B.S. Index van de publicaties van 3 februari 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 03/02/2011 numac 2011003043 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor een fusie tussen een kredietinstelling en een beleggingsonderneming Overeenkomstig de artikelen 30 van de wet van 22 maart 1993 en 73 van de wet van 6 april 1995 heeft(...) type wet prom. 16/07/2004 pub. 03/02/2011 numac 2011000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht type wet prom. -- pub. 03/02/2011 numac 2011009043 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei ****987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 14 december 2010 is machtiging verleend aan juf. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****; juf. ****, ****, geboren te **** op 2 juf. **** type wet prom. -- pub. 03/02/2011 numac 2011003029 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet, artikel 43 Lijst der ingeschreven hypotheekondernemingen N.B. Wanneer de benaming in het Frans verschilt van die in het Nederlands, wordt zij tussen haakjes ver(...) - « AG Insurance », naamloze ven

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2011 numac 2009201647 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Kroonorde. - Benoemingen Gouden Palmen Koninklijk besluit van 26 april 2009. Mevrouw Adams Godelieve, Hoeilaart De heer Adriaensen Jozef, Rijkevorsel De heer Aelbrecht Cyriel, Beveren De heer Alaerts Jean, Tielt-Winge De heer De heer Allard Germain, Zi type koninklijk besluit prom. 21/01/2011 pub. 03/02/2011 numac 2011022034 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 75, vierde lid, van de wet van 26 april 2010 houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2011 numac 2009201648 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Huldepenning voor een lange en vruchtbare beroepsactiviteit Benoemingen Bronzen penning Koninklijk besluit van 26 april 2009 De heer VLOORS Frederik Antwerpen De heer ZOLTAN Andre Watermaal-Bosvoorde type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2011 numac 2009201650 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Kroonorde. - Benoeming Zilveren Palmen Koninklijk besluit van 26 april 2009 De heer Baugniet, William, Maaseik Hij neemt vanaf 8 april 2009 zijn rang in de Orde in. type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2011 numac 2009201649 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Huldepenning voor sociale toewijding. - Benoeming Gouden penning Koninklijk besluit van 26 april 2009 De heer Vandenputte, Gilbert, Berchem. type koninklijk besluit prom. 21/12/2010 pub. 03/02/2011 numac 2010205944 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de syndicale premie voor 2010 type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2011 numac 2010205600 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 12 december 2010, wordt aan de heer ALDERWEIRELD, Willy, op het einde van de maand juni 2010, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het amb type koninklijk besluit prom. 21/12/2010 pub. 03/02/2011 numac 2010206082 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de derde verlenging van de anticrisisma type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2011 numac 2010205953 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 12 december 2010, wordt aan de heer SAINT-REMY, Léon, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrecht type koninklijk besluit prom. 21/12/2010 pub. 03/02/2011 numac 2010205606 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen, betreffende een aanvullende sociale toelage type koninklijk besluit prom. 21/12/2010 pub. 03/02/2011 numac 2010205214 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de vaststelling van het bedrag van type koninklijk besluit prom. 21/12/2010 pub. 03/02/2011 numac 2010205215 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pens type koninklijk besluit prom. 21/12/2010 pub. 03/02/2011 numac 2010205238 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van sommige collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende tewerkstellin type koninklijk besluit prom. 21/12/2010 pub. 03/02/2011 numac 2010205893 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 september 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2011 numac 2010205557 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 12 december 2010, wordt aan de heer RIGA, René, op het einde van de maand augustus 2010, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt van type koninklijk besluit prom. 21/12/2010 pub. 03/02/2011 numac 2010206085 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot vaststelling van de door de werkgevers te betalen bijdrage ter fi type koninklijk besluit prom. 21/12/2010 pub. 03/02/2011 numac 2010206079 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties, tot wijziging van de collectieve type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2011 numac 2010205607 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 12 december 2010, wordt aan de heer BIOT, Yvon, op het einde van de maand september 2010, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt va type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2011 numac 2010205192 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 12 december 2010, wordt aan de heer CHARLIER, Serge, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtb type koninklijk besluit prom. 21/12/2010 pub. 03/02/2011 numac 2010205239 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, tot vaststelling van de brugda type koninklijk besluit prom. 19/01/2011 pub. 03/02/2011 numac 2011011038 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2011 numac 2011015013 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 16 januari 2011 wordt de heer Jean-Paul WARNIMONT geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Coöperatieve Republiek Guyana en in de Republiek Suriname, met s Bij k type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2011 numac 2011009053 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 17 januari 2011 wordt op datum van 31 december 2010 's avonds aan Mevr. Berlinda RAEYEN, ontslag verleend uit haar functie van attaché bij Centrale Diensten van de Federale Overheidsdienst

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/01/2011 pub. 03/02/2011 numac 2011200476 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de erkenning van de verenigingen voor de fokkerij van paardachtigen type ministerieel besluit prom. 20/01/2011 pub. 03/02/2011 numac 2011011045 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanduiding van de dienst van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie waarbij de klachten kunnen worden ingediend met betrekking tot het koninklijk beslu type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/02/2011 numac 2011200350 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke Ordening Bij ministerieel besluit van 25 oktober 2010 wordt de aan de « SPRL Impact » toegekende erkenning voor de uitwerking, de herziening of de wijziging van gemeentelijke structuurplannen en gemeentelijke stedenbouwkundige veror Bij mi

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 03/02/2011 numac 2011035081 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende toekenning van een afwijking op de rationalisatienorm aan een centrum voor volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 03/02/2011 numac 2011035080 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de maximale groei in het volwassenenonderwijs en de basiseducatie voor het schooljaar 2009-2010 en schooljaar 2010-2011 type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 03/02/2011 numac 2011035079 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2002 betreffende de lokale overlegplatforms inzake gelijke onderwijskansen type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2010 pub. 03/02/2011 numac 2011200480 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van een Vlaamse controle-instantie voor de naleving van de wetten op de verkeersbelastingen en houdende wijziging van diverse bepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/11/2010 pub. 03/02/2011 numac 2011035075 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie CB0 CB005 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 03/02/2011 numac 2011200425 bron waalse overheidsdienst Natuurbehoud Bij besluit van de Waalse Regering van 13 januari 2011 wordt de beraadslaging van de gemeenteraad van Beaumont van 26 oktober 2010 betreffende de bescherming van de bomen en hagen en van de ecologische vermazing goedgekeurd.

decreet

type decreet prom. 22/12/2010 pub. 03/02/2011 numac 2011200519 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de Waalse infrastructuur voor ruimtelijke informatie type decreet prom. 22/12/2010 pub. 03/02/2011 numac 2011200520 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 2 april 2010 tussen de Federale Overheid, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de coördinatie van een infrastructuur voor ruimtelijke inform

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/02/2011 numac 2011018034 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De N type bericht prom. -- pub. 03/02/2011 numac 2011031071 bron brussels hoofdstedelijk parlement Rechtscollege. - Advies Tijdens zijn vergadering van 21 januari 2011, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Parlement Mevr. Sophie Temmerman aangewezen als lid van het Rechtscollege, zoals bedoeld in artikel 83quinquies,

erratum

type erratum prom. 20/01/2011 pub. 03/02/2011 numac 2011011046 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanduiding van de ambtenaren die belast zijn met de opsporing en de vaststelling van de inbreuken op het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers va type erratum prom. 16/12/2010 pub. 03/02/2011 numac 2011031063 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de leden van het stedenbouwkundig college. - Erratum type erratum prom. 06/01/2011 pub. 03/02/2011 numac 2011009067 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de werkingsregels van de nationale en lokale informantenbeheerders en van de contactambtenaren. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2011 numac 2011009059 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 16 januari 2011 wordt Mevr. Sharon BEAVIS, met ingang van 1 december 2010, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale Diensten. Bij konin type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2011 numac 2011022029 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie voor begrotingscontrole, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 16 januari 2011 wordt Dr. Leonard, J.-P., benoe Bij het

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/02/2011 numac 2010205954 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Luik ter vervanging van de heer Léon Saint-Remy De betrokken organ De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 03/02/2011 numac 2010205556 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende bij het arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer René RIGA De betrokken organisaties w De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 03/02/2011 numac 2010205610 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Charleroi ter vervanging van de heer Yvon BIOT De betrokken organi De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 03/02/2011 numac 2010205599 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Willy ALDERWEIRELD De betrokken organisa De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 03/02/2011 numac 2010205193 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Serge CHARLIER De betrokken org De voord

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/02/2011 numac 2011009069 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 januari 2011 is een verlof wegens opdracht voor een termijn van één jaar met ingang van 1 februari 2011 verleend aan de heer Moiny,Y., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste a Is ee

lijst

type lijst prom. -- pub. 03/02/2011 numac 2011018019 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen of registratie werd verleend tussen 1 december 2010 en 31 december 2010 DENOMINATION - BENAMING FORME PH(...) CONDITIONNEMENT - FARMACEUTISCHE V type lijst prom. -- pub. 03/02/2011 numac 2011018020 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvoor een vergunning voor parallelinvoer is toegekend tussen 1 november 2010 en 30 november 2010 Addendum bij de lijst verschenen in het Belgische Staatsblat op 22 december 2010, blz. 81492 DENOM type lijst prom. -- pub. 03/02/2011 numac 2011018021 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik waarvan de afleveringswijze gewijzigd werd tussen 1 augustus 2009 en 31 augustus 2009 DENOMINATION ET FORME PHARMACEUTIQUE BENAMING EN FARMACEUTISCHE VORM N° - VERGUNNINGSNUMMER EN HOUDER VA
^