B.S. Index van de publicaties van 31 mei 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. -- pub. 31/05/2011 numac 2011009383 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 12 mei 2011 is machtiging verleend aan Mevr. **** **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) **** **** type wet prom. 13/06/2010 pub. 31/05/2011 numac 2011000310 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2011 numac 2011011172 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 11 april 2011 wordt aan Mevr. Jacqueline Hannecart, adviseur-generaal bij de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie, met ingang van 1 juni 2011 eervol ontslag uit ha Mevr. Ha type koninklijk besluit prom. 18/05/2011 pub. 31/05/2011 numac 2011003132 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 104, 3°, d, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 31/05/2011 numac 2011000312 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1970 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de gemeenten die over een brandweerdienst beschikken, in aanmerking komen voor een Staatsbijdrage voor het aankopen van bra

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/05/2011 pub. 31/05/2011 numac 2011024120 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 februari 2009 tot instelling van een Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu type ministerieel besluit prom. 18/05/2011 pub. 31/05/2011 numac 2011202112 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van een gedeelte van het grondgebied van de gemeente Libin als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gev type ministerieel besluit prom. 18/05/2011 pub. 31/05/2011 numac 2011202220 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van de stad Poperinge als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorde type ministerieel besluit prom. 03/05/2011 pub. 31/05/2011 numac 2011014134 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot erkenning van een instelling die opleidingscursussen verstrekt voor bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan die van de klassen 1 en 7 over de weg vervoeren

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 31/03/2011 pub. 31/05/2011 numac 2011202598 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende aanwijzing van de leden van de Commissie P.M.T.I.C. ingesteld bij het decreet van 3 februari 2005 betreffende het sensibiliseringsplan inzake de informatie- en communicatietechnologieën

decreet

type decreet prom. 22/12/2010 pub. 31/05/2011 numac 2011202589 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de Waalse infrastructuur voor ruimtelijke informatie. - Addenda

bericht

type bericht prom. -- pub. 31/05/2011 numac 2011018199 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De stad Andenne heeft de nietigverklaring gevorderd van he Dat bes type bericht prom. -- pub. 31/05/2011 numac 2011018201 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Pete

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/04/2011 pub. 31/05/2011 numac 2011029283 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de samenstelling van de subcommissie voor kwalificatie bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juni 2009 tot benoeming van de leden van de subcommissie voo type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/04/2011 pub. 31/05/2011 numac 2011029308 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de studiegebieden en onderwijsvormen voor de opstelling van de « proef voor hoger secundair onderwijs » van het schooljaar 2010-2011

erratum

type erratum prom. 29/04/2011 pub. 31/05/2011 numac 2011035448 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 4, 5, 6 en 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2005 tot aanwijzing van de vertegenwoordiging van de Vlaamse Regering in het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau. - Erratu type erratum prom. 18/05/2011 pub. 31/05/2011 numac 2011022196 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

arrest

type arrest prom. 10/05/2011 pub. 31/05/2011 numac 2011003214 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2011 numac 2011202700 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Beheerscomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid Ontslagverlening en benoeming Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011 dat uitwerking heeft met ingang van 11 mei 2010 : - wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van lid van het Beh - wordt de he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2011 numac 2011011183 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 11 april 2011 werden met ingang van 8 april 2011 benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Officier De heer Jacques DASCOTTE, Asse. Hij zal het burgerlijk eretek Kroonorde Officier type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2011 numac 2011022189 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen van de verpleegkundigen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011 wor 1° in type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2011 numac 2011022188 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge Commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011, dat uitwerk Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2011 numac 2011011184 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 11 april 2011 werden met ingang van 8 april 2011 benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Officier De heer Antoine VANDEPUTTTE, Menen. Ridder Mevr. Christian De heer Jozef DECLERC

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 31/05/2011 numac 2011009391 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011, is de heer Schneebalg, A., advocaat, plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel, benoemd tot toegevoegd vrederechter voor de kantons behorende tot het gerechtelijk arrond Bij kon type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 31/05/2011 numac 2011009392 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 15 oktober 2010, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is het aan de heer Smets, D., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd no Het is

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 31/05/2011 numac 2011003210 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie vo Deze

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 31/05/2011 numac 2011002027 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011 wordt de heer Gino VANDENBORNE tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Nederlands taalkader, met Overeen

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 31/05/2011 numac 2011031202 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als EPB-adviseur, natuurlijke persoon Bij beslissing van 15 februari 2011 van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de heer BODSON, Nicolas, gedomicilieerd François Delcoignestraat 51, te 1081 Brussel, erkend als EPB-adviseur, natu De erk

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 31/05/2011 numac 2011202710 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van Franstalige experten geneesmiddelen De vergelijkende selectie van Franstalige experten geneesmiddelen (niveau A) voor het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) (AF(...) Er zijn 2

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 31/05/2011 numac 2011014140 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Agrém type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 31/05/2011 numac 2011014131 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Agrém type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 31/05/2011 numac 2011014132 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+ Numé type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 31/05/2011 numac 2011014133 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+ Numé type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 31/05/2011 numac 2011014130 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Agrém type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 31/05/2011 numac 2011014139 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing pan bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+ Numé

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 31/05/2011 numac 2011040305 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand mei 2011 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand mei 2011, 117.59 punten bedraagt, tegenover 117. Het gez
^