B.S. Index van de publicaties van 7 februari 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 07/02/2011 numac 2011009047 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 19 januari 2011 is machtiging verleend aan : Mevr. **** **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, en Mevr. de heer **** **** type wet prom. 01/02/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011012007 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/01/2011 pub. 07/02/2011 numac 2010014305 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E type koninklijk besluit prom. 20/01/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011009064 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 2010 tot toekenning van een subsidie van 428.500 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 19/01/2011 pub. 07/02/2011 numac 2010022522 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 8 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin type koninklijk besluit prom. 19/01/2011 pub. 07/02/2011 numac 2010022521 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vers type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2011 numac 2010205639 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 12 december 2010, wordt aan de heer VAN SIMAEYS, Maurice, op het einde van de maand januari 2011, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2011 numac 2011014018 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Directoraat-generaal Vervoer te Land. - Examen voor het verkrijgen van het getuigschrift van vakbekwaamheid voor personenvervoer over de weg In uitvoering van het koninklijk besluit van 21 april 2007 zal het Instituut Wegtransport & Logistie De schrifte type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2011 numac 2011000024 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 8 december 2010 wordt de heer Joachim Van Eyck, attaché bij het departement, met ingang van 1 maart 2011 toegelaten tot het pensioen. Het is de betrokkene vergund zijn pensioenaansprake type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2011 numac 2010205949 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit 12 december 2010, wordt aan de heer VANOIRBECK, Jacques, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend- rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrecht type koninklijk besluit prom. 25/01/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011011049 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2004 betreffende vruchtensappen, vruchtennectars, groentensappen en bepaalde soortgelijke producten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/02/2011 numac 2011200477 bron waalse overheidsdienst Bescherming erfgoed VLOESBERG. - Bij ministerieel besluit van 14 oktober 2010 worden de beboste percelen in de gehuchten "Dhoppe" en "Rodeberg" als site beschermd overeenkomstig de artikelen 196 tot en met 204 en 206 tot en Er wordt in een beschermings type ministerieel besluit prom. 13/12/2010 pub. 07/02/2011 numac 2011014304 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot aanwijzing of goedkeuring van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs van de departementale raad van beroep van de Federale

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/01/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011200528 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 juli 1998 tot bepaling van de samenstelling en de werking van de Commissie voor inzage van bestuursdocumenten type besluit van de waalse regering prom. 27/01/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011200529 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2008 betreffende het secretariaat van de gouverneur van een Waalse provincie type besluit van de waalse regering prom. 27/01/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011200531 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij op zondag 14 augustus 2011 een vrijstelling van de visvergunning toegekend wordt aan de deelnemers van de hengelsportactiviteit georganiseerd door de hengelvereniging van Laneffe in het kader van haar dag "Pêche en type besluit van de waalse regering prom. 27/01/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011200530 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de doortocht van de "Legend Boucles de Spa" door " La Clémentine" op 19 februari 2011 toegelaten wordt

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2011 numac 2010205173 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 december 2010, is de heer MARGUERITE, Jean benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Doornik ter vervanging van de heer VANDEPUT, type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2011 numac 2010205172 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 december 2010, de heer FERNANDEZ CUNA, Juan-Fernando, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Luik ter vervanging van de heer D type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2011 numac 2010205537 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 december 2010, de heer KEMPENEERS, Pierre benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende bij het arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer DELHALLE, René w

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/02/2011 numac 2010205640 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Doornik ter vervanging van de heer Maurice Van Simaeys De betrokke De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 07/02/2011 numac 2010205951 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Luik ter vervanging van de heer Jacques Vanoirbeck De betrokken or De voord

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/02/2011 numac 2011009085 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 17 november 2009, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer De Roeck, J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter sta Het is type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/02/2011 numac 2011009084 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 28 januari 2011, dat in werking treedt op 28 februari 2011, is aan Mevr. Verleysen, M., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van toegevoegd substituut-procureur des Konings in het re Het be

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 07/02/2011 numac 2011200614 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie via de Interne Markt van een Franstalige diensthoofd van de afdeling ICT (klasse A3) voor de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW) (MFG11001) Opgepast ! Voor deze selectie kan u alleen solliciteren als u al een federale sta(...) Toelaatb

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 07/02/2011 numac 2011054919 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Van Guyse, Alfons Van Guyse, Alfons, geboren te Stekene op 13 oktober 1907, ongehuwd, Alvorens te
^