B.S. Index van de publicaties van 2 mei 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/03/2011 pub. 02/05/2011 numac 2011012023 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende de arbeidsvoorwaarden in de pannenbakkerijen type koninklijk besluit prom. 24/03/2011 pub. 02/05/2011 numac 2011200981 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de tijdelijke collectieve regeling v type koninklijk besluit prom. 24/03/2011 pub. 02/05/2011 numac 2011200982 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het brugpensioen op 60 jaar type koninklijk besluit prom. 24/03/2011 pub. 02/05/2011 numac 2011201167 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2009 betreffe type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/05/2011 numac 2011018145 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is het Centrum voor KwaliteitsControle en Certificatie- CKCert G-012 type koninklijk besluit prom. 22/03/2011 pub. 02/05/2011 numac 2011014097 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2000 tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/05/2011 numac 2011000258 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 12 april 2011, wordt het mandaat van de heer Mulleners, Frank, als korpschef van de lokale politie van de politiezone GAOZ me(...) type koninklijk besluit prom. 24/03/2011 pub. 02/05/2011 numac 2011201216 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2005 betreffen type koninklijk besluit prom. 23/03/2011 pub. 02/05/2011 numac 2011024094 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 100.000 euro aan de VZW « Inter-Environnement Wallonie »

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/04/2011 pub. 02/05/2011 numac 2011018162 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 september 2010 betreffende het model en de inhoud van de informatie over de voedselketen type ministerieel besluit prom. 26/04/2011 pub. 02/05/2011 numac 2011011149 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 65 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 06/04/2011 pub. 02/05/2011 numac 2011011146 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot vaststelling van de verdeling van het bedrag voor 2010, ter toepassing van het koninklijk besluit van 19 mei 1995 getroffen ter uitvoering van artikel 5, § 3, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/04/2011 pub. 02/05/2011 numac 2011202043 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2010 tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Immobilière publique Péruwelz-Leuze-Frasnes" SC, te Péruwelz" type besluit van de waalse regering prom. 07/04/2011 pub. 02/05/2011 numac 2011202042 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 maart 2008 betreffende het beheer van de afval uit de gebruikelijke activiteit van de gezinnen en de dekking van de desbetreffende kosten

bericht

type bericht prom. -- pub. 02/05/2011 numac 2011201973 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 11 maart 2011 in zake de nv « André Celis Containers » tegen de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij en het Vlaamse Gewest, waarvan de exp(...) « Sc

document

type document prom. -- pub. 02/05/2011 numac 2011024067 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Voor gebruik in gewasbeschermingsmiddelen toegelaten werkzame stoffen Deze lijst is een aanvulling van de eerder in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde lijsten met werkzame stoffen (...) Nummer, richtlijn tot opneming in bijlage I van Richtlijn type document prom. -- pub. 02/05/2011 numac 2011024095 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Voor gebruik in gewasbeschermingsmiddelen toegelaten werkzame stoffen Deze lijst is een aanvulling van de eerder in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde lijsten met werkzame stoffe(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/2011 pub. 02/05/2011 numac 2011029242 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Zonale commissies voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en buitengewoon gesubsidieerd confessioneel vrij voorschools en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/2011 pub. 02/05/2011 numac 2011029249 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en g type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/03/2011 pub. 02/05/2011 numac 2011029247 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het vrij gesubs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/2011 pub. 02/05/2011 numac 2011029248 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het vrij gesubs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/03/2011 pub. 02/05/2011 numac 2011029246 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en g type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/03/2011 pub. 02/05/2011 numac 2011029245 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 juli 2009 houdende aanstelling van de leden van het sturingscomité in het kader van het programma voor borstkankeropsporing type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/03/2011 pub. 02/05/2011 numac 2011029250 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de evaluatie van de stagedoende directeur en van het model van evaluatieverslag type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/2011 pub. 02/05/2011 numac 2011029251 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Zonale commissies voor het beheer van de betrekkingen voor het gesubsidieerd confessioneel vrij gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/2011 pub. 02/05/2011 numac 2011029243 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Zonale commissies voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs

erratum

type erratum prom. 12/04/2011 pub. 02/05/2011 numac 2011011150 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van de maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor 2011. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 02/05/2011 numac 2011009328 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking Wet van 26 maart 2003 houdende oprichting van een centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en houdende bepalingen inzake het waardevast beheer van in beslag genomen goederen en de ui - verbi

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 02/05/2011 numac 2011009327 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 19 april 2011, dat in werking treedt vanaf heden, is de heer Freyne, Th., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel, verbindingsmagistraat bij het Centraal Orgaan voor de Inbes Het ber

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 02/05/2011 numac 2011201860 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 211.774 van 3 maart 2011 in zake de nv « ABATAN » tegen de gemeente Anderlecht, waarvan de(...) « Schendt artikel 464, 1°, W.I.B. 1992 de artikelen 10 en type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 02/05/2011 numac 2011201861 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 8 maart 2011 in zake de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen tegen « Mensura Gemeenschappelijke Verzekeringskas », waarvan de expedi(...) « Is a

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 02/05/2011 numac 2011000244 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 28 maart 2011 wordt de vergunning voor het exploiteren van De verg type vergunning prom. -- pub. 02/05/2011 numac 2011000245 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 6 april 2011 wordt artikel 2 van het ministerieel besluit va « Art
^