B.S. Index van de publicaties van 29 april 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 29/04/2011 numac 2011009321 bron federale overheidsdienst justitie Probatiecommissies ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 31 maart 2011 wordt Mevr. Françoise Jottard, ambtenaar, benoemd tot pl

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/2011 numac 2011000085 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Pesoneel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 19 januari 2011 wordt de heer Luc Smet, adviseur-generaal bij het departement, met ingang van 1 juni 2011 toegelaten tot het pensioen. Het is betrokkene vergund zijn pensioenaanspraken te type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 29/04/2011 numac 2011201815 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek. - Rechtzetting type koninklijk besluit prom. 11/04/2011 pub. 29/04/2011 numac 2011014104 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 9 voor voetgangers en fietsers op de spoorlijn 147 te Lambusart machtigt mits de bouw van een onderdoorgang voor voetgangers en fietsers type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 29/04/2011 numac 2011000250 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 16/03/2011 pub. 29/04/2011 numac 2011000254 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 29/04/2011 numac 2011024084 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 10.000 euro aan de VZW « Brusselse Raad voor het Leefmilieu » type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/2011 numac 2011000100 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 10 februari 2011, wordt Mevr. LASCHET, Liliane, adviseur bij het departement, met ingang van 1 juni 2011, toegelaten tot het pensioen. Het is betrokkene vergund haar pensioenaanspraken te

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/01/2011 pub. 29/04/2011 numac 2011201106 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van de VZW "Verbraucherschutzzentrale" als referentiecentrum voor schuldbemiddeling type ministerieel besluit prom. 22/02/2011 pub. 29/04/2011 numac 2011201955 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot definitieve erkenning van de mammografische eenheid "Radiologie Klinik Sankt Josef" type ministerieel besluit prom. 26/04/2011 pub. 29/04/2011 numac 2011003177 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 26/04/2011 pub. 29/04/2011 numac 2011018160 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot erkenning van keuringsdiensten waaraan de taken in verband met de keuring van spuittoestellen door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen overgedragen kunnen worden type ministerieel besluit prom. 15/04/2011 pub. 29/04/2011 numac 2011011144 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de door de beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 22/02/2011 pub. 29/04/2011 numac 2011201956 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot definitieve erkenning van de mammografische eenheid "Radiologie Zentrum"

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 29/04/2011 numac 2011031203 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, van 3 maart 2011, wordt beschermd als monument de Ravensteingalerij te Brussel, met inbegrip van haar winkelpuien en haar rotonde, met uitzondering van de uit gl Het goed type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 29/04/2011 numac 2011031181 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bijzonder bestemmingsplan nr. 60ter "Gulledelle" Goedkeuring SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE. - Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 maart 2011 wordt het bijzonder bestemmingsplan nr. 60ter "Gulledelle" van

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/04/2011 pub. 29/04/2011 numac 2011035321 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de masteropleiding "master in de ingenieurswetenschappen : verkeer, logistiek en intelligente transportsystemen" als nieuwe opleiding van de Katholieke Universiteit Leuven type besluit van de vlaamse regering prom. 01/04/2011 pub. 29/04/2011 numac 2011035322 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de bachelor-na-bacheloropleiding "bachelor in de ouderencoaching" als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Kempen

decreet

type decreet prom. 28/03/2011 pub. 29/04/2011 numac 2011201958 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik, gedaan te Lanzarote op 25 oktober 2007 type decreet prom. 28/03/2011 pub. 29/04/2011 numac 2011201959 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijk recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen, opgemaakt in De type decreet prom. 28/03/2011 pub. 29/04/2011 numac 2011201957 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Internationaal verdrag inzake de bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijning, opgemaakt te New York op 20 december 2006

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/04/2011 numac 2011031200 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bericht betreffende de verlenging van de geldigheidsduur van de gewestelijke wervingsreserves De geldigheidsduur van de Franstalige wervingsreserve Ingenieurs AFB05802, samengesteld voor het Ministerie en de instellingen van openbaar nut van het De geld type bericht prom. 22/04/2011 pub. 29/04/2011 numac 2011011141 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht met betrekking tot de goedkeuring van de norm inzake de toepassing van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme type bericht prom. 18/04/2011 pub. 29/04/2011 numac 2011018152 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkennin

erratum

type erratum prom. 18/04/2011 pub. 29/04/2011 numac 2011022158 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type erratum prom. 14/02/2011 pub. 29/04/2011 numac 2011201953 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Programmadecreet 2011. - Erratum

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 29/04/2011 numac 2011009326 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 14 april 2011 : - is aan Mevr. Van Damme, Ch., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Elsene. Het is haar vergund de t - is aan de

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 29/04/2011 numac 2011024079 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 30 maart 2011 wordt Mevr. DEBRUGE, Géraldine, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 8 april 2010, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Franse taalkader, bij de Federale Overhe Bij k type benoemingen prom. -- pub. 29/04/2011 numac 2011009223 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Justitiehuizen Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 maart 2011 wordt Mevr. De Pauw, Sofie, geboren op 12 juni 1970, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1, met de titel van attaché bij de Federale Over Overeenko

lijst

type lijst prom. -- pub. 29/04/2011 numac 2011041704 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 390e AANVULLING Bijwerking op 10 april 2011 Nieuw geregistreerde aannemers voor wie zich een wijziging in de categorieë heeft voorgedaan Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 29/04/2011 numac 2011012031 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Lijst van de paritaire comités op datum van 11 april 2011 Deze lijst geeft de benaming en het administratief nummer weer van de bij koninklijk besluit opgerichte paritaire comités en subcomités . 1. Paritaire organen bevoegd voor de werkne(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 29/04/2011 numac 2011000243 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 28 maart 2011 wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewakingso Deze ve type vergunning prom. -- pub. 29/04/2011 numac 2011000242 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigeringen Bij ministerieel besluit van 29 maart 2011 wordt de vergunning voor het ex Bij mi

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 29/04/2011 numac 2011202000 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige coördinators van de Dienst bemiddeling (niveau A) voor het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, ombudsdienst voor de postsector (EFG11001) Na de selectie wordt een lijst met maxi(...) Er word type bericht van selor prom. -- pub. 29/04/2011 numac 2011202038 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur van de stafdienst personeel en organisatie voor de FOD Financiën (ANG11705) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR. (...) • houder te z type bericht van selor prom. -- pub. 29/04/2011 numac 2011201992 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige sociaal controleurs - financiële controle (niveau B) voor de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (ANG11017) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twe(...) Er word type bericht van selor prom. -- pub. 29/04/2011 numac 2011201986 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige medisch dossierbeheerders. - Uitslagen De vergelijkende selectie van Franstalige medisch dossierbeheerders (niveau A2) voor het Fonds voor beroepsziekten (AFG10054) werd afgesloten op 5 april 2011. type bericht van selor prom. -- pub. 29/04/2011 numac 2011201985 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkend selectie van **** coördinatoren ****. - Uitslag **** vergelijkende selectie van **** coördinatoren **** (niveau ****2) voor het Rijksinstituut voor ziekte- en(...) Er is 1 **** type bericht van selor prom. -- pub. 29/04/2011 numac 2011202049 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adjunct-veiligheids- assistenten (niveau C) voor de FOD Justitie (ANG11807) Na de selectie wordt een lijst met maximum 50 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een (...) Toelaatbaarh

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 29/04/2011 numac 2011042404 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand april 2011

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 29/04/2011 numac 2011040304 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand april 2011 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand april 2011, 117.20 punten bedraagt, tegenover Het gez
^