie prom. -- pub. 24/01/2011 numac 2011003006 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document - thesaurie prom. -- pub. 24/01/2011 numac 2011003005 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 24/01/2011 numac 2011009041 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Bergen Het hof, verenigd in algemene vergadering op 22 december 2010, heeft Mevr. Oost, M.-C., raadsheer in het hof van beroep te Bergen, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie jaar met ingang van
^