B.S. Index van de publicaties van 10 juni 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 10/06/2011 numac 2011009416 bron federale overheidsdienst justitie Probatiecommissies ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 31 mei 2011 wordt de heer Johan Deschryver, ambtenaar, benoemd tot eff type wet prom. -- pub. 10/06/2011 numac 2011009414 bron federale overheidsdienst justitie Probatiecommissies ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 31 mei 2011 wordt de heer Fabien Greffe, advocaat, benoemd tot plaatsv type wet prom. -- pub. 10/06/2011 numac 2011022175 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische tandheelkundige raad van 24 februari 2011 en in uitvoering van artikel 2 Interpr

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/06/2011 numac 2011015052 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur Directeur-generaal. - Ontheffing functie Bij koninklijk besluit van 17 september 2010 wordt de heer Jan DEVADDER, Directeur-generaal, ontheven uit zijn functie van Permanent Vertegenwoordiger van België bij de Raad van E Het ber type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 10/06/2011 numac 2011022176 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Technische tandheelkundige raad type koninklijk besluit prom. 26/05/2011 pub. 10/06/2011 numac 2011002028 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 betreffende de aanwijzing van tweetalig adjuncten bij wijze van overgangsmaatregel in de centrale diensten van de federale overheidsdiensten. type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/06/2011 numac 2011015056 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Buitenlandse Dienst Ontheffing functies en oppensioenstellingen Bij koninklijk besluit van 13 maart 2011 wordt de heer Leopold MERCKX ontheven uit zijn functie van Ambassadeur van België in de Republiek Letland evenals uit zijn funct Hij word type koninklijk besluit prom. 18/05/2011 pub. 10/06/2011 numac 2011009390 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de tabel van de zittingen van de vredegerechten gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de polit type koninklijk besluit prom. 15/05/2011 pub. 10/06/2011 numac 2011014100 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de vereisten van toepassing op het veiligheidspersoneel type koninklijk besluit prom. 30/05/2011 pub. 10/06/2011 numac 2011014114 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het internationaal certificaat voor de bestuurder van een pleziervaartuig en tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1993 betreffende het stuurbrevet vereist voor het bevaren van de scheepvaartwegen van het Rijk type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/06/2011 numac 2011015055 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière van de attachés voor Internationale Samenwerking Oppensioenstellingen Bij koninklijk besluit van 26 november 2010 wordt aan de heer Guy MEERSSEMAN eervol ontslag uit zijn ambt verleend. Hij wordt toegelaten zijn rechten te doen gelde Bij kon type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/06/2011 numac 2011015054 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst Ontheffingen functie en oppensioenstellingen Bij koninklijk besluit van 25 augustus 2010 wordt de heer Luc CARBONEZ ontheven uit zijn functie van Ambassadeur van België in het Koninkrijk der Nederlanden alsook uit zijn fu Hij wordt type koninklijk besluit prom. 20/05/2011 pub. 10/06/2011 numac 2011009420 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële hulp aan de gemeenten en de steden voor de aanwerving van personeel belast met de omkadering van alternatieve gerechtelijke straffen en maatregelen voor het jaar 2011 type koninklijk besluit prom. 18/05/2011 pub. 10/06/2011 numac 2011018203 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/06/2011 numac 2011000291 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Eretitel Bij koninklijk besluit van 23 mei 2011 wordt aan de heer François Daout, rechter bij het Grondwettelijk Hof, gemachtigd de titel van zijn ambt van Staatsraad eershalve te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/06/2011 numac 2011000299 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 23 mei 2011 wordt de heer Frédéric Vanneste, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om tijdens het academiejaar 2011-2012, het ambt van docent voor het vak « Mens type koninklijk besluit prom. 23/05/2011 pub. 10/06/2011 numac 2011024148 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2010 houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2011, van het globaal budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 95 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgings type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/06/2011 numac 2011000367 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federale politie. - Mandaat Bij koninklijke besluiten van 24 mei 2011 worden volgende aanwijzingen voor de betrekking van bestuurlijk directeur-coördinator van de federale politie hernieuwd, 1) met ingang van 1 februari 2011 : - voor het g - voor het g type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/06/2011 numac 2011000355 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federale politie. - Mandaat Bij koninklijke besluiten van 15 mei 2011 worden volgende aanwijzingen hernieuwd met ingang van 1 januari 2011 : - de heer Eric Cobut, voor de betrekking van directeur van de directie van de interne relaties van de - de heer type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/06/2011 numac 2011002025 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie **** eretekens Bij koninklijk besluit van 18 maart 2011 wordt het burgerlijk ereteken aan de **** ambtenaren toegekend : Voor 25 jaar dienst De **** 1**** klasse : De heer ****, ****, adviseur-generaal; Mevr. VAN **** type koninklijk besluit prom. 20/05/2011 pub. 10/06/2011 numac 2011022200 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 1996 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van enterale voeding via sonde

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/06/2011 numac 2011015053 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Kanselarijcarrière Overplaatsing Bij ministerieel besluit van 23 december 2010 wordt de heer Patrick EECKHOUT ontheven uit zijn functie van Vice-Consul bij de Ambassade van België te Dakar en overgeplaatst naar het Hoofdbestuur. Oppens Bij koninklijk type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/06/2011 numac 2011202820 bron waalse overheidsdienst Energie Bij ministerieel besluit van 10 mei 2011, dat in werking treedt op 10 mei 2011, wordt de vennootschap "Arsenergy Sociedad Limitada" BVBA als zonneboil(...) Deze erkenning (ref. IS1710) wordt verleend voor een verlengbare periode van vijf jaar, type ministerieel besluit prom. 30/05/2011 pub. 10/06/2011 numac 2011014113 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 mei 1995 betreffende de voorwaarden tot afgifte van de stuurbrevetten vereist voor het bevaren van de scheepvaartwegen van het Rijk met betrekking tot zekere categorieën van plezierva type ministerieel besluit prom. 23/05/2011 pub. 10/06/2011 numac 2011021047 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 20/05/2011 pub. 10/06/2011 numac 2011011196 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/05/2011 pub. 10/06/2011 numac 2011031270 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openba type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/04/2011 pub. 10/06/2011 numac 2011031276 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 mei 2008 tot aanwijzing van de leden van de Gewestelijke Commissie voor de toegang tot de bestuursdocumenten van het Brussels H type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/03/2011 pub. 10/06/2011 numac 2011031278 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 tot bepaling van de initiatieven van gewestelijk belang die in aanmerking kunnen komen voor de driejarige ontwikkeli type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/05/2011 pub. 10/06/2011 numac 2011031285 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden van de Geweste type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/03/2011 pub. 10/06/2011 numac 2011031277 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 tot vaststelling van de samenstelling van de dossiers voor de aanvragen om subsidie, van de aard van de bewijsstukke

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/04/2011 pub. 10/06/2011 numac 2011035447 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saner

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 10/06/2011 numac 2011202816 bron waalse overheidsdienst Natuurbehoud Bij besluit van de Waalse Regering van 16 mei 2011 wordt de beraadslaging van de gemeenteraad van Soumagne van 28 maart 2011 met het oog op de beperking van perenroest goedgekeurd. type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 10/06/2011 numac 2011202784 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluit van de Waalse Regering van 12 mei 2011 wordt de heer Mohammed Saadi ontheven van zijn functies van attaché-stagiair. Bij ministerieel besluit van 16 mei 2011 dat uitwerking heeft op 15 maart 2010 wordt Mevr. Françoi Bij ministeri

decreet

type decreet prom. 06/05/2011 pub. 10/06/2011 numac 2011035449 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 type decreet prom. 06/05/2011 pub. 10/06/2011 numac 2011202764 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Regering van de Republiek Kosovo, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Pristina op type decreet prom. 06/05/2011 pub. 10/06/2011 numac 2011202762 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Tadzjikistan, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 10 februari type decreet prom. 06/05/2011 pub. 10/06/2011 numac 2011202763 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Indonesië, anderzijds, en de slotakte, ondertekend in Jakarta op 9 november 20

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/06/2011 numac 2011018206 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Benoît Jacquet en Mevr. Sandrine Valette hebben de Deze type bericht prom. -- pub. 10/06/2011 numac 2011018198 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Dominique Lambert heeft de nietigverklaring gevord Dat bes

erratum

type erratum prom. -- pub. 10/06/2011 numac 2011003227 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst personeel en organisatie Incompetitiestelling in de klasse A4 Adviseur-generaal bij de diensten van de FOD Financiën. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 1 juni 2011, pagina 32429, dient de lijst van de betrekkingen, opgen Lijst betrek

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 10/06/2011 numac 2011009430 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Brussel Bij beschikking van 30 mei 2011 van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel is de aanwijzing van de heer Vermylen, Ch., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, tot kamervoorzitter in dit hof, hernieuw

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/06/2011 numac 2011000290 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot auditeur Bij koninklijk besluit van 24 mei 2011 wordt de heer Yves Delval, adjunct-auditeur, met ingang van 11 mei 2011 tot auditeur bij de Raad van State benoemd.

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 05/05/2011 pub. 10/06/2011 numac 2011031280 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende benoeming van de leden van de afdeling « Sociale Samenhang » van de Brusselse Franstalige Adviesraad voor welzijnszorg en gezondheid

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/06/2011 numac 2011009421 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - Parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent : - met aanwijzing bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk : 1. Voor bovenvermel De kandidatur type vacante bettreking prom. -- pub. 10/06/2011 numac 2011009426 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen hoofdgriffier in de vakklasse A3 van het hof van beroep te Brussel : 1 ; hoofdgriffier in de vakklasse A3 van het hof van beroep te Gent : 1; hoofdgriffier in de vakklasse A3 van de rechtbank va(...) hoofdgriffi type vacante bettreking prom. -- pub. 10/06/2011 numac 2011009427 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van griffier en secretaris worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt GEEN bijkomende proef georganiseerd : griffier bij de arbeidsrechtbank te Bergen : 2; g griffier bij type vacante bettreking prom. -- pub. 10/06/2011 numac 2011009428 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van griffier en secretaris worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt GEEN bijkomende proef georganiseerd : griffier bij het vredegerecht van het tweede kanton Ande griffier b type vacante bettreking prom. -- pub. 10/06/2011 numac 2011009425 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van griffier en secretaris worden vacant verklaard voor benoeming via werving of bevordering, er wordt een bijkomende proef georganiseerd : griffier bij het Hof van Cassatie : 1 griffier bij h

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/06/2011 numac 2011009429 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 30 mei 2011 is Mevr. Massart, L., raadsheer in het hof van beroep te Bergen, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Brussel. Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met indivi

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 10/06/2011 numac 2011011178 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoeming in de hoedanigheid van rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 13 april 2011 werd, met ingang van 1 februari 2011, Mevr. Saar Van Wambeke, in de hoedanigheid van rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 tot Overeenkom

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 10/06/2011 numac 2011000357 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies, in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 23 april 2010 wordt de vergunning v Bij min type vergunning prom. -- pub. 10/06/2011 numac 2011000347 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van **** uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van ****. - Intrekkingen Bij besluit van 31 januari 2011 wordt de vergunning om het beroep **** **** he type vergunning prom. -- pub. 10/06/2011 numac 2011000345 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van **** uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van ****. - Vernieuwingen Bij besluit van 31 januari 2011 wordt de vergunning om het beroep Bij

document - thesaurie

type document - thesaurie prom. -- pub. 10/06/2011 numac 2011003216 bron federale overheidsdienst financien Administratie der Thesaurie Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 10/06/2011 numac 2011009431 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Brugge De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 6 april 2011, heeft de heer Dupont, W., rechter in de arbeidsrechtbank te Brugge, aangewezen tot ondervoorzitter, voor een termijn van drie jaar met ingang van 2 mei 20

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 10/06/2011 numac 2011202954 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige maatschappelijk assistenten expertise (niveau B) voor de FOD Justitie (ANG11806) Na de selectie wordt een lijst met maximum 40 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook(...) Toelaatbaarh type bericht van selor prom. -- pub. 10/06/2011 numac 2011202986 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige junior accountants (niveau B) voor het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (ANG11018) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. (...) Toelaatbaarh type bericht van selor prom. -- pub. 10/06/2011 numac 2011202937 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige systeem- en netwerkbeheerders (niveau B) voor de Koninklijke Bibliotheek van België (ANG11025) Na de selectie wordt een lijst met maximum 12 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Vereiste diplom type bericht van selor prom. -- pub. 10/06/2011 numac 2011202931 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** verantwoordelijken **** De vergelijkende selectie van **** verantwoordelijken **** (niveau ****) voor **** (****11029) werd afgesloten op 24 mei 2011. (...) Er is 1 ges type bericht van selor prom. -- pub. 10/06/2011 numac 2011202912 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van **** generieke testen (niveau ****) voor de **** overheid (****10005) Na de selectie wordt een lijst met geschikte of niet geschikte aangelegd, die onbeperkt geldig blijft. ****(...) Vereiste dip type bericht van selor prom. -- pub. 10/06/2011 numac 2011202911 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés informatie- en gegevensbeheer (niveau A2) voor de POD Wetenschapsbeleid (ANG11814) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er(...) Toelaatbaar type bericht van selor prom. -- pub. 10/06/2011 numac 2011202908 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige begrotingscoördinatoren/macrobudgettaire Vergelijkende selectie van Franstalige begrotingscoördinatoren/ macrobudgettaire (niveau A) voor de FOD Budget en Beheerscontrole (AFG10863) werd afgesloten o(...) Er zij type bericht van selor prom. -- pub. 10/06/2011 numac 2011202907 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige boekhouders (niveau B) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (ANG11803) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook ee(...) Toelaatbaarh type bericht van selor prom. -- pub. 10/06/2011 numac 2011008003 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Hoven en rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie voor werving van juristen voor de hoven en rechtbanken 1. In de loop van het laatste trimester van 2011, zal SELOR te Brussel, een vergelijkende selectie voor werving v(...) 2. Vereist d

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 10/06/2011 numac 2011003225 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, « Milk Inc » genaamd Overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 19 juli 2010 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Milk Inc », een door de Natio - v

document van de nationale bank

type document van de nationale bank prom. -- pub. 10/06/2011 numac 2011003224 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen een kredietinstelling en een financiële instelling Overeenkomstig artikel (...) Ingevolge artikel 31 van de wet van 22 maart 1993 is iedere overdracht tussen kredietinstellingen o(.. type document van de nationale bank prom. -- pub. 10/06/2011 numac 2011003223 bron nationale bank van belgie Toestemming voor fusie tussen beleggingsondernemingen Overeenkomstig artikel 73 van de wet van 6 april 1995, heeft het directiecomité v(...) Ingevolge artikel 74 van de wet van 6 april 1995 is iedere overdracht tussen beleggingsonderneminge(...)
^