B.S. Index van de publicaties van 17 februari 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 17/02/2011 numac 2011200515 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 157/2010 van 22 december 2010 Rolnummer 4881 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 26 van de wet van 10 maart 1925 op de electriciteitsvoorziening, gesteld door de Rechtbank van Koophandel te Luik. type wet prom. -- pub. 17/02/2011 numac 2011200459 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 153/2010 van 22 december 2010 Rolnummer 4856 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 19 van de wet van 27 december 1961 betreffende het statuut van de onderofficieren van het actief kader van de krijgsmacht, g Het Grond type wet prom. 19/05/2010 pub. 17/02/2011 numac 2011000059 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake volksgezondheid. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/02/2011 numac 2011014032 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Oppensioenstellingen Bij koninklijk besluit van 15 november 2010, dat in werking treedt op 1 september 2011, wordt aan de heer Marc Danneels, eervol ontslag verleend uit zijn functies in de klasse A3, met de titel van adviseur. Bij koninkli type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 17/02/2011 numac 2011000071 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 09/02/2011 pub. 17/02/2011 numac 2011011067 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie type koninklijk besluit prom. 30/11/2010 pub. 17/02/2011 numac 2011000058 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2007 tot aanwijzing van de leden van de Adviesraad van burgemeesters. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 03/02/2011 pub. 17/02/2011 numac 2011011069 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domeinconcessies voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit wat

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/02/2011 pub. 17/02/2011 numac 2011021013 bron federale overheidsdienst financien en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van de jury van het wetenschappelijk personeel van de Nationale Plantentuin van België type ministerieel besluit prom. 08/02/2011 pub. 17/02/2011 numac 2011003058 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot verlening van delegatie type ministerieel besluit prom. 26/01/2011 pub. 17/02/2011 numac 2011200689 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 11 mei 2010 tot aanwijzing van de ambtenaar belast met het opleggen van de administratieve boeten bedoeld in artikel 30 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de opvang en de type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/02/2011 numac 2011200690 bron waalse overheidsdienst Water Bij ministerieel besluit van 24 januari 2011, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, wordt het zuiveringssysteem dat door de vennootschap Epur uit Grâce-Hollogne onder de handels Bij m

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 17/02/2011 numac 2011031088 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Pensioenen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 juli 2010 wordt de heer NYS, Hugo, Vice-Gouverneur bij Brussel-Hoofdstad, gemachtigd aanspraak te maken op het rustpensioen met ingang op 1 oktober 2010. Het is Bij bes

decreet

type decreet prom. -- pub. 17/02/2011 numac 2011200699 bron waalse overheidsdienst "Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers" Verlenging van het beheerscontract 2006-2010 Het beheerscontract tussen het Waalse Gewest en het &qu(...) Krachtens artikel 6,

programmawet

type programmawet prom. 27/12/2006 pub. 17/02/2011 numac 2011000068 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet

document

type document prom. -- pub. 17/02/2011 numac 2011031098 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brusselse Franstalige Adviesraad voor Welzijnszorg en Gezondheid, afdeling « Sociale Samenhang » Oproep tot kandidaatstelling Het College van de Franse Gemeenschapscommissie gaat binnenkort over tot de hernieuwing van de mandaten van de leden I. De op type document prom. -- pub. 17/02/2011 numac 2011200700 bron waalse overheidsdienst "Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers" Bij besluit van de raad van bestuur van 29 september 2010, dat in werking treedt op 1 oktober 2010, wordt (...) Bij besluit van de raad van bestuur van 22 december 2010, dat in werkin

erratum

type erratum prom. 26/01/2010 pub. 17/02/2011 numac 2011022049 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/02/2011 numac 2011009096 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 februari 2011, wordt Mevr. Florence CHAMMAS, met ingang van 1 december 2010, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale diensten. Ove type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/02/2011 numac 2011009095 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 februari 2011, wordt Mevr. Audrey SERVAIS, met ingang van 1 januari 2011, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale diensten. Overee

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/02/2011 numac 2011009113 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 7 februari 2011 : - is de heer Derwa, L., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Brussel; - is Mevr. Goris, I., advocaat, benoemd tot plaatsvervangen - is de heer

lijst

type lijst prom. 08/02/2011 pub. 17/02/2011 numac 2011011066 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de benaming en van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 17/02/2011 numac 2011000077 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 13 juli 2010, wordt de vergunning tot het organiseren van een intern Deze ve

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 17/02/2011 numac 2011000083 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenningen als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 18 oktober 2010 De erk type erkenning prom. -- pub. 17/02/2011 numac 2011000084 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als intern testcentrum voor het personeel van de bewakingsondernemingen in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 19 november 2010 wordt artikel 1 van h

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 17/02/2011 numac 2010206591 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 154/2010 van 22 december 2010 Rolnummer 4874 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 31 juli 2009 « tot wijziging van artikel 119 van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 57bis van de wet van 8 apr Het Grondw

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 17/02/2011 numac 2011200458 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 152/2010 van 22 december 2010 Rolnummer 4855 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 36, eerste lid, van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten Het Grondw type arrest uittreksel prom. -- pub. 17/02/2011 numac 2011200456 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 150/2010 van 22 december 2010 Rolnummer 4821 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 6 en 14, derde lid, van afdeling 2bis van boek III, titel VII(...) Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters R. He type arrest uittreksel prom. -- pub. 17/02/2011 numac 2011200461 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 156/2010 van 22 december 2010 Rolnummer 4878 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 289bis, type arrest uittreksel prom. -- pub. 17/02/2011 numac 2011200460 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 155/2010 van 22 december 2010 Rolnummer 4876 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 8 van het decreet van het Waalse Gewest van 18 juli 1997 betreffende de inschakeling van werkzoekenden bij werkgevers die e Het Grondw

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 17/02/2011 numac 2011020012 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 18 februari 2011 (Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69) 1. Mondelinge vraag. (*) - Mondelinge vraag van Mevr. Françoise BER(...) 2. Dringende vragen (**). _______ Nota's (*) Schriftelijke vraag waaro type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 17/02/2011 numac 2011020013 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 18 februari 2011, om 10 u. 30 m. 1. Voorstel van ordonnantie. - Voorstel van ordonnantie (van de heren Hamza FASSI-FIHRI, Eric TOMAS, Ahmed MO(...) Rapporteur : Mevr. Isabelle MOLENBERG. Bespreking. 2. Mondelinge vra

incompetitiestelling

type incompetitiestelling prom. -- pub. 17/02/2011 numac 2010003658 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling in de klasse A4 Adviseur-generaal bij de diensten van de FOD Financiën I. Onderwerp Bij toepassing van artikel 6bis, type incompetitiestelling prom. -- pub. 17/02/2011 numac 2010003655 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling in de klasse A4 Adviseur-generaal bij de diensten van de FOD Financiën I. Onderwerp Bij toepassing van artikel 6bis,
^