B.S. Index van de publicaties van 25 januari 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 25/01/2011 numac 2011011015 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 1995 betreffende het opzetten en exploiteren van GSM-mobilofoonnetten, van het koninklijk besluit van 24 oktober 1997 betreffende het opzetten en de exploitatie van DCS1800-mobilofoni type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 25/01/2011 numac 2011003014 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de beleidsorganen en andere, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010 en bestemd tot type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2011 numac 2011022011 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen van de geneesheren, specialist voor klinische biologie, voor nucleaire geneeskunde of voor pathologische anatomie, de apothekers-biologen en de lic Bij type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2011 numac 2011022014 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid 9 JANUARI 2011 - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 09/01/2011 pub. 25/01/2011 numac 2010022530 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering v type koninklijk besluit prom. 09/01/2011 pub. 25/01/2011 numac 2010022531 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 februari 1996 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor sommige tandheelkundige verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 19/01/2011 pub. 25/01/2011 numac 2011022027 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden en de nadere regels volgens dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen aan de apotheker-titularis van een apotheek open voor het publiek of aan de vennootschap waarvoor type koninklijk besluit prom. 09/01/2011 pub. 25/01/2011 numac 2011011019 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de personaliteiten van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 25/01/2011 numac 2011011016 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende radiotoegang in de frequentieband 2500-2690 MHz type koninklijk besluit prom. 09/01/2011 pub. 25/01/2011 numac 2011011020 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 2010 tot benoeming van de leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/01/2011 numac 2011031016 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Opslaginstallatie Bij ministerieel besluit van 14 december 2010 werd de erkenning van de NV Labo Van Vooren op het vlak van opslaginstallaties ingetrokken. type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/01/2011 numac 2011031015 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van PCB/PCT Bij ministerieel besluit van 20 december 2010 werd het ministerieel besluit van 18 juni 2010 gewijzigd ten gevolge van een naamsverandering van de NV Detraco in NV Sig Traco. type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/01/2011 numac 2011031014 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 20 december 2010 werd NV GALMART erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een pedode van 2 jaar. De erken Bij minis type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/01/2011 numac 2011031048 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-tewerkstellingsagentschap Hernieuwing vergunning Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 18 oktober 2010, ontvangt CATALIZE BVBA, Adelaarsstraat 11, bus 1, 9051 Gent, een hernieuwing van de gelijkgestelde ver - Werving type ministerieel besluit prom. 15/12/2010 pub. 25/01/2011 numac 2011200180 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de erkenning van de voedselkwaliteitsregeling « Belplume, integrale kwaliteitsbeheersing pluimvee » type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/01/2011 numac 2011200215 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen KOMEN-WAASTEN. - Bij ministerieel besluit van 28 december 2010 mag de stad Komen-Waasten d.m.v. onteigening wegens algemeen nut de hierna vermelde innemingen die nodig zijn voor de oprichting van een Interpretatiecentrum 1 Stad Kom type ministerieel besluit prom. 06/12/2010 pub. 25/01/2011 numac 2011035021 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende het Algemeen Reglement van de Certificering type ministerieel besluit prom. 11/01/2011 pub. 25/01/2011 numac 2011003008 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende de oprichting van de Dienst « Multikanaal dienstverlening » van de Federale Overheidsdienst Financiën

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/01/2011 pub. 25/01/2011 numac 2011031045 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 maart 2008, gewijzigd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 2010 tot aanduiding van de persone type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/07/2010 pub. 25/01/2011 numac 2011031050 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van de maximale rentabiliteitsoppervlakte, vermeld in de pachtwetgeving type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/01/2011 pub. 25/01/2011 numac 2011031046 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 januari 2009 tot aanduiding van de personeelsleden van de MIVB die gemachtigd zijn de inbreuken vast te stellen op het Verkeer

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 25/01/2011 numac 2011035009 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder basisallocatie GB0 GB000 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 25/01/2011 numac 2011035050 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 25/01/2011 numac 2011035017 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende tweede verdeling van het provisioneel krediet voor de uitgaven in het kader van het duurzaam werkgelegenheidsplan type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 25/01/2011 numac 2011035015 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de derde herverdeling van kredieten binnen programma HG van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor de begroting 2010 type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 25/01/2011 numac 2011035010 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de verdeling van de kredieten ingeschreven onder de basisallocatie FC0 FB101 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 type besluit van de vlaamse regering prom. 26/11/2010 pub. 25/01/2011 numac 2011035008 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2007 tot vaststelling van de lijst van bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkomend type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 25/01/2011 numac 2011035016 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie 'of Science' of 'of Arts' mag worden toegevoegd

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/01/2011 pub. 25/01/2011 numac 2011200253 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 april 2010 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Advies- en Overlegcommissie inzake arbeidsbemiddeling

decreet

type decreet prom. 22/12/2010 pub. 25/01/2011 numac 2011027010 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de verkeersveiligheid en houdende diverse bepalingen inzake wegen en waterwegen

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/01/2011 numac 2011003007 bron federale overheidsdienst financien Algemene administratie van de fiscaliteit. - Bericht betreffende de verlenging van de tolerantie betreffende het gebruik van verklaringen op facturen of bijlagen ervan inzake energiebesparende uitgaven tot 31 december 2010 Artikel 5, tweede lid, van het

beslissing

type beslissing prom. 18/01/2011 pub. 25/01/2011 numac 2011003027 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de voorzitter van het Directiecomité waarbij delegatie wordt verleend inzake bepaalde personeelsmateries

document

type document prom. -- pub. 25/01/2011 numac 2011022013 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Henegouwen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk Bij het type document prom. -- pub. 25/01/2011 numac 2011009024 bron federale overheidsdienst justitie Overzichtstabel van gerechtelijke beslissingen tot onbekwaamverklaring en opheffing van onbekwaamverklaring en tot benoeming, vervanging en ontheffing van een raadsman, uitgesproken van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 Décisions d'interd

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2010 pub. 25/01/2011 numac 2011029010 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de studierichtingen en thema's betreffende de opleiding tijdens de loopbaan, op macroniveau, van de personeelsleden van de inrichtingen voor gewoon basisonderwijs voor het schooljaar 20 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/11/2010 pub. 25/01/2011 numac 2011029007 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het College van de afgevaardigden van de Regering bij de Hogere Kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/11/2010 pub. 25/01/2011 numac 2011029008 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juli 2007 tot oprichting van de Hoge Raad voor de studentenmobiliteit type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/12/2010 pub. 25/01/2011 numac 2011029006 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 oktober 2002 betreffende de controleprocedure voor de dopingpraktijk en tot vaststelling van de inwerkingtreding van somm

erratum

type erratum prom. 07/12/2010 pub. 25/01/2011 numac 2011003025 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot vastgoedbevaks. - Erratum type erratum prom. 29/11/2010 pub. 25/01/2011 numac 2011022020 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Errata

beschikking

type beschikking prom. 24/12/2010 pub. 25/01/2011 numac 2011031004 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2010 type beschikking prom. 24/12/2010 pub. 25/01/2011 numac 2011031007 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2011

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2011 numac 2011022012 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor orthopedisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging.- Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 16 december 2010, dat in werking tree Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2011 numac 2011022005 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 9 januari 2011, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol Bij he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2011 numac 2010000652 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot eerste auditeur Bij koninklijk besluit van 23 november 2010 wordt de heer Tom De Waele, auditeur, met ingang van 8 november 2010 tot eerste auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2011 numac 2010000653 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot eerste auditeur Bij koninklijk besluit van 23 november 2010 wordt Mevr. Ann Eylenbosch, auditeur, met ingang van 8 november 2010 tot eerste auditeur bij de Raad van State benoemd.

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 25/01/2011 numac 2011009044 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 januari 2011, is aan de heer Huet, J.-P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Namen. Het is hem vergund de titel van zijn ambt Het beroep

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 25/01/2011 numac 2011014012 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 december 2010 wordt de heer Didier Ledur vast benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Franse taalkader, met ranginnemi Overeen

erkenning

type erkenning prom. 06/01/2011 pub. 25/01/2011 numac 2011018006 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 25/01/2011 numac 2010206592 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 161/2010 van 22 december 2010 Rolnummer 4769 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 12,

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 25/01/2011 numac 2011200339 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van Nederlandstalige boekhouders De vergelijkende selectie van Nederlandstalige boekhouders (niveau B) voor de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (ANG10063) werd afgesloten op 18 januari 201(...) Er zijn 4 g
^