B.S. Index van de publicaties van 26 mei 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 21/12/2009 pub. 26/05/2011 numac 2011000298 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het statuut van de betalingsinstellingen, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en de toegang tot betalingssystemen. - Officieuze coördinatie in het Duits

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 26/05/2011 numac 2011024119 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/05/2011 numac 2011027112 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Personeel. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 3 februari 2011 : - worden de hiernavermelde personen benoemd tot Officier in de Kroonorde : De heer Jean-Paul Berlier, attaché; De heer Guy Bocage, attaché; De heer Etienne Cla De heer Luc Func type koninklijk besluit prom. 18/05/2011 pub. 26/05/2011 numac 2011003209 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende machtiging tot het voeren van de eretitel van het ambt van directeur van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/05/2011 numac 2011011163 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 14 maart 2011 wordt aan Mevr. Carole Gill, attaché bij de Algemene Directie Energie, met ingang van 1 juni 2011 eervol ontslag uit haar functies verleend en wordt ze gerechtigd Mevr. G type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/05/2011 numac 2011011161 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 8 februari 2011 wordt aan Mevr. Marie-Paule Verlaeten, adviseur bij de Algemene Directie Economische Potentieel, met ingang van 1 juni 2011 eervol ontslag uit haar functies ver Mevr. Ve

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/05/2011 numac 2011202468 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 21 april 2011 wordt de NV Transport & Manutention Deschieter vanaf 21 april 2011 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 21 april 2011 wo Bij ministerieel be type ministerieel besluit prom. 21/02/2011 pub. 26/05/2011 numac 2011035388 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de erkenningaanvraag voor afdelingen Medisch Toezicht en departementen Medisch Toezicht

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/04/2011 pub. 26/05/2011 numac 2011035377 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Vlaamse Landmaatschappij type besluit van de vlaamse regering prom. 01/04/2011 pub. 26/05/2011 numac 2011035375 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied smeden

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/05/2011 pub. 26/05/2011 numac 2011202531 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij op 28 en 29 mei 2011 een vrijstelling van de visvergunning toegekend wordt aan de deelnemers aan de initiaties tot de hengelsport georganiseerd door de hengelverenigingen "Les Pêcheurs de Jodoigne" en "Les Pêcheurs type besluit van de waalse regering prom. 19/05/2011 pub. 26/05/2011 numac 2011202533 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een vrijstelling van de visvergunning op het openingsweekeinde en aan de deelnemers aan de activiteiten die in het kader van de dag "Pêche en fête" te Habay-la-Neuve worden georganiseerd

document

type document prom. -- pub. 26/05/2011 numac 2011022184 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Hernieuwing van mandaten en ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk beslu - de

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/05/2011 numac 2011022187 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische farmaceutische raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011, dat in werking treedt de Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/05/2011 numac 2011022177 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011, dat uitwerking heeft met ingang vanaf 1 a Bij he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/05/2011 numac 2011022183 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor radio-isotopen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011, worden benoemd tot leden van de

lijst

type lijst prom. -- pub. 26/05/2011 numac 2011022172 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Lijst van de erkende sociale secretariaten van werkgevers en hun bijkantoren op datum van 14 april 2011

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 26/05/2011 numac 2011003206 bron nationale bank van belgie Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Het Directiecomité van de Nationale Bank van België heeft met toepassing

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 26/05/2011 numac 2011031201 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als EPB-adviseur, rechtspersoon Bij beslissing van 15 februari 2011 van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de NV IBAM, met maatschappelijke zetel te rue Emile Tumelaire 55, te 6000 Charleroi, met ondernemingsnummer 0882.267.953, De erke

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 26/05/2011 numac 2011202587 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen/economisten De vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen/economisten (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG10088) werd afgesloten op 17 mei 2011. Er zijn 3 ges(...) type bericht van selor prom. -- pub. 26/05/2011 numac 2011202578 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige administratief experts P & O monitoring internationaal De vergelijkende selectie van Franstalige administratief experts P & O monitoring internationaal (niveau B) voor de FOD Buitenlandse Zak(...) Er zijn 16 gesla type bericht van selor prom. -- pub. 26/05/2011 numac 2011202588 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** **** Managers De vergelijkende selectie van **** **** Managers (niveau ****) voor de Regie der **** (****10078) werd afgesloten op 16 mei 2011. Er zij(...)
^