B.S. Index van de publicaties van 3 juni 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 03/06/2011 numac 2011202248 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 46/2011 van 30 maart 2011 Rolnummer 4914 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 37quinquies, type wet prom. -- pub. 03/06/2011 numac 2011202247 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 45/2011 van 30 maart 2011 Rolnummer 4910 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 12bis, type wet prom. -- pub. 03/06/2011 numac 2011201708 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 47/2011 van 30 maart 2011 Rolnummer 4932 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 65/22,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 03/06/2011 numac 2011202684 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Vrijwilligers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 03/06/2011 numac 2011202526 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikelen 1 en 2 van het ministerieel besluit van 18 november 2010 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikel 59, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 type ministerieel besluit prom. 23/06/2010 pub. 03/06/2011 numac 2011031296 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de regels voor de medische controle van toepassing op de personeelsleden van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/06/2010 pub. 03/06/2011 numac 2011031294 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 1999 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels H type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/06/2010 pub. 03/06/2011 numac 2011031295 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openba

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/05/2011 pub. 03/06/2011 numac 2011202527 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestwegen N304 - Deken De Bolaan tussen kmp. 0,196 en kmp. 1,273 en N333 Casselstraat tussen kmp. 7,796 en kmp. 8,913 op het grondgebied van de stad Poperinge

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/05/2011 pub. 03/06/2011 numac 2011202728 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van het statuut van de arrondissementscommissarissen type besluit van de waalse regering prom. 19/05/2011 pub. 03/06/2011 numac 2011202729 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de beheerseenheidstypes die binnen een Natura 2000-locatie afgebakend zouden kunnen worden, alsook tot bepaling van de verbodsmaatregelen en van de bijzondere preventieve maatregelen die erop toepasselijk zi

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/06/2011 numac 2011202595 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 26 april 2011 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 27 april 2011, heeft Philippe Mette Die zaak type bericht prom. -- pub. 03/06/2011 numac 2011202596 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 18 april 2011 in zake de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid tegen « C.M. Midden Vlaanderen », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekome « Sch

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/06/2011 numac 2011202740 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Oproep tot kandidaten voor het Waalse Agentschap voor Export en Buitenlandse Investeringen Met het oog op de toekenning van mandaat van ambtenaar-generaal van rang A2, Directeurs-generaal van de AWEX, overeenkomstig de bepalingen van boe(...) 1. Beschr

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 03/06/2011 numac 2011009412 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijzigingen Adreswijziging rechtbank koophandel te Brussel Vanaf 6 juni 2011 zijn de diensten van rechtbank van koophandel te Brussel gevestigd op de Waterloolaan 70, 1000 Brussel. Adreswijziging Adviesraad van de magistratuur Adreswijziging Commi

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 03/06/2011 numac 2011202250 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 48/2011 van 30 maart 2011 Rolnummer 5068 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 4, 10°, van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, gesteld door de Politierechtbank te Verviers. type arrest uittreksel prom. -- pub. 03/06/2011 numac 2011202246 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 44/2011 van 30 maart 2011 Rolnummer 4886 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 33, 7°, b), van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststell Het Grond

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 03/06/2011 numac 2011202742 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van Nederlandstalige beleidsmedewerker Strafrechtelijk Beleid De vergelijkende selectie van Nederlandstalige beleidsmedewerker Strafrechtelijk Beleid (niveau A) voor de FOD Justitie (ANG10841) wer(...) Er zijn

document - btw

type document - btw prom. 04/05/2011 pub. 03/06/2011 numac 2011003215 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën tot wijziging bij de Administratie van de btw, registratie en domeinen, sector registratie en domein, van de materiële en territoriale bevoegdheden van het zesde en het achtste re
^