B.S. Index van de publicaties van 11 mei 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/04/2011 pub. 11/05/2011 numac 2011024101 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van een plaatsvervangend lid-magistraat van de provinciale raad van de Orde der geneesheren van Luik type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/05/2011 numac 2011000277 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Korpschef Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 28 april 2011, wordt de aanwijzing van de heer Boisdequin, Philippe, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone des Collines, met i type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/05/2011 numac 2011000282 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 28 april 2011, wordt het mandaat van de heer Malysse, Hans, als korpschef van de lokale politie van de politiezone MIDOW type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/05/2011 numac 2011000283 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 28 april 2011, wordt het mandaat van de heer Snels, Marc, als korpschef van de lokale politie van de politiezone Noorderkempen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/05/2011 numac 2011018169 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Mobiliteit Bij ministerieel besluit van 23 maart 2011 wordt de heer David De Kuyssche, attaché - klasse A2, bij FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, via vrijwillige mobiliteit, overgeplaatst in de klass type ministerieel besluit prom. 04/05/2011 pub. 11/05/2011 numac 2011000260 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving van directeur van de directie van de operaties inzake bestuurlijke politie en de daaruit voortvloeiende profielvereisten type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/05/2011 numac 2011018168 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Mobiliteit Bij ministerieel besluit van 21 maart 2011 wordt de heer Stéphane De Spiegeleer, attaché - klasse A1, bij RSZ, via vrijwillige mobiliteit, overgeplaatst in de klasse A1 met de titel van attaché bij het Federaal Agentschap type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/05/2011 numac 2011202205 bron waalse overheidsdienst Natuurbehoud Bij ministerieel besluit van 18 april 2011 wordt de VZW "Birds Bay" erkend als beheerder van een revalidatiecentrum voor in het wild levende diersoorten, dat gevestigd zal zijn in het Provinciaal Domein « Bois des Rêves »

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/04/2011 pub. 11/05/2011 numac 2011031240 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een subsidie van 28.203,87 EUR, aan de gemeente Sint-Jans-Molenbeek, voor de verdeling van taxicheques met universele waarde op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewes type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/04/2011 pub. 11/05/2011 numac 2011031238 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een subsidie 21.273,98 EUR, aan de gemeente Anderlecht, voor de verdeling van taxicheques met universele waarde op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/04/2011 pub. 11/05/2011 numac 2011031237 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van vier beambten belasten met het toezicht over de uitvoering van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauf type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/03/2010 pub. 11/05/2011 numac 2011031230 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van een bestuurder van de Reguleringscommissie voor energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/04/2011 pub. 11/05/2011 numac 2011031236 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van 13 november 2008 tot bepaling van de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, van het advies van de gemachtigde ambtenaar, van type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/04/2011 pub. 11/05/2011 numac 2011031239 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een subsidie van 13.657,60 EUR, aan de gemeente Sint-Gillis, voor de verdeling van taxicheques met universele waarde op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/03/2011 pub. 11/05/2011 numac 2011027096 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het technisch reglement voor het beheer van de elektriciteitsdistributienetten in het Waalse Gewest en de toegang daartoe

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/05/2011 numac 2011018175 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Vereniging van Mede-eigenaars van « Residentie Ulmus Dit bes type bericht prom. -- pub. 11/05/2011 numac 2011018174 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De h type bericht prom. -- pub. 11/05/2011 numac 2011018172 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1 Marl type bericht prom. -- pub. 11/05/2011 numac 2011018173 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW AVALA heeft de nietigverklaring gevorderd van de ge Deze za

document

type document prom. -- pub. 11/05/2011 numac 2011031224 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Registratie betreffende dierlijk afval Bij de beslissing van 21 april 2011 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd de registratie van de firma « Burlac NV », verleend op 25 september 2006 ingetrok

erratum

type erratum prom. -- pub. 11/05/2011 numac 2011024107 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Voor gebruik in gewasbeschermingsmiddelen toegelaten werkzame stoffen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 2 mei 2011, onder nummer 2011/24095, op blz. 26027 dient in de tabel 329 2011/21/EU vervangen te worden door 2011/22/EU. type erratum prom. 28/04/2011 pub. 11/05/2011 numac 2011014126 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanpassing van de rijbewijscategorieën, het rijbewijsmodel en de voorwaarden voor examinatoren, ingevolge Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs. - Erratum

arrest

type arrest prom. -- pub. 11/05/2011 numac 2011202204 bron waalse overheidsdienst Personeel. - Vernietigingen door de Raad van State Bij arrest van de Raad van State nr. 211.333, VIIIe Kamer, van 17 februari 2011, wordt het besluit van de Waalse Regering van 9 november 2007, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 10 d Bij arre

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/05/2011 numac 2011007100 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de lagere officieren van het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 8351 van 13 april 2011, wordt **** ****. ****'**** benoemd op 28 maart 2011 in de graad van kapitein in ****

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 11/05/2011 numac 2011202206 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluit van de Waalse Regering van 17 maart 2011 dat op 17 maart 2011 in werking treedt, wordt besloten geen gevolg te geven aan de oproep tot de kandidaten voor de selectie van de mandataris van rang A 2 van het Operationeel Dire Bij min

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 25/03/2011 pub. 11/05/2011 numac 2011202133 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende aanwijzing van de onderneming BDO BV CVBA als bedrijfsrevisor voor de instellingen van openbaar nut van de Duitstalige Gemeenschap

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 11/05/2011 numac 2011011167 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 maart 2011 wordt de heer Frédéric Swaelens tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Socia Overe type benoemingen prom. -- pub. 11/05/2011 numac 2011018170 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 31 maart 2011 wordt Mevr. LORFEVRE, Marie, met ingang van 1 maart 2011, in vast dienstverband benoemd met de titel van attaché bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsprod

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 11/05/2011 numac 2011015042 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking 1) Overeenkomst betreffende de oprichting van een Internationale Unie voor de bekendmaking der toltarieven, het uitvoeringsreglement, zomede het proces-verbaal van ondertekening, ondertekend te Brussel op 5 juli 1890 2) Protocol tot wijzigi(...) Opzeg

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 11/05/2011 numac 2011031231 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Erkenning als ontwerper van bijzondere bestemmingsplannen en van desbetreffende milieueffectenrapporten Bij ministerieel besluit van 26 april 2011 wordt de erkenning als ontwerper van bijzonder type erkenning prom. -- pub. 11/05/2011 numac 2011031189 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als EPB-adviseur, natuurlijke persoon Bij beslissing van 18 november 2010, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd Mevr. VANTOMME, Lore, gedomicilieerd, Patriottenstraat 49, te 1000 Brussel, erkend als EPB-adviseur, natuurlijke De erke

internationale overeenkomst

type internationale overeenkomst prom. -- pub. 11/05/2011 numac 2011015043 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Internationaal Verdrag tot het vaststellen van enige eenvormige regels betreffende het conservatoir beslag op zeeschepen, ondertekend te Brussel op 10 mei 1952. - Opzegging door het Koninkrijk Spanje Op 28 maart 2011 werd bij de Federale O(...) Overee

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 11/05/2011 numac 2011202280 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verpleegkundig controleurs De vergelijkende selectie van Nederlandstalige verpleegkundig controleurs (niveau B) voor het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzeke(...) Er zijn 13
^