B.S. Index van de publicaties van 18 mei 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 18/05/2011 numac 2011201785 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 januari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot verlenging van collectieve arbeidsoveree type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 18/05/2011 numac 2011012027 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de toekenning van extra vrije d type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 18/05/2011 numac 2011201787 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 08/02/2011 pub. 18/05/2011 numac 2011024113 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgisch Centrum voor Evidence Based Medicine voor de periode van 1 januari 2011 tot 31 maart 2011 type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 18/05/2011 numac 2011201807 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 18/05/2011 numac 2011201487 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 januari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot verlenging van de collectieve arbeidsove type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2011 numac 2011014112 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Afzonderlijke personeelsformatie. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 11 april 2011 zijn benoemd : Orde van Leopold II Officier De heer Velghe, Etienne Benjamin André, officier-werktuigkundige A. Ridder De heer Molen De heer Vermote, Wilfried type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 18/05/2011 numac 2011201645 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de buitengewone bijdrage voor het 1e kwartaal 2011 aan type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 18/05/2011 numac 2011201647 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de buitengewone bijdrage voor het 1e kwartaal 2011 aan

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/08/2010 pub. 18/05/2011 numac 2011000284 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de identificatiekaart voor privédetectives. - Duitse vertaling

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 18/05/2011 numac 2011031246 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, van 17 maart 2011, wordt beschermd als monument de totaliteit van het huis Bedoret en zijn tuin met inbegrip van de decoratie-elementen en van het meubilair die i Het hui

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/05/2011 pub. 18/05/2011 numac 2011202334 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 1995 betreffende de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en de instellingen die eronder ressorteren

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/05/2011 pub. 18/05/2011 numac 2011202328 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 april 2010 tot aanwijzing van de leden die zitting hebben binnen de Overlegkamer die is ingesteld binnen de Advies- en overlegcommissie inzake arbeidsbemiddeling

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/05/2011 numac 2011018178 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De h type bericht prom. -- pub. 18/05/2011 numac 2011021041 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten Artikel 15,

document

type document prom. 28/01/2011 pub. 18/05/2011 numac 2011031198 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest Beslissing van de raad van bestuur van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de GOMB van 30 januari 2004

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/04/2011 pub. 18/05/2011 numac 2011029301 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Commissie voor deontologie inzake hulpverlening aan de jeugd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/04/2011 pub. 18/05/2011 numac 2011029296 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de samenvoeging van het « Conservatoire royal de Mons » en de « Ecole supérieure des Arts plastiques et visuels de la Communauté française »

erratum

type erratum prom. 05/05/2011 pub. 18/05/2011 numac 2011011180 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van het stuk speelgoed in schuim de zogezegde « puzzelmat » in EVA met als merk « Disney pixar cars », geproduceerd door Free & Easy. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2011 numac 2011009361 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 mei 2011 wordt Mevr. Aurélie Thomsin, met ingang van 1 april 2011, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale Diensten. Overeenkomst type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2011 numac 2011011174 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 23 november 2010 werden, met ingang van de tegenover hun naam vermelde datum, benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Commandeur De heren : Jules DE WINDT, adv Elie EMBO, adviseur

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/05/2011 numac 2011009365 bron federale overheidsdienst justitie en ministerie van landsverdediging Oproep tot kandidaten voor de bestuurlijke Commissie door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten belast met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens De wet van 4 februari 2010 betreffende de meth Geïnte

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 18/05/2011 numac 2011000266 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 5 april 2011 wordt Mevr. Christel Mahieu benoemd tot rijksambtenaar in klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Franstalig kader, met ingang van 15 janu Bij koni type benoemingen prom. -- pub. 18/05/2011 numac 2011014095 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 maart 2011, wordt de heer Tony VAN LATHEM vastbenoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Nederlandse taalkader, met ranginn Overee

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 18/05/2011 numac 2011000188 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 12 april 2011 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopgens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleen type vergunning prom. -- pub. 18/05/2011 numac 2011000191 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 31 maart 2011 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend type vergunning prom. -- pub. 18/05/2011 numac 2011000197 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 5 april 2011 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Pinocchio » te Brussel om van 1 april 2011 tot en met 3 type vergunning prom. -- pub. 18/05/2011 numac 2011000198 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 5 april 2011 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen » type vergunning prom. -- pub. 18/05/2011 numac 2011000199 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 5 april 2011 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Centrum het Laar » te Brussel om van 1 april 2011 tot en type vergunning prom. -- pub. 18/05/2011 numac 2011000201 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 5 april 2011 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de stichting van openbaar nut « Fondation Tanguy Moreau de Melen - Responsible Young Driver type vergunning prom. -- pub. 18/05/2011 numac 2011000219 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 5 april 2011 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend type vergunning prom. -- pub. 18/05/2011 numac 2011000132 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 13 maart 2011 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de stichting van openbaar nut « UNICEF België » te Brussel om van 15 maart 2011 tot en met 1 type vergunning prom. -- pub. 18/05/2011 numac 2011000200 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 5 april 2011 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Animatiecentrum voor Talen » te Brussel om van 10 april

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 18/05/2011 numac 2011202405 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** attachés - functie : informaticus De vergelijkende selectie van **** attachés - functie : informaticus (niveau ****) voor de **** **** en enkele instellingen (...) Er zijn 3 type bericht van selor prom. -- pub. 18/05/2011 numac 2011202404 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige attachés - functie : master/doctor in de exacte wetenschappen De vergelijkende selectie van Duitstalige attachés - functie : master/doctor in de exacte wetenschappen (niveau A) voor de Waalse Overhei(...) Er zij type bericht van selor prom. -- pub. 18/05/2011 numac 2011202409 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige administratief beheerders De vergelijkende selectie van Franstalige administratief beheerders (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (AFG10848) werd afge(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 18/05/2011 numac 2011202403 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige attachés - functie : informaticus De vergelijkende selectie van Duitstalige attachés - functie : informaticus (niveau A) voor de Waalse Overheidsdienst en enkele instellingen van openbaar nut van het(...) Er zij type bericht van selor prom. -- pub. 18/05/2011 numac 2011202401 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige experten geneesmiddelen De vergelijkende selectie van Nederlandstalige experten geneesmiddelen (niveau A) voor het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) (ANG10864) werd(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 18/05/2011 numac 2011202406 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attachés - functie : master/doctor in de exacte wetenschappen De vergelijkende selectie van Franstalige attachés - functie : master/ doctor in de exacte wetenschappen (niveau A) voor de Waalse Overhe(...) Er zij

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 18/05/2011 numac 2011020036 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergadering Agenda : Vrijdag 20 mei 2011, om 9 u. 30 m. en om 14 u. 30 m. 1. Inoverwegingnemingen : - Voorstel van resolutie (van Mevr. Béatrice FRAITEUR, Mevr. Caroline(...) - Voorstel van ordonnantie (van Mevr. Françoise SCHEPMANS, de heer type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 18/05/2011 numac 2011020035 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 20 mei 2011 (Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69) 1. - Ontwerp van ordonnantie en voorstellen van aanbevelingen - (Pro me(...) - Rapporteurs : Mevr. Nadia El Yousfi en de heer Herman Mennekens. - Bes

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 28/04/2011 pub. 18/05/2011 numac 2011003109 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk « Bling Bling 1 euro » en « Bling Bling 3 euro » genaamd
^