B.S. Index van de publicaties van 10 februari 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2011 numac 2011035106 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 16 januari 2011 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 10/02/2011 numac 2010206458 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, houdende akkoord van sociale vrede 2010 type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 10/02/2011 numac 2010206455 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende vorming en tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 10/02/2011 numac 2010206452 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot wijziging en derde verlenging van artikel 6, § type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 10/02/2011 numac 2010206492 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de bijzondere werkgeversbijdragen op het brugpen type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 10/02/2011 numac 2010206465 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 20 type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 10/02/2011 numac 2010206450 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot wijziging van het artikel 9, § 1 van het nati type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2011 numac 2011035113 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Burgerlijke Eretekens Bij koninklijk besluit van 7 december 2010 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. Het Burgerlijk **** wordt verleend aan de **** ambtenaar van de **** ****, van het **** **** voor **** VOOR MEER type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2011 numac 2011035111 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Burgerlijke Eretekens Bij koninklijk besluit van 19 november 2010 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. Het Burgerlijk Ereteken wordt verleend aan de **** ambtenaren van de **** ****, Agentschap Ondernemen : VOOR MEER **** **** **** type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 10/02/2011 numac 2010205226 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende h type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 10/02/2011 numac 2010206463 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 10/02/2011 numac 2010206451 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2008 betreffende type koninklijk besluit prom. 19/01/2011 pub. 10/02/2011 numac 2011011042 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de veiligheid van speelgoed type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 10/02/2011 numac 2010206481 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, tot invoering van een regeling van conventioneel brugpensioen va type koninklijk besluit prom. 19/01/2011 pub. 10/02/2011 numac 2011011043 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de erkenning van conformiteitsbeoordelingsinstanties voor speelgoed type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 10/02/2011 numac 2010012346 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het verloningssysteem voor de bepaling va type koninklijk besluit prom. 27/01/2011 pub. 10/02/2011 numac 2011018037 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Besluit houdende aanduiding van de afgevaardigden van de Administrateur-generaal bij de Vestigingscommissies in toepassing van het koninklijk besluit van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het apotheek opengeste type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 10/02/2011 numac 2010206457 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 maart 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende het voltijds conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2011 numac 2011035112 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Burgerlijke Eretekens Bij koninklijk besluit van 16 januari 2011 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. Het Burgerlijk Ereteken wordt verleend aan de **** ambtenaren van de **** ****, Departement Economie, Wetenschap en **** VOOR MEER type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2011 numac 2011035107 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 16 januari 2011 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2011 numac 2011035110 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Burgerlijke Eretekens Bij koninklijk besluit van 16 januari 2011 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. Het burgerlijk ereteken wordt verleend aan de hierna vermelde ambtenaren van het agentschap Ruimte en Erfgoed. VOOR MEER DAN 35 JAAR **** **** type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 10/02/2011 numac 2010206478 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 maart 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/12/2010 pub. 10/02/2011 numac 2011200430 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van het O.C.M.W.-Eupen als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen te 4700 Eupen, Gülcherstrasse 55/2, type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/02/2011 numac 2011200634 bron waalse overheidsdienst Energie Bij ministerieel besluit van 5 november 2010, dat in werking treedt op 5 november 2009, wordt de vennootschap ADB Lux Services NV ) als zonneboilerinstallateu(...) Deze erkenning (ref. IS1657) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 10/02/2011 numac 2011035122 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2007 tot uitvoering van het decreet van 7 juli 2006 houdende toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 10/02/2011 numac 2011200189 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de oprichting, de samenstelling en de werking van de Commissie HBO type besluit van de vlaamse regering prom. 21/01/2011 pub. 10/02/2011 numac 2011035095 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende vaststelling van de retributies voor de inschrijving van de rassen in de nationale rassencatalogi, voor de uitoefenin

document

type document prom. -- pub. 10/02/2011 numac 2011031081 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting. - Verleggen van de buurtpaden nrs. 124, 125 en 126 en verlenging van het buurtpad nr. 126 op het « Engelandplateau » te Ukkel. - Beslissing na beroep. - Goedkeuring UKKEL. - Een besluit van de Brussel type document prom. 22/12/2010 pub. 10/02/2011 numac 2011027015 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type document prom. -- pub. 10/02/2011 numac 2011011028 bron belgisch interventie- en restitutiebureau Derde verlenging van de aanstelling van een wnd. adviseur bij het B.I.R.B. Bij besluit van de raad van bestuur van 8 december 2010 wordt de aanstelling van de heer Philippe HERMKENS, attaché bij het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, voo Het b

erratum

type erratum prom. 26/01/2011 pub. 10/02/2011 numac 2011022006 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Erratum type erratum prom. 13/01/2011 pub. 10/02/2011 numac 2011031078 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 januari 2009 tot aanduiding van de personeelsleden van de MIVB die gemachtigd zijn de inbreuken vast te stellen op het Verkeer

beschikking

type beschikking prom. 03/02/2011 pub. 10/02/2011 numac 2011031082 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie van 31 januari 2008 houdende de vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en met betrekking tot de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto type beschikking prom. -- pub. 10/02/2011 numac 2011009097 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Bergen Bij beschikking van 2 februari 2011 werd de heer Deltenre, J.-A., plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Bergen, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen, vanaf 1 februari 2011, om het ambt van plaat

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 04/11/2010 pub. 10/02/2011 numac 2010206294 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot instelling van het comité voor de opvolging van de bouwmaatregelen in het "Sankt Nikolaus-Hospital" te Eupen en tot benoeming van de leden van dat comité type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 16/12/2010 pub. 10/02/2011 numac 2011200432 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1973 tot bepaling van de te volgen gemeenschappelijke regels voor de vaststelling van de toelagen per dag toegekend voor onderhoud, opvoeding en behandeling van minderjarigen en type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 16/12/2010 pub. 10/02/2011 numac 2011200431 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 12 december 1997 betreffende de organisatie en de subsidiëring van de dagcentra voor mindervaliden type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 04/11/2010 pub. 10/02/2011 numac 2010206293 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot instelling van het comité voor de opvolging van de bouwmaatregelen in de « Klinik Sankt Josef » te Sankt Vith en tot benoeming van de leden van dat comité

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 10/02/2011 numac 2011014026 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Agrém

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 10/02/2011 numac 2010054863 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Baudelet, Michel Baudelet, Michel, geboren te Ghislenghien op 3 november 1944, wonende Alvorens te

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 10/02/2011 numac 2011011057 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 30-
^