B.S. Index van de publicaties van 1 juni 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 01/06/2011 numac 2011201601 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 42/2011 van 24 maart 2011 Rolnummer 4885 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 30 november 2009 « houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika in Het Grondw type wet prom. -- pub. 01/06/2011 numac 2011009388 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011 is machtiging verleend aan de heer ****-****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde ****-****,(...) Bij koninklijk besluit type wet prom. -- pub. 01/06/2011 numac 2011040201 bron algemene staat der kredietinstellingen per 31 januari 2011 (1) gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, type wet prom. -- pub. 01/06/2011 numac 2011040202 bron algemene staat der kredietinstellingen per 28 februari 2011 (1) gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, type wet prom. -- pub. 01/06/2011 numac 2011202211 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 38/2011 van 15 maart 2011 Rolnummer 4898 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 128 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat en a Het Grondw type wet prom. -- pub. 01/06/2011 numac 2011202245 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 43/2011 van 24 maart 2011 Rolnummers 4906 en 4925 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 51, tweede en derde lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997, gesteld door het Hof van Beroep te Berge Het Grondw

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/05/2011 pub. 01/06/2011 numac 2011000349 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot instelling van de lokale politie van de politiezone Lanaken-Maasmechelen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2001 houdende de benaming van de politiezones type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 01/06/2011 numac 2011022161 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 67, zesde lid, van de wet van 26 april 2010 houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 01/06/2011 numac 2011022191 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 2011 houdende benoeming van leden van de Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor ge

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/04/2011 pub. 01/06/2011 numac 2011202275 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende weigering van de verlenging van de erkenning van het O.C.M.W. Eupen als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen te 4700 Eupen, Neustrasse 115 type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/06/2011 numac 2011000350 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale selectiecommissie voor hogere officieren Samenstelling. - Aanwijzingen Ingevolge het ministerieel besluit van 18 mei 2011 dat het ministerieel besluit van 20 november 2009 heeft gewijzigd, wordt de samenstelling van de Nationale sel type ministerieel besluit prom. 19/05/2011 pub. 01/06/2011 numac 2011018193 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 mei 2008 betreffende de vaccinatie tegen blauwtong type ministerieel besluit prom. 25/05/2011 pub. 01/06/2011 numac 2011009399 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van een commissie tot bescherming van de maatschappij type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/06/2011 numac 2011031257 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bodemverontreiniging Bij ministerieel besluit van 6 mei 2011 werd de onderneming NV " CSD Ingenieurs Conseils " erkend als studiebureau op het vlak van Bodemverontreiniging voor een periode van deux jaar die loopt vanaf de datum van de De erkenning draa

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 01/06/2011 numac 2011201366 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 41/2011 van 15 maart 2011 Rolnummer 4935 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 191 van de programmawet van 23 december (...) Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de

document

type document prom. -- pub. 01/06/2011 numac 2011011193 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Uitnodiging voor kandidaatstelling Veiling van gebruiksrechten voor radiofrequenties in de band 2500-2690 MHz Voor de eerste maal worden gebruiksrechten voor radiofrequenties ter veiling aangeboden in de 2,6 GHz-band Een eerste fase in de veilingsproc type document prom. -- pub. 01/06/2011 numac 2011003146 bron federale overheidsdienst financien

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/04/2011 pub. 01/06/2011 numac 2011029307 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 augustus 1996 tot regeling van de samenstelling en werking van de pedagogische raad, de sociale raad, de categorieraden en de

erratum

type erratum prom. 24/03/2011 pub. 01/06/2011 numac 2011029306 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Zonale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gesubsidieerd confessioneel vrij gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met b type erratum prom. 24/03/2011 pub. 01/06/2011 numac 2011029305 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Zonale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gesubsidieerd niet-confessioneel vrij gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs type erratum prom. 24/03/2011 pub. 01/06/2011 numac 2011029304 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Zonale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en buitengewoon gesubsidieerd niet-confessioneel vrij voorschools en lager onderwijs. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/06/2011 numac 2011022190 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische farmaceutische raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011, wordt benoemd tot lid van de Technisc in de

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 01/06/2011 numac 2011201457 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 20/2011 van 3 februari 2011 Rolnummer 4934 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 318,

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 01/06/2011 numac 2011009398 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Uitslag van de Nederlandstalige vergelijkende selectie voor bevordering naar het niveau B bij de griffies en parketten (BNE10160). Er zijn 108 laureaten. Rangschikking van de laureaten :(...) 1. LETEN, Kelly 55. BRENDONCK, Diane 2 type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 01/06/2011 numac 2011009397 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Uitslag van de Franstalige vergelijkende selectie voor bevordering naar het niveau B bij de griffies en parketten (BFE10160). Er zijn 34 laureaten. Rangschikking van de laureaten :(...) 1. AUGUSTER, Hélène 18. (ex aequo) DE COKE

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 03/07/2009 pub. 01/06/2011 numac 2011202110 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 21 december 2000 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden aan ambtenaren van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap. - Erratum

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 01/06/2011 numac 2011024108 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 31 maart 2011 wordt Mevr. Pollé, Inez, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 30 oktober 2009, in de titel van attaché in de klasse A 1 op het Nederlandse taalkader, bij de Federale Over Bij k

lijst

type lijst prom. -- pub. 01/06/2011 numac 2011018181 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen of registratie werd verleend tussen 1 april 2011 en 30 april 2011 DENOMINATION - BENAMING FORME PHARMACE(...) FARMACEUTISCHE VORM VERPAKKING DET

overeenkomst

type overeenkomst prom. 23/05/2011 pub. 01/06/2011 numac 2011022193 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 01/06/2011 numac 2011018189 bron beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen Adreswijziging De griffie van het Beroepsorgaan heeft sinds 1 april 2011 een nieuw adres en telefoonnummer : Leuvenseweg 48, bus 5 1000 Brussel 02-286 29 11 type adreswijziging prom. -- pub. 01/06/2011 numac 2011009400 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging vredegerecht van het kanton Diest Vanaf 29 augustus 2011 zijn de diensten van het vredegerecht van het kanton Diest gevestigd, Koning Albertstraat 12, 3290 Diest. type adreswijziging prom. -- pub. 01/06/2011 numac 2011018188 bron vast comite van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten Adreswijziging Het Vast Comité I heeft sinds 1 april 2011 een nieuw adres en telefoonnummer : Leuvenseweg 48, bus 4 1000 Brussel 02-286 29 11

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 01/06/2011 numac 2011202709 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie via de Interne Markt van een Nederlandstalige expert-verantwoordelijke voor de Directie Verkeersveiligheid (klasse A4) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (PNG11824) Opgepast ! Voor deze selectie kan u alleen solliciteren als u al (...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 01/06/2011 numac 2011202732 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van Nederlandstalige geneesheren-inspecteurs De vergelijkende selectie van Nederlandstalige geneesheren-inspecteurs (niveau A) voor het Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering (R(...) Er zijn 6

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 01/06/2011 numac 2011014129 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instelling voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewijz 1.

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 01/06/2011 numac 2010054892 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Stoop, Alfons Jozef Stoop, Alfons Jozef, geboren te Temse op 13 december 1920, weduw Alvorens te be

incompetitiestelling

type incompetitiestelling prom. -- pub. 01/06/2011 numac 2011003153 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst personeel en organisatie Incompetitiestelling in de klasse A4 Adviseur-generaal bij de diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP Bij toepassing van artikel 6bis, type incompetitiestelling prom. -- pub. 01/06/2011 numac 2011003147 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst personeel en organisatie Incompetitiestelling in de klasse A4 Adviseur-generaal bij de diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP Bij toepassing van artikel 6bis, type incompetitiestelling prom. -- pub. 01/06/2011 numac 2011003150 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst personeel en organisatie Incompetitiestelling in de klasse A4 Adviseur-generaal bij de diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP Bij toepassing van artikel 6bis, type incompetitiestelling prom. -- pub. 01/06/2011 numac 2011003148 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst personeel en organisatie Incompetitiestelling in de klasse A4 Adviseur-generaal bij de diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP Bij toepassing van artikel 6bis, type incompetitiestelling prom. -- pub. 01/06/2011 numac 2011003149 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst personeel en organisatie Incompetitiestelling in de klasse A4 Adviseur-generaal bij de diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP Bij toepassing van artikel 6bis, type incompetitiestelling prom. -- pub. 01/06/2011 numac 2011003205 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst personeel en organisatie Incompetitiestelling in de klasse A4 Adviseur-generaal bij de diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP Bij toepassing van artikel 6bis, type incompetitiestelling prom. -- pub. 01/06/2011 numac 2011003151 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst personeel en organisatie Incompetitiestelling in de klasse A4 Adviseur-generaal bij de diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP Bij toepassing van artikel 6 bis, type incompetitiestelling prom. -- pub. 01/06/2011 numac 2011003154 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst personeel en organisatie Incompetitiestelling in de klasse A4 Adviseur-generaal bij de diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP Bij toepassing van artikel 6bis, type incompetitiestelling prom. -- pub. 01/06/2011 numac 2011003152 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst personeel en organisatie Incompetitiestelling in de klasse A4 Adviseur-generaal bij de diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP Bij toepassing van artikel 6bis,
^