B.S. Index van de publicaties van 17 maart 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/08/2000 pub. 17/03/2011 numac 2011000144 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels type wet prom. -- pub. 17/03/2011 numac 2011018094 bron federale wetgevende kamers Verkoop uit de hand De Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat, vertegenwoordigd door hun respectievelijke Colleges, conform hun respectievelijke reglementen, zijn van plan uit de hand met de mogelijkheid van hoger bod te verkopen : St een kantoo

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/04/1991 pub. 17/03/2011 numac 2011000142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake de dwangsom. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 17/03/2011 numac 2011200678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot intrekking van de artikelen 9, 10, 23, 30 tot 34, 77 en 78 van het koninklijk besluit van 19 december 2010 tot uitvoering van artikel 84 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 08/02/2011 pub. 17/03/2011 numac 2011014056 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de bouw van het Gewestelijk Expresnet en gelegen op het grondgebied van de gemeente Watermaal-Bosvoorde van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 17/03/2011 numac 2011014064 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van de overweg voor voetgangers nr. 106 op spoorlijn 162, te Nassogne machtigt mits de bouw van een onderdoorgang en de inbezitneming van de hiervoor nodige percelen van algemeen nut verklaart type koninklijk besluit prom. 30/11/2006 pub. 17/03/2011 numac 2011000141 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de cassatieprocedure bij de Raad van State. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 05/12/1991 pub. 17/03/2011 numac 2011000143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State. - Officieuze coördinatie in het Duits

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/01/2011 pub. 17/03/2011 numac 2011201103 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van de gemeente Bütgenbach als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen Zum Giesberg 2/E/1 te 4750 Berg type ministerieel besluit prom. 11/01/2011 pub. 17/03/2011 numac 2011201105 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Sportcommissie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 17/03/2011 numac 2011031140 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, van 17 februari 2011, worden beschermd als monument het uitstalraam, evenals de hele handelszaak op de benedenverdieping van de(...) Voor de raadpleging van de tabel, z

decreet

type decreet prom. 23/12/2010 pub. 17/03/2011 numac 2011201277 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de rechtenverkenner

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/03/2011 numac 2011018092 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicat Dit bes type bericht prom. -- pub. 17/03/2011 numac 2011018091 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicat Dit bes type bericht prom. -- pub. 17/03/2011 numac 2011018093 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicat Dit bes type bericht prom. -- pub. 17/03/2011 numac 2011018088 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Elia Asset, die woonplaats kiest bij Mrs. Tangui Va Deze zaa type bericht prom. -- pub. 17/03/2011 numac 2011018089 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicat Dit bes type bericht prom. -- pub. 17/03/2011 numac 2011018090 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicat Dit bes

arrest

type arrest prom. 28/02/2011 pub. 17/03/2011 numac 2011022095 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Besluit van het Algemeen beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/03/2011 numac 2011022105 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische farmaceutische raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 1 maart 2011 worden he 1° de

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/01/2011 pub. 17/03/2011 numac 2011201108 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 28 september 2006 betreffende de adoptie type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/01/2011 pub. 17/03/2011 numac 2011201104 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot benoeming van de corresponderende experts van de Commissie van de Duitstalige Gemeenschap voor de Duitse rechtsterminologie type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/01/2011 pub. 17/03/2011 numac 2011201107 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende aanwijzing van inspecteurs met toepassing van het decreet van 16 februari 2009 betreffende de thuishulpdiensten en houdende oprichting van een consultatiebureau voor thuishulp, transmurale en stationaire hulp

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 17/03/2011 numac 2011201275 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De tekst

document - btw

type document - btw prom. -- pub. 17/03/2011 numac 2011003110 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de btw, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 gewijzigd door programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens uit te han(...) Gemeente Hensies (vroeger Thulin) 3 percelen gr
^