B.S. Index van de publicaties van 15 februari 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 15/02/2011 numac 2011009029 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 29 december 2010, is machtiging verleend aan ****. ****, ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****,(...) Bij koninklijk besluit va type wet prom. -- pub. 15/02/2011 numac 2011009087 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 19 januari 2011, is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde ****, ****, geboren te **** **** type wet prom. -- pub. 15/02/2011 numac 2011009088 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 26 januari 2011, is machtiging verleend aan Mevr. Van ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende (...) Bij koninklijk **** type wet prom. 23/12/2009 pub. 15/02/2011 numac 2011000069 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake volksgezondheid. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 19/05/2010 pub. 15/02/2011 numac 2011000070 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake volksgezondheid. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/01/2011 pub. 15/02/2011 numac 2011003060 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende bekendmaking van de lijst van de betalings- en effectenafwikkelingssystemen die geregeld worden door het Belgisch recht, tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2011 numac 2011002010 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie **** eretekens Bij koninklijke besluiten van 16 december 2010 wordt het burgerlijk ereteken aan de hierna vermelde ambtenaren toegekend : Voor 35 jaar dienst Het Kruis 1**** klasse : de heer **** **** adviseur-generaal de secretaris-generaal Me type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 15/02/2011 numac 2010206489 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende een aanvullende vergoeding in geval van overstap type koninklijk besluit prom. 24/01/2011 pub. 15/02/2011 numac 2011014028 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 82A op de spoorlijn 35 Leuven-Hasselt te Halen machtigt mits de aanleg van een langsweg ten noorden van en langsheen de lijn 35 naar overweg nr. 83 gelegen op dezelfde spoorlijn 35 en de inbezitneming type koninklijk besluit prom. 27/01/2011 pub. 15/02/2011 numac 2011003059 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2 van de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelin type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 15/02/2011 numac 2010206483 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de vrije beroepen, betreffende de arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 15/02/2011 numac 2010206482 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 1971 tot opricht type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 15/02/2011 numac 2010206470 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de vrije beroepen, betreffende de waarborg van een gemiddeld minimummaandinkomen type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2011 numac 2011015020 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Overplaatsing. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 9 februari 2011 wordt het koninklijk besluit van 6 juni 2010 ingetrokken waarbij de heer Alex VAN MEEUWEN ontheven wordt uit zijn functie van Permanent Vertegenwoordi Bij ko type koninklijk besluit prom. 03/02/2011 pub. 15/02/2011 numac 2011200422 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenk type koninklijk besluit prom. 10/01/2011 pub. 15/02/2011 numac 2011200377 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 74, derde lid van de programmawet van 23 december 2009 type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 15/02/2011 numac 2010206462 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende het gewaarborgd minimumdagloon (1) type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 15/02/2011 numac 2010206472 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de vrije beroepen, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 15/02/2011 numac 2010206466 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de vrije beroepen, betreffende de koopkracht type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 15/02/2011 numac 2010206490 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot aanpassing van de regeling voor een aanvullende vergoedi type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 15/02/2011 numac 2010206480 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot uitbreiding van het toepassingsgebied van het sectoraal pensioenplan voor type koninklijk besluit prom. 03/02/2011 pub. 15/02/2011 numac 2011200312 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenko type koninklijk besluit prom. 12/01/2011 pub. 15/02/2011 numac 2010012339 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de tussenkomst van de werkgevers in de verplaatsingskosten van de arbe type koninklijk besluit prom. 03/02/2011 pub. 15/02/2011 numac 2011200371 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het vervaardigen type koninklijk besluit prom. 03/02/2011 pub. 15/02/2011 numac 2011200372 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de betonindustri

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/01/2011 pub. 15/02/2011 numac 2011200688 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende toepassing van het besluit van de Waalse Regering van 31 januari 2008 betreffende een steunmaatregel waarbij de landbouwers ertoe aangezet worden deel te nemen aan de voedselkwaliteitsregelingen in het kader van het programma type ministerieel besluit prom. 31/01/2011 pub. 15/02/2011 numac 2011003052 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de afschaffing van de publieke entrepots van het type F te Leuven, Nijvel en Vilvoorde en tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 december 1993 type ministerieel besluit prom. 04/02/2011 pub. 15/02/2011 numac 2011007035 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 maart 2003 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 20 maart 2003 tot vaststelling van de beheersregels van de Restauratie- en Hoteldienst van Defensie type ministerieel besluit prom. 27/01/2011 pub. 15/02/2011 numac 2011014031 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot erkenning van een instelling die opleidingscursussen verstrekt voor bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan die van de klassen 1 en 7 over de weg vervoeren type ministerieel besluit prom. 04/02/2011 pub. 15/02/2011 numac 2011009103 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van een Commissie tot Bescherming van de Maatschappij type ministerieel besluit prom. 26/01/2011 pub. 15/02/2011 numac 2011035121 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 maart 2008 tot benoeming van de leden van de adviescommissie, vermeld in artikel 1, 9°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2007 betreffende de bescherming van geogr type ministerieel besluit prom. 14/10/2010 pub. 15/02/2011 numac 2011027030 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 8 tot toekenning van de erkenning als certificeerder PEB voor bestaande woongebouwen type ministerieel besluit prom. 27/10/2010 pub. 15/02/2011 numac 2011027022 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 5 tot toekenning van de erkenning als auteur van haalbaarheidsonderzoeken type ministerieel besluit prom. 14/10/2010 pub. 15/02/2011 numac 2011027023 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 8 tot toekenning van de erkenning als verantwoordelijke PEB

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/01/2011 pub. 15/02/2011 numac 2011035124 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 21/01/2011 pub. 15/02/2011 numac 2011035123 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de algemene regels voor de erkenning en de subsidiëring van de landschapswerking van regionale landschappen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/02/2011 pub. 15/02/2011 numac 2011200687 bron waalse overheidsdienst Besluit van Waalse Regering tot oprichting van een basisoverlegcomité voor de publiekrechtelijke naamloze vennootschap "Le Circuit de Spa-Francorchamps" type besluit van de waalse regering prom. 03/02/2011 pub. 15/02/2011 numac 2011200686 bron waalse overheidsdienst Besluit van Waalse Regering tot oprichting van een basisoverlegcomité voor de publiekrechtelijke naamloze vennootschap "Société de Développement de Liège-Guillemins"

decreet

type decreet prom. 23/12/2010 pub. 15/02/2011 numac 2011200661 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 2 april 2010 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de coördinatie van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie type decreet prom. 23/12/2010 pub. 15/02/2011 numac 2011200663 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de amendementsoorkonden bij de stichtingsakte en de overeenkomst van de Internationale Telecommunicatie Unie, zoals gewijzigd door de Conferentie van gevolmachtigden in 1994, 1998 en 2002, aangenomen in Antalya op 24 novemb type decreet prom. 23/12/2010 pub. 15/02/2011 numac 2011200673 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van het reglement van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie tot wijziging van het reglement van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie van 19 februari 2005 tot bepaling van bestuursbeginselen die van toepassing zij type decreet prom. 23/12/2010 pub. 15/02/2011 numac 2011200662 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de amendementsoorkonden bij de stichtingsakte en de overeenkomst van de Internationale Telecommunicatie Unie , zoals gewijzigd door de Conferentie van gevolmachtigden in 1994 en 1998, aangenomen in Marrakech op 18 oktober 2 type decreet prom. 29/10/2010 pub. 15/02/2011 numac 2011031032 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende de toekenning van toelagen voor de aankoop of de bouw van gebouwen met het oog op de inrichting van dagcentra, verblijfscentra en centra voor begeleid wonen en de organisatie van vrijetijdsbesteding voor personen met een handicap door

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/02/2011 numac 2011018045 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Phil type bericht prom. -- pub. 15/02/2011 numac 2011018044 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Jos MEEKERS, die woonplaats kiest bij Mr. Kris WAUTERS, ad Dit bes

document

type document prom. 14/02/2011 pub. 15/02/2011 numac 2011021014 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Regering. - Ontslag. - Wijziging type document prom. -- pub. 15/02/2011 numac 2011031065 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest 6 benoemingen in een statutaire betrekking van directeur Bij beslissing van de raad van bestuur van 29 oktober 2010 wordt de heer Bernard BINET met ingang van 1 november 2010 in het tweetalige Franse kader benoemd in de graad van direc(...) Bij besliss type document prom. -- pub. 15/02/2011 numac 2011031000 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest Bevorderingen door verhoging in graad Bij beslissing van de raad van bestuur van 29 oktober 2010 wordt de heer Alain Brichant met ingang van 1 november 2010 via bevordering door verhoging in graad bevorderd in de graad van eerste assistent Bij besliss

erratum

type erratum prom. 29/11/2010 pub. 15/02/2011 numac 2011200679 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit industrieel onderhoud, gelegen op het grondgebied van Jumet en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waar

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2011 numac 2011009086 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 januari 2011, wordt Mevr. Margot BRUYNINCKX, met ingang van 1 januari 2011, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale diensten.

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 15/02/2011 numac 2011009108 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministeriële besluiten van 9 februari 2011 : - is het verzoek tot associatie van de heer van den Berg, A., notaris ter standplaats Seraing, en van Mevr. Canavesi, J., kandidaat-notaris, om de associatie « Al Mevr. Ca

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 23/12/2010 pub. 15/02/2011 numac 2011200513 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende benoeming van de voorzitter en de overige leden van de raad van bestuur van de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor de personen met een handicap

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 15/02/2011 numac 2011000033 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 23 november 2010 worden Mevr. Sandrine Valent, Mevr. Françoise Siquet en Mevr. Linda Terren bneoemd tot rijksambtenaar in klasse A1, bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Regi Bij ko type benoemingen prom. -- pub. 15/02/2011 numac 2011031055 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid « Net Brussel » Personeel. - Benoeming Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 juni 2010, wordt de heer Etienne CORNESSE definitief benoemd op 1 augustus 2009 in de hoedanigheid van Att Bij besl

lijst

type lijst prom. 07/02/2011 pub. 15/02/2011 numac 2011011058 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 15/02/2011 numac 2011000056 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Koninklijk besluit van 26 januari 2011 tot bepaling van de tijdelijke voortzetting van be De aanv

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 15/02/2011 numac 2011015018 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 2 februari 2011 hebben H.E. de Heer Yaw Konadu-Yiadom, Mevr. Silvia Iranzo Gutiérrez en de Heer Poul Skytte Christoffersen, de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de geloofsbrieven te overhandige H.E.

bekrachtiging

type bekrachtiging prom. -- pub. 15/02/2011 numac 2011029072 bron ministerie van de franse gemeenschap Centra voor de bekrachtiging van de bevoegdheden. - Erkenningen Bij besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 december 2010, 1) wordt de erkenningsaanvraag voor het beroep van mecanicien-automatiseringsdeskundige toegekend aa 2) wordt d

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 15/02/2011 numac 2011009109 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Brugge De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 7 januari 2011, heeft Mevr. Weymiens, G., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, aangewezen tot ondervoorzitter, voor een termijn van drie jaar De rech

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 15/02/2011 numac 2011014024 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi 1. type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 15/02/2011 numac 2011014025 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi 1.
^