B.S. Index van de publicaties van 6 juni 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 06/06/2011 numac 2011009401 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 18 mei 2011, is machtiging verleend aan ***** vel ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, ****(...) Bij koninklijk besluit

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/06/2011 numac 2011000351 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 23 mei 2011, wordt het mandaat van de heer COENEN, Godefridus, als korpschef van de lokale politie van de politiezone VILVOORDE-MACHELEN, met ingang van 27 type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/06/2011 numac 2011000352 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 23 mei 2011, wordt het mandaat van de heer VAN DAELE, Eddy, als korpschef van de lokale politie van de politiezone HET HOUTSCHE ,(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/06/2011 numac 2011000353 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 23 mei 2011, wordt het mandaat van de heer Putteman, Paul, als korpschef van de lokale politie van de politiezone Dendermonde, met ingang van 19 september 2 type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/06/2011 numac 2011000354 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 23 mei 2011, wordt het mandaat van de heer Neyrinck, Curd, als korpschef van de lokale politie van de politiezone RIHO , met inga(...) type koninklijk besluit prom. 23/05/2011 pub. 06/06/2011 numac 2011024145 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 1999 houdende bepaling van productnormen voor verpakkingen type koninklijk besluit prom. 26/05/2011 pub. 06/06/2011 numac 2011011191 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende besluiten inzake registratie van persoonsgegevens ingevolge de wijziging van de wet op het consumentenkrediet type koninklijk besluit prom. 26/05/2011 pub. 06/06/2011 numac 2011011199 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot oprichting van het Overlegcomité inzake collectief beheer van auteursrechten en naburige rechten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/06/2011 numac 2011202731 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij ministerieel besluit van 10 maart 2011 wordt de heer Robert Goffin, eerste attaché, vanaf 1 september 2011 in ruste gesteld. Bij ministerieel besluit van 11 april 2011 wordt de heer André Warscotte, inspecteur-generaal, van Bij minister

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/05/2011 pub. 06/06/2011 numac 2011202574 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de benoeming van de leden van de commissie co-existentie van conventionele, biologische en genetisch gemodificeerde gewassen type besluit van de vlaamse regering prom. 06/05/2011 pub. 06/06/2011 numac 2011202594 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de inwerkingtreding van artikel 25 van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding en

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/05/2011 pub. 06/06/2011 numac 2011202747 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het decreet van 17 januari 2008 houdende invoering van een ecobonus op de COainfera2bendinferb-emissies van de autovoertuigen van natuurlijke personen type besluit van de waalse regering prom. 26/05/2011 pub. 06/06/2011 numac 2011202745 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 503 van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode

decreet

type decreet prom. 06/05/2011 pub. 06/06/2011 numac 2011202570 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 4 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende de zorg- en bijstandsverlening type decreet prom. 06/05/2011 pub. 06/06/2011 numac 2011202591 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Panama, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Panama-Stad op 26 maart 2009 type decreet prom. 06/05/2011 pub. 06/06/2011 numac 2011202590 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en Montenegro, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Podgorica op 16 februari 2010 type decreet prom. 06/05/2011 pub. 06/06/2011 numac 2011202592 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en Barbados inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Brussel op 29 mei 2009

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/06/2011 numac 2011202706 bron grondwettelijk hof Bericht Rolnummer 4890 Bij beschikking van 7 april 2011 heeft het Hof vastgesteld dat, met toepassing van artikel 99 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, een einde is gekomen aan de rechtspleging in de zaak nr. De griffier type bericht prom. -- pub. 06/06/2011 numac 2011202707 bron grondwettelijk hof Bericht Rolnummer 4837 Bij beschikking van 9 maart 2011 heeft het Hof vastgesteld dat, met toepassing van artikel 99 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, een einde is gekomen aan de rechtspleging in de zaak nr. De griffier

erratum

type erratum prom. 05/04/2011 pub. 06/06/2011 numac 2011000296 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de vertaling van de arresten van de Raad van State. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 06/06/2011 numac 2011009409 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Antwerpen Bij beschikking van 4 april 2011 is de aanwijzing van de heer Roland, S., rechter in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van drie jaar type beschikking prom. -- pub. 06/06/2011 numac 2011009407 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Verviers Bij beschikking van 7 maart 2011 is de aanwijzing van de heer Jamin, M., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn v

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/06/2011 numac 2011009406 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 25 mei 2011, is het verzoek tot associatie van Mevr. Panneels, L., notaris ter standplaats Sint-Pieters-Woluwe, en van Mevr. De Smedt, J., kandidaat-notaris, om de associatie « Liliane Mevr. type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/06/2011 numac 2011009405 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 mei 2011, is aan de heer Renard, J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Kortrijk. Het is hem vergund de titel van zijn Bij konin type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/06/2011 numac 2011009410 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 mei 2011, is aan de heer Van der Eeken, G., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van griffier bij het vredegerecht van het vierde kanton Brussel. Dit besluit heeft uitwerking met inga Bij konin type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/06/2011 numac 2011009411 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij arrest nr. 213.254 van 16 mei 2011 van de Raad van State wordt het koninklijk besluit van 28 juni 2009 waarbij Mevr. Myriam Geldof wordt benoemd tot griffier bij de rechtbank van koophandel te Gent en de impliciete weigerin Het ber type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/06/2011 numac 2011009417 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 6 juli 2010, dat in werking treedt op 30 juni 2011, is de heer Janssens, J., vrederechter van het kanton Moeskroen-Komen-Waasten, in ruste gesteld. Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is he Bij konin type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/06/2011 numac 2011009418 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 14 april 2011 : - is de heer Broeckx, R., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde;

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 06/06/2011 numac 2011009384 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Justitiehuizen Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 april 2011 wordt Mevr. Hautfenne, Laura, geboren op 9 oktober 1979, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1, met de titel van attaché vanaf 10 novembe Overeenko type benoemingen prom. -- pub. 06/06/2011 numac 2011024116 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 april 2011 wordt de heer Folens, Bert, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 23 januari 2010, met als titel attaché in de klasse A1 op het Nederlandse taalkader, bij de Federale Overhe

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 06/06/2011 numac 2011009408 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Gent De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 27 april 2011, heeft de heer De Wildeman, H., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent, aangewezen tot ondervoorzitter, voor een termijn van drie jaar De rech

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 06/06/2011 numac 2011202823 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van Franstalige beleidsmedewerkers Strafrechtelijk Beleid De vergelijkende selectie van Franstalige beleidsmedewerkers Strafrechtelijk Beleid (niveau A) voor de FOD Justitie (AFG10841) werd afg(...) Er zijn 9
^