B.S. Index van de publicaties van 8 februari 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 08/02/2011 numac 2011022019 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische Raad voor Implantaten van 31 augustus 2010, en in uitvoering van artikel Interpr

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/12/2010 pub. 08/02/2011 numac 2010205889 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de wijziging van collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009 type koninklijk besluit prom. 21/12/2010 pub. 08/02/2011 numac 2010205711 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de wijziging en verbetering van de collecti type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 08/02/2011 numac 2010205249 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerhei type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 08/02/2011 numac 2010012331 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 december 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende het type koninklijk besluit prom. 21/01/2011 pub. 08/02/2011 numac 2011014023 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juni 2010 tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage, verschuldigd door de houder van een veiligheidsvergunning en de houders van een veiligheidscertificaat deel B die gebruik maken v type koninklijk besluit prom. 21/01/2011 pub. 08/02/2011 numac 2011009082 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot toekenning van specificiteitstoelage aan sommige ambtenaren in dienst in de buitendiensten van het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen, met uitzonderi type koninklijk besluit prom. 21/12/2010 pub. 08/02/2011 numac 2010205890 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de syndicale premie voor 2010 type koninklijk besluit prom. 16/12/2010 pub. 08/02/2011 numac 2010205228 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februar type koninklijk besluit prom. 21/01/2011 pub. 08/02/2011 numac 2011014022 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juni 2010 tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage, verschuldigd door de houder van een veiligheidsvergunning en de houders van een veiligheidscertificaat deel B die gebruik maken v type koninklijk besluit prom. 21/12/2010 pub. 08/02/2011 numac 2010205713 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de syndicale premie voor 2009 type koninklijk besluit prom. 21/12/2010 pub. 08/02/2011 numac 2010205714 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de wijziging en verbetering van de collecti

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/01/2011 pub. 08/02/2011 numac 2011022038 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 juli 1997 houdende vaststelling van het bedrag per aangeslotene dat de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen ten laste van hun werkingskosten moeten doorstorten aan het Rijksin type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/02/2011 numac 2011200615 bron waalse overheidsdienst Sociale Actie Bij ministerieel besluit van 17 februari 2010 wordt de "ASBL Promotion Famille, antenne de Courcelles", gevestigd rue Saint-Roch, te 6180 Courcelles, overeenkomstig het decreet van 17 juli 2003 betreffende de sociale ins Bij ministerieel type ministerieel besluit prom. 29/11/2010 pub. 08/02/2011 numac 2011035101 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010 betreffende bijzondere verplichtingen voor de stroomgebiedsdistricten ter uitvoering van titel I van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal w

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/12/2010 pub. 08/02/2011 numac 2011035096 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie CB0 CB013 1100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2010 pub. 08/02/2011 numac 2011035097 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2000 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/01/2011 pub. 08/02/2011 numac 2011200532 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 juni 2010 tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de "Commission wallonne de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine ét

decreet

type decreet prom. 15/12/2010 pub. 08/02/2011 numac 2011029016 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bevordering van de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de organen van de rechtspersonen aangesteld door de Franse Gemeenschap

omzendbrief

type omzendbrief prom. 18/05/2009 pub. 08/02/2011 numac 2011000046 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief betreffende het doorgeven van oproepen en informatie van HC100 naar CIC101 bij monodisciplinaire medische oproepen, met als doel de naleving van het medisch beroepsgeheim. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/02/2011 numac 2011000054 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Dienst Vreemdelingenzaken. - Bericht 1) Hoofdelijke aansprakelijkheid in het kader van artikelen 3bis en 74/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdel Met toe

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 08/02/2011 numac 2011029060 bron ministerie van de franse gemeenschap Rangschikking van de roerende culturele goederen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 2010 heeft de Minister van Cultuur, Audiovisuele Sector, Gezondheid en Gelijke Kansen, het schilderij « Het mystieke huwelijk Bij b type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 08/02/2011 numac 2011029017 bron ministerie van de franse gemeenschap Verlening van decharge voor niet-ingevorderde schuldvorderingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 december 2010, krijgen rekenplichtigen decharge voor niet-ingevorderde schuldvorderingen en worden ze ertoe gemachtigd de type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 08/02/2011 numac 2011029031 bron ministerie van de franse gemeenschap Beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het hoger onderwijs Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 december 2010, in artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Geme 1° punt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/01/2011 pub. 08/02/2011 numac 2011029039 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de voorwaarden voor de toelating van leerlingen uit het gespecialiseerd secundair onderwijs van vorm 3 tot het gewoon secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/12/2010 pub. 08/02/2011 numac 2011029023 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de geïnformatiseerde databank van de betrekkingen bedoeld in artikel 9 van het decreet van 24 oktober 2008 tot bepaling van de voorwaarden voor de subsidiëring van de tewerkstelling in type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/12/2010 pub. 08/02/2011 numac 2011029015 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende instemming met de derde avenant tot wijziging van de beheersovereenkomst van de « RTBF » van 13 oktober 2006 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/12/2010 pub. 08/02/2011 numac 2011029013 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juni 2008 houdende vaststelling van het operationeel gemeenschapsplan voor gezondheidspromotie voor 2008-2009 binnen de Franse type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/12/2010 pub. 08/02/2011 numac 2011029020 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging, wat betreft de duur van de mandaten van voorzitter en ondervoorzitters van de Hoge Raad en van de Overlegcommissie en van de leden van de Hoge Raad van het Onderwijs voor Sociale Promotie, v type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/04/2010 pub. 08/02/2011 numac 2011029037 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/08/2008 pub. 08/02/2011 numac 2011029038 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende diverse maatregelen inzake studietoelagen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/04/2010 pub. 08/02/2011 numac 2011029048 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 december 2009 tot benoeming van de leden van type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/12/2010 pub. 08/02/2011 numac 2011029014 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap dat toelating verleent aan de « RTBF » om een minderheidsparticipatie te nemen in de « SA KeyWall » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 08/02/2011 numac 2011029021 bron ministerie van de franse gemeenschap Karakteroverschrijdende gemeenschapscommissie. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 december 2010 worden in artikel 3, type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/12/2010 pub. 08/02/2011 numac 2011029019 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een afwijking voor het schooljaar 2010-2011 van verscheidene normen in het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/10/2010 pub. 08/02/2011 numac 2011029046 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 december 2009 tot benoeming van de leden van type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/2010 pub. 08/02/2011 numac 2011029045 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/12/2010 pub. 08/02/2011 numac 2011029049 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 december 2009 tot benoeming van de leden van type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/12/2010 pub. 08/02/2011 numac 2011029022 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2010 tot benoeming van de leden en van de voorzitter van de Algemene Adviescommissie voor de vakantiecentra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/12/2010 pub. 08/02/2011 numac 2011029034 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 november 2008 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad van beroep voor studietoelagen en studielening type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/2010 pub. 08/02/2011 numac 2011029047 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de Gesubsidieerde Vrije Hogere Kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/12/2009 pub. 08/02/2011 numac 2011029044 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties

erratum

type erratum prom. 15/12/2010 pub. 08/02/2011 numac 2011200616 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden. - Erratum

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 08/02/2011 numac 2011009089 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministeriële besluiten van 2 februari 2011 : - is het verzoek tot associatie van de heer Guillaume, Y., notaris ter standplaats Luik , en van Mevr. Taton, G., kandidaat-not(...) Mevr. Taton, G., is aangesteld als geas

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 08/02/2011 numac 2011200419 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 29 november 2010 in zake Marc Mikolajczak tegen de FOD Sociale Zekerheid, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 6 december 2010 « Schen

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 08/02/2011 numac 2011002008 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 december 2010, wordt de heer Thomas DE BURCHGRAEVE tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekk Bij ko type benoemingen prom. -- pub. 08/02/2011 numac 2011009057 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 december 2010 wordt Mevr. Bola-Sambi-Bolokolo benoemd tot rijksambtenaar in klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Franstalig kader, met ingang van 9

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 08/02/2011 numac 2011011051 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-11/0001 : Heijmans Infra NV/De Clerq Aannemingen Bouw en Wegenbouw NV. - Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvou Op 2
^