B.S. Index van de publicaties van 14 februari 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 14/02/2011 numac 2011200444 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 145/2010 van 16 december 2010 Rolnummer 4883 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 9, 58 en 59 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en Het Grondw type wet prom. -- pub. 14/02/2011 numac 2011200447 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 148/2010 van 16 december 2010 Rolnummer : 4927 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 30, 31 en 47 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en artikel 580, 8°, c), Het Grond type wet prom. -- pub. 14/02/2011 numac 2011200446 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 147/2010 van 16 december 2010 Rolnummer 4908 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 124 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Lu Het Grondw type wet prom. -- pub. 14/02/2011 numac 2011200441 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 142/2010 van 16 december 2010 Rolnummer 4852 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 91 van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, zoals gewijzigd bij artikel 279 van de p Het Grondw type wet prom. -- pub. 14/02/2011 numac 2011009078 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 26 januari 2011, is machtiging verleend aan ****. ****, **** **** ****, geboren te ****-**** op 12 ****(...) Bij koninklijk besluit va type wet prom. -- pub. 14/02/2011 numac 2011200445 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 146/2010 van 16 december 2010 Rolnummer 4892 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 4 van de wet van 14 juni 2004 « tot wijziging van artikelen 213 en 223 van het Wetboek van vennootschappen », gesteld Het Gro type wet prom. -- pub. 14/02/2011 numac 2011029066 bron ministerie van de franse gemeenschap Commissie opgericht bij artikel 42 van de wet van 29 mei 1959. - Wijziging Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 januari 2011 worden in artikel 1, tweede streepje, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap type wet prom. -- pub. 14/02/2011 numac 2011200442 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 143/2010 van 16 december 2010 Rolnummer 4871 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 19, tweede en derde lid, van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, gesteld door de R Het Grondw

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/01/2011 pub. 14/02/2011 numac 2011022041 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 20, § 1, a), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige ve type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2011 numac 2011021007 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2010 wordt de heer Van Der Eycken, Johan, assistent-stagiair van de Nederlandse taalrol bij het Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief in de Provinciën Bij k type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2011 numac 2011200612 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg **** eretekens Bij koninklijk besluit van 9 januari 2011 wordt het **** ereteken Kruis 1**** klasse verleend aan de hierna vermelde rechter in sociale zaken : De heer **** ****, rechter in sociale zaken bij de **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2011 numac 2011007030 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit ****. 8260 van 16 januari 2011, wordt kapitein-commandant ****. **** op pensioen gesteld op 1 februari 2011. type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2011 numac 2011007026 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** wegens leeftijdsgrens van beroeps- en **** **** koninklijk besluit ****. 8257 van 9 januari 2011 : De hieronder vermelde beroepsofficieren worden op pensioen gesteld op 1 april 2011 in **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2011 numac 2011007022 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** **** koninklijk besluit ****. 8246 van 21 december 2010 : - wordt kapitein-commandant beroepsofficier ****. Van Schap, op 1 januari 2011, ten tijdelijke titel op pensioen gesteld voor een maximum duur **** - wordt kap type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2011 numac 2011007024 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 8256 van 9 januari 2011, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van de **** **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2011 numac 2011007018 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Verandering van korps van **** **** koninklijk besluit ****. 8244 van 21 december 2010 : In het kader van de beroepsofficieren van de landmacht, wordt luitenant ****. Bourgeois van het korps van de artillerie, met zijn graad en In het ka type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2011 numac 2011021008 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Personeel Bij Koninklijk besluit 12 oktober 2010 wordt de heer Vreven, Emmanuel, geboren op 29 september 1971, assistent-stagiair van de Nederlandse taalrol bij het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, Bij ko type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2011 numac 2011200613 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 9 januari 2011 wordt de Burgerlijke Medaille eerste klasse verleend aan de hierna vermelde raadsheer in sociale zaken : De heer **** ****, raadsheer in sociale zaken bij het **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2011 numac 2011021009 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 26 september 2010 wordt de heer Derwael, Joachim, geboren op 6 februari 1979, assistent-stagiair van de Nederlandse taalrol bij het Algemeen Rijksarchief en het Rijk Bij kon type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2011 numac 2011200618 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 9 december 2010 wordt de heer Léonard, Eric, M.R.J.G., bestuurschef bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister, benoemd tot Ridder in de Kroonorde. Bij koninklijk besluit Zij nemen hun type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2011 numac 2011007019 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Toekenning van het **** Ereteken Bij koninklijk besluit ****. 8248 van 21 december 2010 wordt het **** Ereteken van 2**** klasse, voor buitengewone diensten toegekend, aan meester-chef ****. ****, voor type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2011 numac 2011007020 bron ministerie van landsverdediging Toekenning van een eervolle onderscheiding ten uitzonderlijke titel Bij koninklijk besluit nr. 8252 van 22 december 2010 wordt de heer R. Cablyn benoemd tot Officier in de Leopoldsorde voor : « zijn onbaatzuchtige toewijdi(...) Hij neemt zijn rang in d type koninklijk besluit prom. 25/01/2011 pub. 14/02/2011 numac 2011022040 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 12, §§ 1, a), en 3, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor gene type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2011 numac 2011200619 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 9 december 2010 wordt een burgerlijk ereteken verleend aan de hierna vermelde ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister : Voor 35 jaar dienst Het Burger De heer ****

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/09/2010 pub. 14/02/2011 numac 2011027025 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 6 tot toekenning van de erkenning als certificeerder PEB voor bestaande woongebouwen type ministerieel besluit prom. 20/09/2010 pub. 14/02/2011 numac 2011027026 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 7 tot toekenning van de erkenning als verantwoordelijke PEB type ministerieel besluit prom. 20/09/2010 pub. 14/02/2011 numac 2011027024 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 7 tot toekenning van de erkenning als certificeerder PEB voor bestaande woongebouwen type ministerieel besluit prom. 03/09/2010 pub. 14/02/2011 numac 2011027027 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 4 tot toekenning van de erkenning als auteur van haalbaarheidsonderzoeken

document

type document prom. -- pub. 14/02/2011 numac 2011021012 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium Milieueffectenrapport behorende bij de aanvraag voor de « extractie van mariene aggregaten in de exploratiezone 4 van het Belgisch deel van de Noordzee » - (...) Aan h

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/01/2011 pub. 14/02/2011 numac 2011029061 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Bachelor modestylist » , gerangschikt op het niveau van het hoger onderwijs voor toegepaste kunsten voor sociale promotie van het korte type en va type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/12/2010 pub. 14/02/2011 numac 2011029055 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de gewogen brutogemiddelde kost van een personeelslid van een Hogeschool per ambtengroep voor het jaar 2011 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/12/2010 pub. 14/02/2011 numac 2011029058 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de integratieovereenkomst van de site van Bergen van het « Institut supérieur d'Architecture intercommunale d'Enseignement supérieur d'Architecture » bij de « Université de Mons type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/12/2010 pub. 14/02/2011 numac 2011029063 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de boekhoudkundige en financiële nadere regels voor de « Service francophone des Métiers et des Qualifications » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/11/2010 pub. 14/02/2011 numac 2011029053 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Sturingscomité voor de acties inzake alfabetisering en integratie in het onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 14/02/2011 numac 2011029065 bron ministerie van de franse gemeenschap Commissie inzake steun voor schoolintegratie. - Wijziging Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2010, wordt in artikel 3, 2° van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 juli 2010 tot benoeming « de type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/2010 pub. 14/02/2011 numac 2011029071 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juni 2009 tot aanstelling van de leden van de Hoge Raad voor gespecialiseerd onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/12/2010 pub. 14/02/2011 numac 2011029056 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 oktober 2009 houdende aanstelling van de leden en de secretarissen van de Adviescommissies voor het gespecialiseerd onderw type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/01/2011 pub. 14/02/2011 numac 2011029068 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 februari 2010 tot aanstelling van de leden en voorzitters van de raden van beroep in het gespecialiseerd secundair onderwijs m type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/01/2011 pub. 14/02/2011 numac 2011029070 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de samenstelling van de Overlegcommissie voor het onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2010 pub. 14/02/2011 numac 2011029054 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende erkenning van de kwalificaties bedoeld bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke vorsers type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/01/2011 pub. 14/02/2011 numac 2011029067 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 september 2008 tot benoeming van de leden van de Algemene Overlegraad voor het gespecialiseerd onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 14/02/2011 numac 2011029052 bron ministerie van de franse gemeenschap Gemeenschapsraad voor Hulpverlening aan de Jeugd. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 januari 2011 wordt Mevr. Luisa Di Felice ter vervanging van de heer Bernard Van Humskerken tot lid van de Gemeenschapsraad type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 14/02/2011 numac 2011029064 bron ministerie van de franse gemeenschap Commissie voor de inrichting van schoolintegratie. - Wijziging Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2010, wordt in artikel 3, 10° van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 juli 2010 houdende « Mev

erratum

type erratum prom. -- pub. 14/02/2011 numac 2011200654 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 32 van 31 januari 2011 in de Nederlandse en de Franse tekst : Pagina 8435 het koninklijk besluit van 21 december 2010 waarbij de heer Reyskens, André, benoemd tot rec

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 14/02/2011 numac 2011200443 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 144/2010 van 16 december 2010 Rolnummer 4875 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 329bis,

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 14/02/2011 numac 2011007032 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving Wervingssessie van kandidaat-beroepsofficieren in 2011 1. In 2011 wordt een wervingssessie georganiseerd voor de bijzondere werving van kandidaat-beroepsofficieren, die houder zijn van een diploma van universitair onderwijs of 2. Ins type aanwerving prom. -- pub. 14/02/2011 numac 2011007029 bron ministerie van landsverdediging Normale werving Wervingssessie van kandidaat-beroepsofficieren in 2011 1. In 2011 wordt een wervingssessie van kandidaat-beroepsofficieren voor de volgende vormingscyclussen georganiseerd : a. Koninklijke Militaire School, Polytechnische afde b. Koninkl type aanwerving prom. -- pub. 14/02/2011 numac 2011007023 bron ministerie van landsverdediging Wervingssessie van kandidaat-beroepsonderofficieren in 2011 1. In 2011 wordt een wervingssessie georganiseerd voor de bijzondere werving van kandidaat-beroepsonderofficieren, die houder zijn van een diploma van het hogere onderwijs van het korte 2. Insc type aanwerving prom. -- pub. 14/02/2011 numac 2011007021 bron ministerie van landsverdediging Werving van kandidaat-vrijwilligers in het kader van de vrijwillige militaire inzet in 2011 1. In 2011 worden wervingssessies van kandidaat-vrijwilligers in het kader van de vrijwillige militaire inzet georganiseerd. 2. Inschrijvingen a. (1) op 22 janu type aanwerving prom. -- pub. 14/02/2011 numac 2011007034 bron ministerie van landsverdediging Werving van kandidaat-hulpofficieren Wervingssessie van kandidaat-hulpofficieren in 2011 1.In 2011 wordt een wervingsessie van kandidaat-hulpofficieren georganiseerd. 2. Inschrijvingen a. De inschrijving is mogelijk vanaf publicatie en b. De inschr type aanwerving prom. -- pub. 14/02/2011 numac 2011007033 bron ministerie van landsverdediging Aanvullende werving Wervingssessie van kandidaat-beroepsofficieren in 2011 1. In 2011 wordt een wervingssessie van kandidaat-beroepsofficieren voor de aanvullende werving geo(...) type aanwerving prom. -- pub. 14/02/2011 numac 2011007016 bron ministerie van landsverdediging Werving van kandidaat-onderofficieren in het kader van de vrijwillige militaire inzet in 2011 1. In 2011 wordt een wervingssessie van kandidaat-onderofficieren in het kader van de vrijwillige militaire inzet georganiseerd. 2. Inschrijvingen a. De insch type aanwerving prom. -- pub. 14/02/2011 numac 2011007027 bron ministerie van landsverdediging Werving van kandidaat-beroepsvrijwilligers in 2011 1. In 2011 worden wervingssessies van kandidaat-beroepsvrijwilligers georganiseerd. 2. Inschrijvingen a) De inschrijving is mogelijk vanaf publicatie. b) De voorwaarden tot deelneming 3. Programma va type aanwerving prom. -- pub. 14/02/2011 numac 2011007015 bron ministerie van landsverdediging Werving van kandidaat-officieren in het kader van de vrijwillige militaire inzet in 2011 1. In 2011 wordt een wervingssessie van kandidaat-officieren in het kader van de vrijwillige militaire inzet georganiseerd. 2. Inschrijvingen a. De i b. De voorwaar type aanwerving prom. -- pub. 14/02/2011 numac 2011007025 bron ministerie van landsverdediging Normale werving Wervingssessie van kandidaat-beroepsonderofficieren in 2011 1.In 2011 wordt een wervingssessie van kandidaat-beroepsonderofficieren georganiseerd voor de vormingscyclus Niveau 2, technisch en niet-technisch. 2. Inschrijvingen c. De voor

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 14/02/2011 numac 2011009104 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 februari 2011 is vernieuwd de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : te Brussel van : - de heer Thays, M., wonende te Sint-Pieters-Woluwe, voor een te Nijvel van

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 14/02/2011 numac 2011200622 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 13 december 2010 in zake Saqip Idrizaj en Kumrije Sinani tegen het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Hoei, waarvan de expeditie ter gr « Sche type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 14/02/2011 numac 2011200621 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 210.079 van 23 december 2010 in zake Emilia Dos Santos tegen de stad Brussel, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 29 december « Gelet type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 14/02/2011 numac 2011200620 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 209.778 van 16 december 2010 in zake P.F. tegen de Belgische Staat en de Hoge Raad voor de Justitie, in aanwezigheid van M.-A. P. en anderen, tussenko « Schen

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 14/02/2011 numac 2011007031 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit nr. 8261 van 16 januari 2011, wordt de heer Martin De Maseneire, op 1 april 2010 benoemd in de klasse A1 van niveau A. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anciën Bij koni

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 14/02/2011 numac 2011021010 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 210.403 van 13 januari 2006 vernietigt de Raad van State het ministerieel besluit van 20 juli 2006 tot vaststelling van het bezoeksreglement van de leeszalen van het Algemeen Rijksarchief en het Rijk

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 14/02/2011 numac 2011200275 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 136/2010 van 9 december 2010 Rolnummer 4867 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 365,

bekrachtiging

type bekrachtiging prom. -- pub. 14/02/2011 numac 2011029069 bron ministerie van de franse gemeenschap Hernieuwingen van de erkenning van de Centra voor de bekrachtiging van de bevoegdheden Bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 december 2010, 1) wordt de hernieuwing van de erkenning voor de beroepen van arbeider bro 2) wordt d

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 14/02/2011 numac 2011200307 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 139/2010 van 16 december 2010 Rolnummer 4826 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1 van het decreet van het Waalse Gewest van 30 april 2009 « tot wijziging van het decreet van 27 november 1997 tot wi Het Grond

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 14/02/2011 numac 2011200657 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van Nederlandstalige vertalers De vergelijkende selectie van Nederlandstalige vertalers (m/v) (niveau A) voor de Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid (ANG10068) werd afgesloten op 4 febr(...) Er zijn 2 gesla
^