B.S. Index van de publicaties van 21 februari 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 21/02/2011 numac 2011043101 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Verzekeringen. - Ziektekostenverzekeringen. - Specifieke indexcijfers bedoeld in artikel 138bis-4,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/02/2011 numac 2011200660 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 1 februari 2011, dat in werking treedt op dezelfde dag, wordt ontslag uit zijn functies verleend aan de heer Dubuisson, Paul, ambtenaar in de klasse A3 met de titel van adviseur bij de Fede Het is type koninklijk besluit prom. 03/02/2011 pub. 21/02/2011 numac 2011000092 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Breevenstadion inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 03/02/2011 pub. 21/02/2011 numac 2011024028 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende aanwijzing van beheerders in de raad van beheer van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening type koninklijk besluit prom. 03/02/2011 pub. 21/02/2011 numac 2011000093 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion Prinsenbos inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/02/2011 numac 2011000094 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit, d.d. 1 februari 2011, wordt de heer Pettiaux, Frédéric, aangesteld in de functie van korpschef van de lokale politie van de politiezone Ath voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. 03/02/2011 pub. 21/02/2011 numac 2011000091 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het sportcomplex Olsa Brakel inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/02/2011 numac 2011002012 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 16 december 2010 en 27 januari 2011 zijn benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Ridder De heer DE WILDE, Antoine, administratief assistent; Mevr. MARTENS, Ariane, attaché; De heer STASSEN De heer VERMAELEN, N

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/12/2010 pub. 21/02/2011 numac 2011027047 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 31 en 32 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 22/12/2010 pub. 21/02/2011 numac 2011200717 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 22/12/2010 pub. 21/02/2011 numac 2011200716 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01, 11 en 12 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 22/12/2010 pub. 21/02/2011 numac 2011027048 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 22/12/2010 pub. 21/02/2011 numac 2011027046 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/02/2011 numac 2011000096 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken federale overheidsdienst justitie Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie Bij ministerieel besluit, d.d. 15 februari 2011, wordt de aanstelling van de hoofdcommissaris van politie François Adam in het ambt van inspecteur-generaal van de federale polit type ministerieel besluit prom. 15/02/2011 pub. 21/02/2011 numac 2011011070 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een gedeelte van Tongeren als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in ha type ministerieel besluit prom. 03/02/2011 pub. 21/02/2011 numac 2011024033 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van directeurs Medische Hulpverlening

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/02/2011 pub. 21/02/2011 numac 2011031099 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de voortzetting van de activiteiten in het ministerie van de heer Francis Resimont, secretaris-generaal

omzendbrief

type omzendbrief prom. 23/12/2010 pub. 21/02/2011 numac 2011000076 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief PLP 47 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2011 ten behoeve van de politiezones. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/02/2011 numac 2011200730 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 16 december 2010 in zake Pierre Crombez tegen de nv « Hapag-Lloyd Belgium » en inzake de nv « Hapag-Lloyd Belgium » tegen de Belgische Staat, waarvan « S type bericht prom. -- pub. 21/02/2011 numac 2011200731 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 21 december 2010 in zake het autonoom gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Gent tegen de nv « Immo Claes », waarvan de expeditie ter griffie van - « S

document

type document prom. 14/01/2011 pub. 21/02/2011 numac 2011035126 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van laboratoria in het kader van het Mestdecreet type document prom. -- pub. 21/02/2011 numac 2011022047 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Luik, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk beslui Bij het type document prom. -- pub. 21/02/2011 numac 2011022045 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Oost-Vlaanderen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij konink Bij het type document prom. -- pub. 21/02/2011 numac 2011022044 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie West-Vlaanderen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij konink Bij het type document prom. -- pub. 21/02/2011 numac 2011022046 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Vlaams-Brabant, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Hernieuwing van mandaten van leden Bij kon de dame type document prom. -- pub. 21/02/2011 numac 2011003056 bron federale overheidsdienst financien Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie Jaar 2011 De hierna opgesomde publicaties kunnen bekomen worden, hetzij rechtstreeks op het verkoopkantoor van de administratie van de patrimoniumdocumentatie, North Galaxy, Koning Albert II- Het ver

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/12/2010 pub. 21/02/2011 numac 2011029057 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de integratieovereenkomst van het Hoger instituut voor architectuur van de Franse Gemeenschap « La Cambre » bij de « Université libre de Bruxelles », met inbegrip van de uitdovende

beschikking

type beschikking prom. 10/02/2011 pub. 21/02/2011 numac 2011031089 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de beoordeling en de verbetering van de luchtkwaliteit

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/02/2011 numac 2011009126 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 10 februari 2011 : - is Mevr. Verschueren, C., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen; - zijn b - Mevr. Vande

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 21/02/2011 numac 2011011071 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Installatie voor elektriciteitsproductie Individuele vergunning. - EP 2010 - 0034 - A Bij ministerieel besluit van 14 februari 2011 wordt aan de NV Electricité du Bois du Prince een individuele vergunning toegekend voor de uitbreiding van een

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 21/02/2011 numac 2011200755 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke Ordening. - Gewestplannen Bij besluit van de Waalse Regering van 3 februari 2011 dient er een milieueffectenonderzoek uitgevoerd te worden op het voorontwerp van herziening van het gewestplanWaver-Geldenaken-Perwijs De omvang en de nauwkeu

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 21/02/2011 numac 2011031052 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als EPB-adviseur, natuurlijke persoon Bij beslissing van 18 november 2010, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de heer GEYSKENS, Herman, gedomicilieerd, 'S Hertogenlaan 23, te 3000 Leuven erkend als EPB-adviseur, natuurlijk De erke type erkenning prom. -- pub. 21/02/2011 numac 2011031053 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als EPB-adviseur, rechtspersoon Bij beslissing van 18 november 2010, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de BVBA VAN REETH met maatschappelijke zetel te Provinciesteenweg 678, te 2530 Boechout, met ondernemingsnummer 0449.2 De erk

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 21/02/2011 numac 2011200706 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank te Leuven Bij beschikking van 2 februari 2011 werd de heer Henri Willemans, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Leuven, door de heer voorzitter van deze rechtbank aangewezen type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 21/02/2011 numac 2011200705 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank te Antwerpen Bij beschikking van 2 februari 2011 werd de heer Johannes Boogaerts, rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de abeidsrechtbank te Antwerpen, door Mevr. de voorzitter van deze re

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 21/02/2011 numac 2011200571 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 159/2010 van 22 december 2010 Rolnummer 5037 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 434.3.2 en 462.1.1 van het Algemeen Reglement voor de bescherming van de arbeid, goedgekeurd bij besluit van de Regent Het Grondw

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 21/02/2011 numac 2011200795 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés kennisoverdracht De vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés kennisoverdracht (niveau A) voor het Fonds voor beroepsziekten (ANG10049) werd afgesloten op 16 februari 2011. type bericht van selor prom. -- pub. 21/02/2011 numac 2011200789 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Resultaten Vergelijkende selectie van **** juristen De vergelijkende selectie van **** juristen (niveau ****) voor de **** **** en **** (****10851) werd afgesloten op 2 februari 2011. Er zijn 14 ****(...) type bericht van selor prom. -- pub. 21/02/2011 numac 2011200794 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige wetenschappelijke evaluatoren De vergelijkende selectie van Nederlandstalige wetenschappelijke evaluatoren (niveau A) voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (AN(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 21/02/2011 numac 2011200793 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige gegradueerden De vergelijkende selectie van Franstalige gegradueerden (niveau B/2+) voor de Ministerie van de Franse Gemeenschap en de instellingen voor openbaar nut (AFC10001) werd afgesloten op 8 f(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 21/02/2011 numac 2011200803 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attachés Vergelijkende selectie van Franstalige attachés (niveau 1) voor de Ministerie van de Franse Gemeenschap en de instellingen voor openbaar nut (AFC10002) werd afgesloten op 7 februari 2011. Hierbij zijn e
^