B.S. Index van de publicaties van 1 februari 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/01/2011 pub. 01/02/2011 numac 2011000044 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen type koninklijk besluit prom. 28/04/2010 pub. 01/02/2011 numac 2010202160 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 september 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, betreffe type koninklijk besluit prom. 19/05/2010 pub. 01/02/2011 numac 2010012154 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het woon-werkverkeer type koninklijk besluit prom. 09/01/2011 pub. 01/02/2011 numac 2010012343 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, tot opheffing van de collectieve arbeidsoveree type koninklijk besluit prom. 09/01/2011 pub. 01/02/2011 numac 2010206476 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 februari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de casinobedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 1993 betr type koninklijk besluit prom. 09/01/2011 pub. 01/02/2011 numac 2010206477 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 60 jaar type koninklijk besluit prom. 09/01/2011 pub. 01/02/2011 numac 2011012347 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de opleidingsCV type koninklijk besluit prom. 09/01/2011 pub. 01/02/2011 numac 2011012348 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse G type koninklijk besluit prom. 08/12/2010 pub. 01/02/2011 numac 2011022025 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 08/12/2010 pub. 01/02/2011 numac 2011022026 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 14, e), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging e type koninklijk besluit prom. 09/01/2011 pub. 01/02/2011 numac 2010012344 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, houdende toekenning van maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 09/01/2011 pub. 01/02/2011 numac 2011200374 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 6, tweede lid, van het koninklijk besluit van 21 april 2007 tot wijziging van artikelen 8bis en 31bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening va type koninklijk besluit prom. 17/01/2011 pub. 01/02/2011 numac 2011022032 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende vaststelling van de modaliteiten inzake de door de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen te verrichten raadplegingen in het kader van de te volgen adviesprocedure bij de normatieve afdeling v type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2011 numac 2010206516 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Erkenningscommissie inzake betaald educatie verlof Vervanging van leden Bij koninklijk besluit van 16 januari 2011, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2010, wordt de heer Robert JOOS benoemd tot effectief lid van de Erkenningscomm Bij hetzel type koninklijk besluit prom. 19/04/2010 pub. 01/02/2011 numac 2010012101 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, inzake het woon

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/02/2011 numac 2011200334 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke Ordening MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 10 januari 2011 wordt beslist dat het gemeentelijk plan van aanleg genaamd " Gentsesteenweg " te Moeskroen uitgewerkt dient te worden met het oog op de herzien(...) type ministerieel besluit prom. 24/01/2011 pub. 01/02/2011 numac 2011011041 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 03/11/2010 pub. 01/02/2011 numac 2010024451 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Nederlandstalige kamer van de erkenningscommissie van de beoefenaars van de tandheelkunde houders van de bijzondere beroepstitel van tandarts-specialist in de orthodontie type ministerieel besluit prom. 20/12/2010 pub. 01/02/2011 numac 2011009028 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de aanduiding en vervanging van een effectief lid aangeduid door de voorzitter van het Directiecomité teneinde te zetelen in de Departementale Stagecommissie ingesteld voor de Nederlandstalige ambtenaren van de niveaus B, C type ministerieel besluit prom. 14/01/2011 pub. 01/02/2011 numac 2011018033 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit betreffende de erkenning van instellingen voor de afneming, de bereiding, de bewaring en de distributie van bloed en labiele bloedderivaten van menselijke oorsprong type ministerieel besluit prom. 20/01/2011 pub. 01/02/2011 numac 2011011027 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot machtiging van de personeelsleden van de Algemene Directie Mededinging, bedoeld in artikel 44, § 3, van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/11/2010 pub. 01/02/2011 numac 2011035078 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu

decreet

type decreet prom. 25/10/2010 pub. 01/02/2011 numac 2010206112 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende pedagogische en administratieve vernieuwingen in het onderwijs

bericht

type bericht prom. -- pub. 01/02/2011 numac 2011018032 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW « Terre wallonne » heeft de nietigverklaring gevord Deze type bericht prom. -- pub. 01/02/2011 numac 2011018031 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW RECUPEL c.s. hebben de nietigverklaring gevorderd v Dat bes

document

type document prom. -- pub. 01/02/2011 numac 2011022030 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen die in een ziekenhuis worden verricht en de verpleegdagen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van de voorzitters

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2011 numac 2011024020 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 8 december 2010. Leopoldsorde Worden benoemd tot de graad van Groot Officier in de Leopoldsorde : De heer BROTCHI, Jacques, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, wonend De heer DELATTRE, type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2011 numac 2011024021 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 22 december 2010. Leopoldsorde Wordt benoemd tot de graad van Ridder in de Leopoldsorde : De heer POTELLE, Georges, Ondervoorzitter van Veeweyde, wonende te Brussel. Hij za Kroonorde Wordt be

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 01/02/2011 numac 2011024017 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoemingen in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van het Voedselketen worden in vast dienstverband benoemd in de betrekking van attaché : 1. Bij ministerieel besluit van 14 juli 2010 : Met in - Mevr. Herick

lijst

type lijst prom. -- pub. 01/02/2011 numac 2011018030 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de erkenningen die tussen 1 december 2010 en 31 december 2010 toegekend werden bij toepassing van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing type lijst prom. -- pub. 01/02/2011 numac 2011011011 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst der personen op datum van 31 december 2010 erkend in toepassing van artikelen 74 en 75 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet of die het voorwerp uitmaken van een bevestiging van erkenning in toepassing van artikel 111 van deze Beke type lijst prom. -- pub. 01/02/2011 numac 2011011009 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst der personen op datum van 31 december 2010 erkend in toepassing van artikel 3, type lijst prom. -- pub. 01/02/2011 numac 2011011010 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst der personen op datum van 31 december 2010 geregistreerd als erkende kredietgever in toepassing van artikel 75bis van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Bekendmaking gedaan door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., De hier

programmadecreet

type programmadecreet prom. 15/12/2010 pub. 01/02/2011 numac 2011029004 bron ministerie van de franse gemeenschap Programmadecreet houdende diverse maatregelen betreffende de sport in de Franse Gemeenschap, de begrotingsfondsen vermeld in de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap, de Raad voor de overdracht van de herinnering, het Leerplichtonderwijs en

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 01/02/2011 numac 2011043001 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (onger(...)
^