B.S. Index van de publicaties van 27 januari 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/12/2010 pub. 27/01/2011 numac 2011003002 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010 type wet prom. -- pub. 27/01/2011 numac 2011003035 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen verzekeringsondernemingen Overeenkomstig artikel 76 van de wet van 9 juli 1975(...) Ingevolge artikel 76 van de wet van 9 juli 1975 is deze overdracht aan derden tegenstelbaar van zod(...

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/01/2011 pub. 27/01/2011 numac 2010206544 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 19/12/2010 pub. 27/01/2011 numac 2011024011 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité/Médecins EOL » type koninklijk besluit prom. 20/12/2010 pub. 27/01/2011 numac 2011011519 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - Beschutte werkplaatsen - Sociale werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 27/01/2011 numac 2010012288 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit : a) tot intrekking van het koninklijk besluit van 13 juni 2010 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nation type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/01/2011 numac 2011009042 bron federale overheidsdienst justitie Katholieke Eredienst Afschaffing van een plaats van kerkbedienaar Bij koninklijk besluit van 6 januari 2011 wordt de plaats van kerkbedienaar van de parochie van de Onbevlekte Ontvangenis van Renoupré, te Dison, afgeschaft. Dit besluit hee type koninklijk besluit prom. 19/12/2010 pub. 27/01/2011 numac 2011024010 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « LEIF »

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2010 pub. 27/01/2011 numac 2011031057 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt 438 contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2010 pub. 27/01/2011 numac 2011031026 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende inlijving bij het gewestelijk openbaar domein van de terreinpercelen die eigendom zijn van de Stad Brussel en gelegen zijn op de site van de Dikke Linde en op de site die gevormd wordt door de mid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/09/2010 pub. 27/01/2011 numac 2011031025 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende erkenning van de parochie Heilige Nikolaas te Schaarbeek type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/01/2011 pub. 27/01/2011 numac 2011031060 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende verlenging van de functie van de heer Jean Clement als gouverneur en waarnemend vice-gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 27/01/2011 numac 2011031059 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Watermaal-Bosvoorde Bijzonder bestemmingsplan « Wiener ». - Goedkeuring Een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 januari 2011 houdt goedkeuring van het bijzonder bestemmingsplan « Wiener » van de gemeente Waterma

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 27/01/2011 numac 2011200267 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2007 tot inwerkingtreding van het decreet van 16 mei 2007 tot oprichting van de strategische adviesraad Internationaal Vlaanderen en tot regeling van de p

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/12/2010 pub. 27/01/2011 numac 2011200331 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 september 2010 tot invoering van een terugnameplicht voor bepaalde afvalstoffen en van het besluit van de Waalse Regering van 10 maart 2005 tot bepaling van de sect

document

type document prom. -- pub. 27/01/2011 numac 2011020002 bron brussels hoofdstedelijk parlement Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. - Wijzigingen aan het personeelsstatuut van de permanente diensten van het Parlement Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement heeft beslist, tijdens zijn vergaderingen van 23 en 24 december 2010, wijzigingen a Deze wi type document prom. -- pub. 27/01/2011 numac 2011024006 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Voor gebruik in gewasbeschermingsmiddelen toegelaten werkzame stoffen Deze lijst dient tot wijziging van de eerder in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde lijsten met werkzame stoffen opgenomen in bijlag(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beel

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2010 pub. 27/01/2011 numac 2011029009 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 15 van het decreet van 11 juli 2002 betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het gespecialiseerd onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-social type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2010 pub. 27/01/2011 numac 2011029003 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 januari 2004 betreffende het administratief, budgettair, financieel en boekhoudkundig beheer van het Koninklijk Museum Ma type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 27/01/2011 numac 2010029608 bron ministerie van de franse gemeenschap Het Belgische Rode Kruis. - Schenking Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2010 wordt het Belgische Rode Kruis, Franse Gemeenschap, gevestigd Stallestraat 96, te 1180 Brussel, ertoe gemachtigd het legaat van ong

erratum

type erratum prom. -- pub. 27/01/2011 numac 2011009030 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking. - Erratum In het Belgisch **** ****. 384 van 30 december 2010, bladzijde 83194, in de **** en **** tekst in fine van het koninklijk besluit van 8 december 201 type erratum prom. 20/12/2010 pub. 27/01/2011 numac 2011200302 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit houdende aanpassing van de bedragen van de retributies vermeld in de bijlagen bij het koninklijk besluit van 27 oktober 2009 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffe

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/01/2011 numac 2011200270 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid Beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 14 december 2010 dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt aan de heer Bart Vandermeiren eervol ont - wordt de he

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/01/2011 numac 2011009054 bron federale overheidsdienst justitie Tweede oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de Adviescommissie voor de benoemingen van de advocaten bij het Hof van Cassatie Er zal worden overgegaan tot de aanwijzing van de leden van de Adviescommissie voor de benoemingen van de adv De opd

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 27/01/2011 numac 2011020001 bron brussels hoofdstedelijk parlement Vergelijkend examen voor het ambt van attaché (m/v) (niveau A) voor het Brussels Parlement Na deze selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Toelaatbaarheidsvereisten : De kandidaat dient het bewij(...) - het dipl

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 27/01/2011 numac 2011003020 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie vo Deze type mededeling prom. -- pub. 27/01/2011 numac 2011003019 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte ingevolge een fusie Bij beslissing van het Directiecomité Deze type mededeling prom. -- pub. 27/01/2011 numac 2011003021 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie vo Deze type mededeling prom. -- pub. 27/01/2011 numac 2011003023 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie vo Deze

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 27/01/2011 numac 2011000019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 23 november 2010 wordt Mevr. Catherine Sucs benoemd tot rijksambtenaar in klasse A2, bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Franstalige kader, met ingang van 1 Bij koni

lijst

type lijst prom. -- pub. 27/01/2011 numac 2011018011 bron nationale bank van belgie Lijst van de rekenkundige en logische controles waaraan de jaarrekeningen van verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen, neergelegd bij de Nationale Bank van België en opgesteld volgens de schema's bepaald in het koninklijk besluit van 19 dec In type lijst prom. -- pub. 27/01/2011 numac 2011018012 bron nationale bank van belgie Lijst van de rekenkundige en logische controles waaraan de jaarrekeningen neergelegd bij de Nationale Bank van België en opgesteld volgens de schema's bepaald in het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennoots In

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 27/01/2011 numac 2011015006 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 29 december 2010 heeft de heer Mohamed Nadjib Haif Si Haif de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consul-Generaal van de Algerijnse Democratische Volksrepubliek te Brussel uit te oefenen, met als con

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 27/01/2011 numac 2011014004 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Erkenn type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 27/01/2011 numac 2011014011 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en verkeersveiligheid. - Examens met het Frans, Nederlands en Duits als voertaal voor de brevetten van beroepsbekwaamheid voor het leidend en onderwijzend personeel der erkende rijscholen Ter uitvoering van de voorschriften van het k De exame type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 27/01/2011 numac 2011014005 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen De erkenningen 2680/02 en 2680/04 van de autorijschool « Auto-école Viroux » worden ingetrokken vanaf 15 deccember 2010.
^