B.S. Index van de publicaties van 26 januari 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 26/01/2011 numac 2011022009 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsongevallen. - Indexering van de loongrenzen bedoeld bij artikel 39, eerste en tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 De bedragen vastgesteld bij artikel 39, eerste en tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april type wet prom. 29/12/2010 pub. 26/01/2011 numac 2011003033 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. - Addendum type wet prom. 29/12/2010 pub. 26/01/2011 numac 2011003003 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2011 numac 2011022008 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsongevallen. - Indexering van de bedragen bedoeld bij artikel 5 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1987 houdende vaststelling van de bijzondere regelen in verband met de toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op de s De b type koninklijk besluit prom. 19/01/2011 pub. 26/01/2011 numac 2011007007 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 2004 houdende hervorming van de bijzondere loopbanen van de niveaus A, B, C en D en tot vaststelling van de weddenschalen van de bijzondere graden bij het Ministerie van Landsverd type koninklijk besluit prom. 09/01/2011 pub. 26/01/2011 numac 2011022016 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 2004 tot vaststelling van de gegevens inzake te tariferen verstrekkingen die de verzekeringsinstellingen aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering moeten over type koninklijk besluit prom. 09/01/2011 pub. 26/01/2011 numac 2010206214 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 1999 betreffende de erkenning van externe diensten voor technische controles op de werkplaats type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2011 numac 2011022007 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsongevallen. - Indexering van het bedrag bedoeld bij artikel 4, eerste lid, van het koninklijk besluit van 18 april 2000 tot vaststelling van de bijzondere regels van basisloonberekening voor de toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 a Het type koninklijk besluit prom. 12/10/2010 pub. 26/01/2011 numac 2011024012 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 16.000 euro aan VZW « Arbeid en Milieu » type koninklijk besluit prom. 19/12/2010 pub. 26/01/2011 numac 2011024019 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslag en aanwijzing van magistraten belast met het bijwonen van raden van de Orde der dierenartsen en de dierenartsen die aan de Hoge Raad van de Orde der dierenartsen zetelen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/12/2010 pub. 26/01/2011 numac 2011200309 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende oprichting van het biologisch waardevolle vochtige gebied "La Poudrière" te Jambes type ministerieel besluit prom. 24/12/2010 pub. 26/01/2011 numac 2011200311 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot oprichting van de biologisch waardevolle vochtige gebieden "Fonds Gatot" en "Laid-Mâle" te Grand-Leez type ministerieel besluit prom. 30/09/2010 pub. 26/01/2011 numac 2010206505 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van een bemiddelaar type ministerieel besluit prom. 17/01/2011 pub. 26/01/2011 numac 2011011021 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van de door de beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/01/2011 numac 2011011024 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad van State. - Ministerieel besluit van 26 januari 2000 houdende de regels inzake de vaststelling van de prijzen van de geneesmiddelen die bestemd zijn voor een behandeling van meer dan 28 dagen en die een prijsvermindering van de huidige verpak Bij type ministerieel besluit prom. 12/01/2011 pub. 26/01/2011 numac 2011003031 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de machtiging voor het aangaan van leningen of voor het beheer van de Staatsschuld aan bepaalde ambtenaren van de Algemene administratie van de Thesaurie alsook aan bepaalde personeelsleden van het Agentschap van de schuld

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2010 pub. 26/01/2011 numac 2011031049 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan van Molenbeek

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2010 pub. 26/01/2011 numac 2011035049 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2001 houdende regeling van de begrotingscontrole en -opmaak

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/01/2011 pub. 26/01/2011 numac 2011200254 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een personeelslid dat moet toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en commun de Charleroi" type besluit van de waalse regering prom. 13/01/2011 pub. 26/01/2011 numac 2011200255 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een personeelslid dat moet toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en commun du Hainaut" type besluit van de waalse regering prom. 13/01/2011 pub. 26/01/2011 numac 2011200256 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en commun de Namur-Luxembourg"

decreet

type decreet prom. 20/01/2011 pub. 26/01/2011 numac 2011027012 bron waalse overheidsdienst Decreet tot ratificatie van de stedenbouwkundige vergunning, bij besluit van de gemachtigd ambtenaar op 16 juli 2010 toegekend aan de NV Infrabel voor de bouw van een stationshal en de inrichting van de nabije omgeving van het GEN-station - lijn 124 te 14 type decreet prom. 20/01/2011 pub. 26/01/2011 numac 2011027011 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het decreet van 17 juli 2008 betreffende enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/01/2011 numac 2011018026 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De V type bericht prom. -- pub. 26/01/2011 numac 2011018027 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW Aktiekomitee Red de Voorkempen en de VZW Verenigin Dit besl

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/11/2010 pub. 26/01/2011 numac 2011029005 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden en van de voorzitter van de Adviescommissie betreffende de huiswerkinstituten

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 13/01/2011 pub. 26/01/2011 numac 2011031054 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2010/93 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 2001/549 van 18 oktober 2001 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 van de Franse Geme

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 26/01/2011 numac 2011009051 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum De bekendmaking van de openstaande plaats van werkend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in de sociale reïntegratie, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, versc

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 26/01/2011 numac 2011009046 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij arrest nr. 209.947 van de Raad van State van 21 december 2010 wordt het koninklijk besluit van 31 mei 2009 vernietigd houdende de benoeming van Mevr. Micha, A.-C., in de hoedanigheid van griffier bij de rechtbank van eerste Het ver type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 26/01/2011 numac 2011009050 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 december 2010 is de benoeming van de heer Rousseau, Ph., tot de functie van werkend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in de sociale re-integratie, voor het rechtsgebied van het hof Het ber type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 26/01/2011 numac 2011009049 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 15 juni 2010, dat in werking treedt op 3 maart 2011, is aan de heer Willems, F., ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Brugge Het is hem vergund de titel van z type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 26/01/2011 numac 2011009045 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 16 januari 2011 is benoemd tot griffier bij het vredegerecht van het tweede kanton Doornik, Mevr. Wallez, E., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Doornik. Dit besluit treedt in werking d Bij konink

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 04/11/2010 pub. 26/01/2011 numac 2011200207 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende benoeming van de leden van het beheerscomité van de Dienst voor Arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 10/11/2010 pub. 26/01/2011 numac 2011200206 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot benoeming van de leden van de Commissie van de Duitstalige Gemeenschap voor de Duitse rechtsterminologie type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 25/11/2010 pub. 26/01/2011 numac 2010206504 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 3 juli 2009 houdende overdracht van beslissingsbevoegdheden aan de Ministers

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 26/01/2011 numac 2011200343 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** elektronica-experts De vergelijkende selectie van **** elektronica-experts (niveau ****) voor Regie der Gebouwen (****10061) werd afgesloten op 18 januari 2011. type bericht van selor prom. -- pub. 26/01/2011 numac 2011200347 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige programmeurs webapplicaties en productontwikkeling De vergelijkende selectie van Nederlandstalige programmeurs webapplicaties en productontwikkeling (niveau B) voor het Koninklijk Meteorologisch(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 26/01/2011 numac 2011200345 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige communicatiemedewerkers De vergelijkende selectie van Nederlandstalige communicatiemedewerkers (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG09867) wer(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 26/01/2011 numac 2011200342 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige teamchefs beheer gebouwen De vergelijkende selectie van Nederlandstalige teamchefs beheer gebouwen (niveau C) voor de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW) (ANG10062) werd afgesloten op 14(...) Er is 1

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 26/01/2011 numac 2011042401 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand januari 2011

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 26/01/2011 numac 2011014006 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de technische diensten Bij toepassing van het koninklijk besluit van 14 april 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen wa Erkenn type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 26/01/2011 numac 2011014002 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Erkenn type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 26/01/2011 numac 2011014003 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Erkenn
^