B.S. Index van de publicaties van 28 januari 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 28/01/2011 numac 2011200274 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 134/2010 van 9 december 2010 Rolnummer 4829 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 12 en 34 van de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid, gesteld door de Arbeidsrechtbank te Ant Het Grondw type wet prom. 17/07/1975 pub. 28/01/2011 numac 2011000030 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang van gehandicapten tot gebouwen toegankelijk voor het publiek. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/2011 numac 2011000045 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit, d.d. 20 januari 2011, wordt de heer Steelandt, Dirk, op pensioen gesteld uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie bij het politiekorps van de zone MIRA Hij wordt gemachtig type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/2011 numac 2010024506 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 2 juli 2010, wordt de heer LEFEBVRE, Jean-Jacques, directeur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 februari De heer type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/2011 numac 2011007014 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Opname van hulpofficieren in het kader van de beroepsofficieren en aanvullingsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8242 van 21 december 2010 : Wordt de kapitein vlieger hulpofficier K. Vandenhende, op 8 november 2010 m Voor verde type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/2011 numac 2011007004 bron ministerie van landsverdediging Oud-strijders. - Gewapende Weerstand Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 8228 van 17 december 2010 : Wordt de heer E. Van Cauwenbergh gemachtigd als titularis van het Kruis van Commandeur in de Kroonord Verguld Hij w type koninklijk besluit prom. 14/12/2010 pub. 28/01/2011 numac 2011022022 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende samenstelling en werking van de kamers van de administratieve afdeling van de Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie. - Rechtzetting type koninklijk besluit prom. 21/12/2010 pub. 28/01/2011 numac 2011014009 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de met het onderhoud van spoorvoertuigen belaste entiteiten type koninklijk besluit prom. 24/01/2011 pub. 28/01/2011 numac 2011000043 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verb type koninklijk besluit prom. 21/12/2010 pub. 28/01/2011 numac 2011014008 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de maatregelen te nemen door de veiligheidsinstantie in geval van niet-naleving van de procedure van de « EG »-verklaring van conformiteit of in geval van niet-conformiteit van interoperabiliteitsonderdelen type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 28/01/2011 numac 2010012322 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewe type koninklijk besluit prom. 14/12/2010 pub. 28/01/2011 numac 2011022023 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de samenstelling en de werking van de normatieve afdeling van de Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie. - Rechtzetting type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 28/01/2011 numac 2011009027 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 9 mei 2008 houdende erkenning van de leden, titularis van een mandaat in het Executief van de Moslims van België, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 juli 2010 type koninklijk besluit prom. 17/12/2010 pub. 28/01/2011 numac 2011007000 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de examencommissie voor de voorstelling van de masterproef in de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2010-2011 van de 160e promotie polytechniek type koninklijk besluit prom. 16/01/2011 pub. 28/01/2011 numac 2011022031 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/01/2011 pub. 28/01/2011 numac 2011035074 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van artikelen 8, 36 en 42 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende de organisatie van de fokkerij van de voor de landbouw nuttige huisdieren type ministerieel besluit prom. 20/01/2011 pub. 28/01/2011 numac 2011011035 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanduiding van de ambtenaren die belast zijn met de opsporing en de vaststelling van de inbreuken op het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers va type ministerieel besluit prom. 20/01/2011 pub. 28/01/2011 numac 2011011036 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanduiding van de dienst van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie waarbij de klachten kunnen worden ingediend met betrekking tot het koninklijk beslu type ministerieel besluit prom. 07/01/2011 pub. 28/01/2011 numac 2011002003 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Interdepartementale Stagecommissie type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/01/2011 numac 2011022002 bron pensioendienst voor de overheidssector Personeel. - Bevorderingen Bij ministerieel besluit van 16 december 2010 : De heer De Paepe, Edwin, wordt bevorderd door verhoging in de klasse tot de klasse A4 met de titel van auditeur-generaal van financiën bij de Pen(...) De heer De Rouck, Luc, wo

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2010 pub. 28/01/2011 numac 2011031058 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van de kaart van de bodembestemmingen van het gewestelijk bestemmingsplan voor de percelen waarvan de bestemming werd vernietigd door de Raad van State

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2010 pub. 28/01/2011 numac 2011035051 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van subsidies aan de Vlaamse gemeenten in het kader van het fiscaal pact met de lokale besturen. - Begroting 2010, programma BH, basisallocatie BDO BH314 4322 - 42 miljoen euro type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 28/01/2011 numac 2011200285 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2007 tot benoeming van de leden van de strategische adviesraad internationaal Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2010 pub. 28/01/2011 numac 2011200131 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap « Agentschap voor Facilitair Management » type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 28/01/2011 numac 2011035041 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/01/2011 numac 2011018029 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Stena, Nadine Wauman en Hendrik Van Der Kaaij, die Dit bes type bericht prom. -- pub. 28/01/2011 numac 2011200330 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 7 en 8 december 2010 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 8 en 9 december 2010 Die zak type bericht prom. -- pub. 28/01/2011 numac 2011018028 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De V type bericht prom. -- pub. 28/01/2011 numac 2011003034 bron federale overheidsdienst financien Algemene administratie van de Fiscaliteit. - Inkomstenbelastingen Bericht in verband met de investeringsaftrek Algemeen Investeringen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen geven recht op een investeringsaftrek die gelijk is aan een bep Voor invester type bericht prom. -- pub. 28/01/2011 numac 2011200329 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 26 november 2010 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 29 november 2010, heeft de Beroe Die zaak type bericht prom. -- pub. 28/01/2011 numac 2011003028 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de Thesaurie. - Bericht De Minister van Financiën deelt mede dat hij overeenkomstig artikel 22,

bijakte

type bijakte prom. -- pub. 28/01/2011 numac 2011024000 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Aanhangsel bij de gids « Naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken ». - Selectie projectvoorstellen artikel 107 Door de interkabinettenwerkgroep 'taskforce ggz' werd in onderling akkoord de De j

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/12/2010 pub. 28/01/2011 numac 2011029011 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen betreffende inzonderheid de vaststelling van de weddeschalen met betrekking tot sommige ambten van de leden van het onderwijspersoneel

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/2011 numac 2011007012 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoemingen van lagere officieren van het actief kader Bij koninklijk besluit ****. 8240 van 21 december 2010 : Landmacht In het kader van de beroepsofficieren worden op 26 december 2010 benoemd in de graad van kapitein-**** **** het korps van

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 28/01/2011 numac 2011007011 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Benoeming van een reserveofficier gesproten uit de werving van kandidaten-reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8241 van 21 december 2010 wordt de aangestelde vaandrig-ter-zee tweede klasse kandidaat-reserveofficier E. type aanwerving prom. -- pub. 28/01/2011 numac 2011007017 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Benoeming van een kandidaat-beroepsofficier gesproten uit de bijzondere werving. - Ingetrokken bepaling Bij koninklijk besluit nr. 8245 van 21 december 2010 : Wordt de kandidaat-beroepsofficier X. Bonnewijn, op 26 juni 2 De bepaling v type aanwerving prom. -- pub. 28/01/2011 numac 2011007006 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoeming van een reserveofficier gesproten uit de werving van kandidaten-reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8235 van 17 december 2010 wordt de aangestelde onderluitenant kandidaat-reserveofficier T. Louppe op 1 j type aanwerving prom. -- pub. 28/01/2011 numac 2011007003 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van een reserveofficier gesproten uit de werving van kandidaten-reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 8234 van 17 december 2010 wordt de kandidaat-reserveofficier ****. **** op 1 juni 2010 aangesteld in de graad

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/01/2011 numac 2011009058 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 21 januari 2011 is aan de heer De Wolf, P., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel, opdracht gegeven om het ambt van openbaar ministerie tijdelijk waar te nemen in het parket-generaal b Het ber

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 28/01/2011 numac 2011200258 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 23 november 2010 in zake Nadine Michiels tegen de Franse Gemeenschap, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 30 november 2010, h « Was a

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 28/01/2011 numac 2011007013 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 8243 van 21 december 2010, wordt de heer Jean-Pierre Arnould, op 1 april 2010 benoemd in de klasse A1 van niveau A. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anciënn Een bero

lijst

type lijst prom. -- pub. 28/01/2011 numac 2011041701 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 387e AANVULLING Bijwerking op 10 januari 2011 Nieuw geregistreerde aannemers voor wie zich een wijziging in de categorieë heeft voorgedaan Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 28/01/2011 numac 2011024013 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Vernietiging door de Raad van State Het arrest n° 184.745 van de Raad van State van 25 juni 2008 vernietigt artikelen 5,

overeenkomst

type overeenkomst prom. 20/12/2010 pub. 28/01/2011 numac 2011024014 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 28/01/2011 numac 2011200278 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 138/2010 van 9 december 2010 Rolnummer 4912 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 11 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, gesteld door de Raad van State. Het Grondw samengesteld type arrest uittreksel prom. -- pub. 28/01/2011 numac 2011200276 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 137/2010 van 9 december 2010 Rolnummer 4909 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 145bis van het decreet van het Vlaamse Gewest van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, ge Het Grondw

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 28/01/2011 numac 2011200397 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen De vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG10851) werd afgesloten op 18 januari 2011. Er zijn 16 geslaagden. (...) type bericht van selor prom. -- pub. 28/01/2011 numac 2011200346 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige beheerscontrollers (niveau A) voor de FOD Financiën (ANG10854) Na de selectie wordt een lijst met maximum 25 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzondere li(...) Toelaatbaar type bericht van selor prom. -- pub. 28/01/2011 numac 2011200421 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige controleur verwarming (niveau B) voor de Regie der Gebouwen (AFG10008) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzondere (...) Toelaatbaarh type bericht van selor prom. -- pub. 28/01/2011 numac 2011200426 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige antropologen-expert Centraal-Afrika (niveau A) voor het Ministerie van Defensie (AFG10053) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er word(...) Toelaatbaarh type bericht van selor prom. -- pub. 28/01/2011 numac 2011200424 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige beambtes De vergelijkende selectie van Franstalige beambtes (arbeiders) (m/v) (niveau E) voor Leefmilieu Brussel (BIM) (AFB10801) werd afgesloten op 20 januari 2011. Er zijn 319 geslaagden.(...) type bericht van selor prom. -- pub. 28/01/2011 numac 2011200427 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige technisch verantwoordelijken voor nucleaire bescherming (niveau A) voor het Ministerie van Defensie (AFG10066) Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig (...) Er wordt type bericht van selor prom. -- pub. 28/01/2011 numac 2011200344 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen (niveau A) voor de FOD Personeel en Organisatie (ANG10070) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzonde(...) Toelaatbaarh type bericht van selor prom. -- pub. 28/01/2011 numac 2011200428 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige medisch dossierbeheerders (niveau A) voor het Fonds voor de beroepsziekten (AFG10054) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook(...) Toelaatbaarh type bericht van selor prom. -- pub. 28/01/2011 numac 2011200434 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige dossierbeheerders verloning en loopbaan (niveau B) voor het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (ANG10079) Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden aangelegd, die twee jaar(...) Er wordt type bericht van selor prom. -- pub. 28/01/2011 numac 2011200423 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch deskundigen goedkeuring voertuigen (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG10858) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blij(...) Er wordt type bericht van selor prom. -- pub. 28/01/2011 numac 2011200409 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige deskundigen in communicatie en valorisatie De vergelijkende selectie van Franstalige deskundigen in communicatie en valorisatie (niveau A) voor het Algemeen Rijksarchief (AFG10045) werd afgesloten op(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 28/01/2011 numac 2011200406 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** vertalers-tolken ****/**** **** vergelijkende selectie van **** vertalers-tolken ****/**** (niveau ****) voor het Algemeen **** (****10044) werd afgesloten op 2(...) Er is 1 ges

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 09/01/2011 pub. 28/01/2011 numac 2010003686 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 houdende het reglement van de Lotto en de Joker, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij, het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de v
^