B.S. Index van de publicaties van 18 maart 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 18/03/2011 numac 2011200727 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 13/2011 van 27 januari 2011 Rolnummer 4916 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 42, type wet prom. -- pub. 18/03/2011 numac 2011200676 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 10/2011 van 27 januari 2011 Rolnummer 4860 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 197 en 198, type wet prom. 23/06/2008 pub. 18/03/2011 numac 2008015127 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tot wijziging , aangenomen op 22 april 2005 (1) (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/01/2011 pub. 18/03/2011 numac 2011200733 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector. - Addendum type koninklijk besluit prom. 02/03/2011 pub. 18/03/2011 numac 2011011099 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de overdracht van De Post naar het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie van de personeelsleden die ter beschikking worden gesteld van de ombudsdienst voor de postsector type koninklijk besluit prom. 02/03/2011 pub. 18/03/2011 numac 2011011097 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van de legitimatiekaart van de inspecteurs van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/03/2011 numac 2011015036 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 25 februari 2011 wordt het koninklijk besluit van 17 juni 2010 waarbij de heer Filip Cumps, uit zijn functie bij het Hoofdbestuur wordt ontheven en geaccrediteerd als Ambassadeur en Bij kon type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 18/03/2011 numac 2011003108 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2011 type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/03/2011 numac 2011014065 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Oppensioenstellingen Bij koninklijk besluit van 21 februari 2011 dat in werking treedt op 1 december 2011, wordt aan Mevr. Béatrice De Feyter, eervol ontslag verleend uit haar functies in de klasse A3, met de titel van adviseur.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/03/2011 pub. 18/03/2011 numac 2011003112 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Bemiddelingscommissie Ziektekostenverzekering type ministerieel besluit prom. 03/03/2011 pub. 18/03/2011 numac 2011021017 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 oktober 2006 tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België type ministerieel besluit prom. 03/03/2011 pub. 18/03/2011 numac 2011021021 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de directieraad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/03/2011 pub. 18/03/2011 numac 2011031137 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de omzetting van Richtlijn 2008/112/EG van 16 december 2008 tot wijziging van de Richtlijnen 76/768/EEG, 88/378/EEG en 1999/13/EG van de Raad en de Richtlijnen 2000/53/EG, 2002/96/EG en 2004/42 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/02/2011 pub. 18/03/2011 numac 2011031135 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de rechtshulp aan de personeelsleden van bepaalde openbare instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de schadeloosstelling van door hen opgelopen zaakschade type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/03/2011 pub. 18/03/2011 numac 2011031136 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de mogelijkheden voor een waardig afscheid van de levenloos geboren foetus bedoeld in het artikel 15ter van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatse type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/03/2011 pub. 18/03/2011 numac 2011031138 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 augustus 2010 ter bepaling van de tarieven die van toepassing zijn op de taxidiensten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/02/2011 pub. 18/03/2011 numac 2011031134 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een subsidie van 39.000,00 EUR aan de VZW TAXISTOP, voor het jaar 2011 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/03/2011 pub. 18/03/2011 numac 2011031139 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur en houdende vaststelling type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/02/2011 pub. 18/03/2011 numac 2011031133 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een subsidie van 92.667,00 EUR aan « Inter-Environnement Bruxelles » VZW, voor de organisatie van een projectoproep « Geef zuurstof aan je buurt » in het kader van de Week van type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/02/2011 pub. 18/03/2011 numac 2011031132 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een subsidie van 57.000,00 EUR aan Brusselse Raad voor Leefmilieu VZW, voor de organisatie van een projectoproep "Geef zuurstof aan je buurt" in het kader van de Week van de Vervoe

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/02/2011 pub. 18/03/2011 numac 2011201293 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de masteropleiding master in de industriële wetenschappen : elektronica-ICT van de Erasmushogeschool Brussel

document

type document prom. -- pub. 18/03/2011 numac 2011009198 bron federale overheidsdienst justitie Examens over de kennis van de Nederlandse of van de Franse taal voor kandidaten voor het ambt van gerechtsdeurwaarder. - Gewone zittijd van mei 2011 De Federale Overheidsdienst Justitie zal binnenkort examens over taalkennis organiseren voor geg Voornoe type document prom. -- pub. 18/03/2011 numac 2011000127 bron raad van state Tweede publikatie Een mandaat van Franstalig assessor is te begeven bij de afdeling wetgeving van de Raad van State. De kandidaten moeten ten volle zevenendertig jaar oud zijn, doctor, licentiaat of master in de rechten zijn, een nuttige juri 1° geslaa

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/02/2011 pub. 18/03/2011 numac 2011029157 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 maart 2009 houdende aanwijzing van de leden van de werkgroep belast met de organisatie van de gemeenschappelijke externe proef type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/02/2011 pub. 18/03/2011 numac 2011029158 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 november 2006 houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van het niet-confessioneel vrij onderwijs

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/03/2011 numac 2011009199 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats : - Antwerpen : 1 . Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 januari 2011; - Mechelen : 1. Deze plaats ver(...) - Meise : 1; - Beveren : 1; - Dendermonde : 1. Dez

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/03/2011 numac 2011009200 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 februari 2011 is voorlopig benoemd tot griffier bij het vredegerecht van het twaalfde kanton Antwerpen, Mevr. Heirman, B. Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging. Bi de heer Tronckay

lijst

type lijst prom. 02/03/2011 pub. 18/03/2011 numac 2011011100 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de aan de bij De Post opgerichte dienst ombudsman ter beschikking gestelde personeelsleden, die overgedragen worden aan het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 18/03/2011 numac 2011000099 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 22 februari 2011 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 18/03/2011 numac 2011042003 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prij

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 18/03/2011 numac 2011200677 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 11/2011 van 27 januari 2011 Rolnummer 4913 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 626 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de Vrederechter van het tweede kanton Kortrijk. Het Grondwettelijk Ho samengesteld

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 18/03/2011 numac 2011009203 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging arbeidshof en auditoraat-generaal bij het arbeidshof - rechtsgebied Gent Adreswijziging arbeidshof te Gent. Sinds 21 februari 2011 zijn de diensten van het arbeidshof Gent gevestigd te : Savaanstraat 11/201, 9000 Gent - arbe Savaanstraat

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 18/03/2011 numac 2011201291 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige landmeters (niveau A) voor het Ministerie van Defensie (ANG10083) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzondere(...) Toelaatbaarh type bericht van selor prom. -- pub. 18/03/2011 numac 2011201308 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige stafmedewerkers Opleiding & Ontwikkeling (niveau A) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (ANG11011) Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden aangelegd, die twee jaar ge(...) Er wordt ook type bericht van selor prom. -- pub. 18/03/2011 numac 2011201333 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige begrotingscoördinatoren/macrobudgettaire coördinatoren (niveau A) voor de FOD Budget en Beheerscontrole (ANG10863) Na de selectie wordt een lijst met maximum 18 geslaagden aangelegd, die twee ja(...) Er wor type bericht van selor prom. -- pub. 18/03/2011 numac 2011201310 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van Nederlandstalige experten in opleidingsevaluatie De vergelijkende selectie van Nederlandstalige experten in opleidingsevaluatie (niveau A) voor het Opleidingsinstituut van de Federale Overh(...) Er zijn 8 g

document - btw

type document - btw prom. -- pub. 18/03/2011 numac 2011003114 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de btw, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan in uitvoering der wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens het hierna beschreven goed bij wijze van ruiling zonder opleg af te staan. Gemeente van Andenne - 5 Een perceel g
^