B.S. Index van de publicaties van 12 mei 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 12/05/2011 numac 2011201692 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 1972 tot vaststelling van het aantal leden van bepaalde paritaire comités type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 12/05/2011 numac 2011201693 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 maart 1996 tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak technische orthopedie type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 12/05/2011 numac 2011201694 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 1974 tot erkenning van vakorganisaties van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de gezondheidsdiensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/05/2011 numac 2011202218 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 28 april 2011 wordt de heer Roger Serbruyns, met ingang van 1 december 2011, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van adviseur-generaal. type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 12/05/2011 numac 2011024109 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de Wereldgezondheidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 12/05/2011 numac 2011024110 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de Wereldgezondheidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 03/05/2011 pub. 12/05/2011 numac 2011003188 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004 type koninklijk besluit prom. 03/05/2011 pub. 12/05/2011 numac 2011003187 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de verlaging van de bijzondere accijns op bepaalde motorbrandstoffen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/05/2011 pub. 12/05/2011 numac 2011011165 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 04/04/2011 pub. 12/05/2011 numac 2011202191 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de algemene toekenningsvoorwaarden van de projectmiddelen voor de landschapswerking van regionale landschappen type ministerieel besluit prom. 04/05/2011 pub. 12/05/2011 numac 2011003189 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 3 mei 2011 tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004 type ministerieel besluit prom. 02/05/2011 pub. 12/05/2011 numac 2011011166 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 05/05/2011 pub. 12/05/2011 numac 2011011169 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van het stuk speelgoed in schuim de zogezegde « puzzelmat » in EVA met als merk « Disney pixar cars », geproduceerd door Free & Easy type ministerieel besluit prom. 05/05/2011 pub. 12/05/2011 numac 2011011170 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van het stuk speelgoed in schuim de zogezegde « puzzelmat » in EVA met als merk « Tic Tac Toe Game », geproduceerd door Free & Easy

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/04/2011 pub. 12/05/2011 numac 2011035346 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van het provisioneel krediet, ingeschreven onder de basisallocatie DB0 DB000 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011 type besluit van de vlaamse regering prom. 01/04/2011 pub. 12/05/2011 numac 2011202189 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de benoeming van vijf leden van de raad van bestuur van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg, stichting van openbaar nut type besluit van de vlaamse regering prom. 08/04/2011 pub. 12/05/2011 numac 2011202152 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in sport en bewegen als nieuwe opleiding van de Hogeschool West-Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 04/03/2011 pub. 12/05/2011 numac 2011202190 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vervanging van één mandaat en de verlenging van drie mandaten in de raad van bestuur en de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur van Stichting Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond type besluit van de vlaamse regering prom. 01/04/2011 pub. 12/05/2011 numac 2011202194 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de artikelen 4 en 14 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de ondersteuning van de Industriële Onderzoeksfondsen en de interfaceactiviteiten van de associaties in de Vlaamse type besluit van de vlaamse regering prom. 01/04/2011 pub. 12/05/2011 numac 2011202195 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2009 houdende beslissing om over te gaan tot gebruiksruil op delen van het grondgebied van de gemeente Knokke-Heist en de stad Damme en tot oprichting v

decreet

type decreet prom. 05/05/2011 pub. 12/05/2011 numac 2011202283 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Verdrag tot herziening van het op 3 februari 1958 gesloten Verdrag tot instelling van de economische Benelux Unie, het Protocol inzake de Voorrechten en Immuniteiten van de Benelux Unie en de Verklaring, ondertekend te

protocol

type protocol prom. -- pub. 12/05/2011 numac 2011015037 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Verdragen betreffende de West-Europese Unie , waarvan België depositaris is. - Opzegging 1. Verdrag van economische, sociale en culturele samenwerking en collectieve zelfverdediging tussen België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en het Vere(...) 2. a)

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/05/2011 numac 2011202249 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 30 maart 2011 in zake J.B. en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 11 april 2011, heeft de Jeugdrechtbank te Dendermo « Sche

document

type document prom. -- pub. 12/05/2011 numac 2011202285 bron waalse overheidsdienst "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" Beheerscontract Op 29 oktober 2010 is het beheerscontract gesloten tussen de Waa(...) Een afschrift van dit contract is op schriftelijk verzoek verkrijgbaar bij de "Société wallo type document prom. -- pub. 12/05/2011 numac 2011202198 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank te Brussel Op 19 april 2011 werd de heer ELEBAUT, Guy, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Brussel, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het ambt van plaatsve

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/03/2011 pub. 12/05/2011 numac 2011029277 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 maart 1995 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het brevet van ziekenhuisverpleger en dat van ziekenhuisverpleger(verp type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/04/2011 pub. 12/05/2011 numac 2011029280 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 november 2006 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/04/2011 pub. 12/05/2011 numac 2011029272 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de examencommissies voor de toelating tot de studies georganiseerd in de Hogescholen, met toepassing van artikel 22, § 1, 5°, van het decreet van 5 augustus 1995 houd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/03/2011 pub. 12/05/2011 numac 2011029279 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing van 7 juli 2010 van de Centrale Paritaire Commissie voor het gesubsidieerd confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs betreffende het dossier voor informatie, begeleiding en type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/04/2011 pub. 12/05/2011 numac 2011029273 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 april 2010 houdende aanstelling van de leden van de Raad van beroep voor het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvo type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 12/05/2011 numac 2011029271 bron ministerie van de franse gemeenschap Commissie voor de toelating tot het onderwijzen via taalbad. - Wijziging Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 april 2011, in artikel 1, 4° van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 januari 2006 houde De woo type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/03/2011 pub. 12/05/2011 numac 2011029274 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van het onderwijs vestrekt door de " British Junior Academy of Brussels " waarbij aan de leerplicht voldaan kan worden overeenkomstig artikel 3 van het decreet van 25 april 2008 tot vaststell type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/02/2011 pub. 12/05/2011 numac 2011029235 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en g

erratum

type erratum prom. 21/03/2011 pub. 12/05/2011 numac 2011027100 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage 1 bij het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2004 tot erkenning van de geïntegreerde productiemethode voor pitfruit, de controleorganen en de producenten die volgens deze methode telen. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/05/2011 numac 2011009336 bron federale overheidsdienst justitie Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2010 wordt de heer Heylen, Tom, geboren te Turnhout op 12 november 1973, attaché bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Crim Bij koni

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 12/05/2011 numac 2011202242 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 211.792 van 3 maart 2011 in zake Michel De Muylder en anderen tegen de stad Brussel, de gemeente Elsene en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, tusse « Schen

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 12/05/2011 numac 2011002024 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 februari 2011 wordt de heer Cédric Danloy tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Frans taalkader, met ing Overee

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 12/05/2011 numac 2011202308 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attachés - functie : burgerlijk ingenieur De vergelijkende selectie van Franstalige attachés - functie : burgerlijk ingenieur (niveau A) voor de Waalse Overheidsdienst en enkele instellingen van open(...) Er zij type bericht van selor prom. -- pub. 12/05/2011 numac 2011202309 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van Duitstalige attachés - functie : industrieel ingenieur De vergelijkende selectie van Duitstalige attachés - functie : industrieel ingenieur (niveau A) voor de Waalse Overheidsdienst en en(...) Er zijn 0 type bericht van selor prom. -- pub. 12/05/2011 numac 2011202307 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attachés - functie : industrieel ingenieur De vergelijkende selectie van Franstalige attachés - functie : industrieel ingenieur (niveau A) voor de Waalse Overheidsdienst en enkele instellingen van op(...) Er zij type bericht van selor prom. -- pub. 12/05/2011 numac 2011202310 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige artsen risico- en verstrekkingenbeheer De vergelijkende selectie van Nederlandstalige artsen risico- en verstrekkingenbeheer (niveau A) voor het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverze(...) Er zijn
^