B.S. Index van de publicaties van 2 maart 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 02/03/2011 numac 2011040211 bron algemene staat der kredietinstellingen per 30 november 2010 (1) gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 02/03/2011 numac 2011011078 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2011 numac 2011007059 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensionering van een beroepsofficier Bij koninklijk besluit ****. 8291 van 14 februari 2011 wordt luitenant ****. **** ****, op 1 maart 2011 ten definitieve titel op pensioen gesteld. type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2011 numac 2011007038 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van officieren Bij koninklijk besluit ****. 8269 van 19 januari 2011, wordt geneesheer-commandant ****. **** op pensioen gesteld op 1 januari 2011. Bij koninklijk besluit ****. 8273 van 19 ja type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2011 numac 2011007053 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** functie. - Ontslag. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 8287 van 10 februari 2011 : Wordt kolonel ****. ****, op 1 augustus 2010, ontslagen uit het ambt van **** bij de **** ****, te **** **** kol type koninklijk besluit prom. 22/02/2011 pub. 02/03/2011 numac 2011003075 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 8 februari 2011 aangaande het beloningsbeleid van financiële instellingen type koninklijk besluit prom. 24/01/2011 pub. 02/03/2011 numac 2011014033 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, nodig voor de bouw van een derde en vierde spoor van de spoorlijn 124, gelegen op het grondgebied van de gemeentes Sint-Genesius-Rode en Linkebeek van algemeen nut wordt verkl type koninklijk besluit prom. 22/02/2011 pub. 02/03/2011 numac 2011003074 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de inschrijving van België op de tweede algemene verhoging van het kapitaal van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 05/11/2002 pub. 02/03/2011 numac 2011000110 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot invoering van arbeidsduurvermindering ten gunste van sommige personeelsleden in dienst in de gesloten centra van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, alsook van sommige personeelsleden die belast zijn met het vervoer van de vreemd type koninklijk besluit prom. 23/02/2011 pub. 02/03/2011 numac 2011003085 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de schadevergoedingen en de gerechtskosten van het eerste trimester van 2011, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de financiewet voor het begrotingsjaar 20 type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 02/03/2011 numac 2011022068 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de beroepsorganisaties van tandartsen moeten voldoen om als representatief te worden erkend evenals van de nadere regelen betreffende de verkiezingen van vertegenwoordigers van de tandartsen i type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 02/03/2011 numac 2011022069 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende vaststelling van de datum waarop de kiezerslijst voor de verkiezingen van vertegenwoordigers van de tandartsen in 2011 wordt vastgesteld door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2011 numac 2011007046 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie Verlenging van de duur van een aanstelling Bij koninklijk besluit ****. 8270 van 19 januari 2011, wordt de aanstelling in de graad van brigade-generaal van brigade-generaal ****. ****, vanaf 1 januari 2011 verlengd type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2011 numac 2011007054 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 8288 van 10 februari 2011 wordt kapitein-commandant vlieger ****. ****, op 1 februari 2011 aangewezen voor het ambt van ordonnansofficier van de Koning. type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2011 numac 2011007049 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Toekenning van het hogere brevet van militair administrateur Bij koninklijk besluit ****. 8284 van 3 februari 2011, wordt het hogere brevet van militair administrateur verleend aan de hierna vermelde hoofdofficieren : Landmacht. In het korps type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2011 numac 2011007048 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8279 van 27 januari 2011, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren be Hij ga type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2011 numac 2011007047 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit ****. 8280 van 28 januari 2011, wordt kolonel **** ****. **** **** op 1 februari 2011 aangesteld in de graad van brigade-generaal, om de functie van « **** **** of **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2011 numac 2010000571 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 26 september 2010 wordt de heer Koenraad Vermassen, eerste referendaris-afdelingshoofd bij de Raad van State, op 1 april 2011 in ruste gesteld. type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2011 numac 2011007039 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 8276 van 27 januari 2011, wordt aan de heer Marc Beyaert op 1 juni 2011 eervol ontslag uit zijn ambt van leraar aan de Koninklijke Cadettenschool verleend. Hij wordt gemachtigd de t type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2011 numac 2011007050 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overplaatsing van korps Bij koninklijk besluit nr. 8283 van 3 februari 2011, wordt, in het kader van de beroepsofficieren, luitenant J. Maroye van het korps van de logistiek, met zijn graad en zijn anciënniteit, overgeplaat Voor type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2011 numac 2011003070 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Personeel. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 16 december 2010 werd de heer Callens, Dries, inspecteur bij de Federale Overheidsdienst Financiën, op zijn aanvraag overgeplaatst, in de hoedanigheid van attaché - klasse A1 naar de Federale Overe type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2011 numac 2011003069 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 6 april 2010 werd aan de heer Verlinde, Xavier, eerste attaché van financiën bij de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole, eervol ontslag uit zijn functie verleend met ingang va Hij m type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2011 numac 2011007051 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8285 van 3 februari 2011, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren b Hij gaat o type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2011 numac 2011002017 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 3 september 2010 is aan de heer DE WINTER, Freddy, rijksambtenaar in de klasse A2 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, eervol ontslag uit zijn f Hij m type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2011 numac 2011007058 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Ontslag van ambtswege Bij koninklijk besluit nr. 8293 van 14 februari 2011 wordt de heer Hans Willemyns, morele consulent 2e klasse, ontslagen van ambtswege. type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2011 numac 2011015023 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling in de **** van kandidaat-**** **** koninklijk besluit ****. 8268 van 19 januari 2011 : Landmacht De kandidaat-**** van wie de namen volgen, worden op 27 november 2010 **** ****. ****

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/02/2011 pub. 02/03/2011 numac 2011009137 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van een secretaris van een Commissie van Toezicht type ministerieel besluit prom. 21/02/2011 pub. 02/03/2011 numac 2011009138 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming, verlenging mandaat en ontslag van leden van de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 12/01/2011 pub. 02/03/2011 numac 2011022084 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 november 2003 tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzeker type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/03/2011 numac 2011031101 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophaler van PCB/PCT Bij ministerieel besluit van 26 januari 2011, werd de NV VEOLIA ES MRC erkend als ophaler van PCB / PCT voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een periode van vijf jaar. De erkenning draagt het numm type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/03/2011 numac 2011031102 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van afvalolie Bij ministerieel besluit van 26 januari 2011 werd het ministerieel besluit van 2 juni 2009 gewijzigd ten gevolge van een naamsverandering van de BVBA CLEAN EXPRESS SERVICE in BVBA VITESSE CLEANING. Bij ministerieel De erkenning d type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/03/2011 numac 2011031103 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 26 januari 2011 werd het ministerieel besluit van 2 juni 2009 gewijzigd ten gevolge van een naamsverandering van de BVBA CLEAN EXPRESS SERVICE in BVBA VITESSE CLEANING. B De erkenning dr type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/03/2011 numac 2011200925 bron waalse overheidsdienst Exploitatie van luchthavens Bij ministerieel besluit van 20 januari 2011, dat in werking treedt op 1 januari 2011, wordt de maatschappij BSCA NV voor tien jaar erkend om grondafhandelingsdiensten op de site van de luchthaven Charleroi-Brussel-Z type ministerieel besluit prom. 15/02/2011 pub. 02/03/2011 numac 2011007055 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 oktober 1986 houdende oprichting van een Basisoverlegcomité bij het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 23/02/2011 pub. 02/03/2011 numac 2011003082 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 21/02/2011 pub. 02/03/2011 numac 2011009136 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende ontslag van de voorzitter van de Commissie van Toezicht en benoeming van de nieuwe voorzitter type ministerieel besluit prom. 23/02/2011 pub. 02/03/2011 numac 2011022070 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de praktische organisatie van de verkiezingen van de vertegenwoordigers van de tandartsen zoals bedoeld in artikelen 211, § 2, en 212 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzor type ministerieel besluit prom. 22/02/2011 pub. 02/03/2011 numac 2011003081 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 07/06/2010 pub. 02/03/2011 numac 2011000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende het getuigschrift en de opleiding van duiker voor de leden van de openbare hulpdiensten. - Duitse vertaling

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/02/2011 pub. 02/03/2011 numac 2011035183 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastgelegde voorwaarden van de Europese Richtlijn 2005/36/EC bij de vaststelling van het opleidingsprogramma in Vlaanderen leidende tot de graad van bachelor met de kwalificatie verpleegkunde type besluit van de vlaamse regering prom. 04/02/2011 pub. 02/03/2011 numac 2011035184 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitbreiding van de onderwijsbevoegdheid Nederlands Tweede Taal Richtgraad 1 van het leergebied Nederlands Tweede Taal van de Basiseducatie naar de Centra voor Volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 18/02/2011 pub. 02/03/2011 numac 2011035200 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2002 betreffende het toekennen van vergunningen, het vaststellen en innen van retributies voor het privatieve gebruik van het openbaar domein van de wegen,

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/02/2011 pub. 02/03/2011 numac 2011200932 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 juli 2007 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot aanwijzing van de leden van de "Conseil supérieur wallon de la Pêche"

bericht

type bericht prom. -- pub. 02/03/2011 numac 2011018057 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Joze type bericht prom. -- pub. 02/03/2011 numac 2011018059 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Fred type bericht prom. -- pub. 02/03/2011 numac 2011018064 bron studiebeurzen Provinciale Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van de Provincie Oost-Vlaanderen. - Schooljaar 2010-2011 De Provinciale Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van de Provincie Oost-Vlaanderen brengt de belanghebbenden ter kennis dat de beur De Moor type bericht prom. -- pub. 02/03/2011 numac 2011018063 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Laureys, met zetel te 9290 Berlare, Van Tieghemstr Dit besl type bericht prom. -- pub. 02/03/2011 numac 2011018058 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Gaëtan Gorremans en Alain Gorremans, die beiden woonplaat Deze z type bericht prom. -- pub. 02/03/2011 numac 2011018065 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De h

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/01/2011 pub. 02/03/2011 numac 2011029096 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1965 houdende bezoldigingsregeling van het wetenschappelijk personeel van de Staat type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/01/2011 pub. 02/03/2011 numac 2011029097 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 januari 2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies voor de aankoop van sportmaterieel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/01/2011 pub. 02/03/2011 numac 2011029102 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitter en van sommige leden van het Vast bureau bedoeld bij artikel 74 van het decreet van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/01/2011 pub. 02/03/2011 numac 2011029090 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het driejaarlijkse vormingsprogramma voor de vakmensen die kinderen van 0 tot 12 jaar opvangen, de vrijwilligers van de consultatiebureaus voor kinderen en voor de onthaalpersonen van type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/12/2010 pub. 02/03/2011 numac 2011029100 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende instemming met de vierde avenant tot wijziging van de beheersovereenkomst van de « RTBF » van 13 oktober 2006 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/01/2011 pub. 02/03/2011 numac 2011029095 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 december 2003 tot vaststelling van de weddeschalen van het administratief, gespecialiseerd, meesters-, vak- en dienstpersoneel

arrest

type arrest prom. 12/01/2011 pub. 02/03/2011 numac 2011022072 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2011 van het Fonds voor de beroepsziekten type arrest prom. 21/02/2011 pub. 02/03/2011 numac 2011003083 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2011 numac 2011007045 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming van lagere officieren van het actief kader. - Wijziging Bij koninklijk besluit ****. 8266 van 19 januari 2011, zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd aan het koninklijk besluit ****. 8177 van 17 september 2010, **** **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2011 numac 2011007040 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstellingen en benoemingen van kandidaat-hulpofficieren Bij koninklijk besluit ****. 8277 van 27 januari 2011 : **** de aangestelde onderluitenants kandidaat-hulpofficieren **** ****. **** en ****. ****, op 27 augustus 2010 **** **** de **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2011 numac 2011022063 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 8 februari 2011, worden benoemd tot leden van de Commissie v 1° erk type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2011 numac 2011007042 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoeming in de basisgraad van kandidaat-aanvullingsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8271 van 19 januari 2011, worden de aangestelde onderluitenants kandidaat-aanvullingsofficieren van wie de namen volgen, op 27 decemb S. Juss type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/03/2011 numac 2011022062 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 14 februari 2011, worden benoemd tot leden van het Comité van de Dienst vo - de

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 02/03/2011 numac 2011007041 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling in de **** van kandidaat-beroepsofficieren gesproten uit de bijzondere werving Bij koninklijk besluit ****. 8267 van 19 januari 2011 : Landmacht De kandidaat-beroepsofficier van de bijzondere werving, houder De kandidaat type aanwerving prom. -- pub. 02/03/2011 numac 2011007043 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van een reserveofficier gesproten uit de werving van kandidaat-reserveofficieren van de laterale bijzondere werving Bij koninklijk besluit ****. 8272 van 19 januari 2011, wordt de kandidaat-reserveofficier ****. Hing, op 1

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 02/03/2011 numac 2011009143 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 30 september 2010, dat in werking treedt op 31 maart 2011, is de heer Pieters, R., kamervoorzitter in het hof van beroep te Gent, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensio Bij konink type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 02/03/2011 numac 2011009146 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 26 november 2010 is de heer Pieters, R., kamervoorzitter in het hof van beroep te Gent, bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Bij koninklijk type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 02/03/2011 numac 2011009145 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 16 juli 2010, dat in werking treedt op 28 maart 2011, is aan Mevr. Loché, Ch., ontslag verleend uit haar ambt van notaris ter standplaats Schaarbeek . Bij koninklijk besluit van 21 februari 2011

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 02/03/2011 numac 2011007056 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 8289 van 10 februari 2011, wordt Mevr. Catherine Patart, op 16 december 2010 benoemd in de klasse A1. Zij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anciënniteit in de kl Dit besl type benoemingen prom. -- pub. 02/03/2011 numac 2011007036 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming. - Wijzigingen Bij koninklijk besluit nr. 8265 van 19 januari 2011, zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd aan het koninklijk besluit nr. 8146 van 3 september 2010, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 s 1° het

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 02/03/2011 numac 2011015030 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 23 februari 2011 hebben H.E. de Heer Nelson Santos, Mevrouw Eva Descarrega Garcia, de Heer Samuel Otsile Outlule en de Heer Rustam Abdulloevich Soliev de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de ge H.E. w

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 02/03/2011 numac 2011009147 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Luik De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 22 november 2010, heeft Mevr. Steiner, M., rechter in de arbeidsrechtbank te Luik, aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank, voor een termijn van drie jaar met in type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 02/03/2011 numac 2011009144 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Bergen De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 7 januari 2011, heeft Mevr. Dutillieux, C., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank,

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 02/03/2011 numac 2011015029 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 15 februari 2011 heeft de heer Yves-Gérard Noël de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Bondsrepubliek Duitsland te Eupen uit te oefenen, met als consulair ressort de Oostkantons.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 02/03/2011 numac 2011200979 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés communicatie De vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés communicatie (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (AFG10831) werd afgesloten op 22 februar(...) Er zijn

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 02/03/2011 numac 2011020017 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergaderingen Agenda Vrijdag 4 maart 2011, om 9 u. 30 m. en om 14 u. 30 m. 1. Inoverwegingnemingen : - Voorstel van ordonnantie (van de heer Serge de PATOUL en Mevr. Isa(...) - Voorstel van ordonnantie (van de heren Olivier de CLIPPELE, Alain type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 02/03/2011 numac 2011020016 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 4 maart 2011 (Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69) 1. Dringende vragen (*). ______ (*) Om 14 u. 30 m.(...)
^