B.S. Index van de publicaties van 15 juni 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/04/2010 pub. 15/06/2011 numac 2011000342 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de kaderwet betreffende de dienstverlenende intellectuele beroepen gecodificeerd door het koninklijk besluit van 3 augustus 2007. - Duitse vertaling type wet prom. 02/06/2010 pub. 15/06/2011 numac 2011000323 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot uitbreiding van de herstelmaatregelen voor de ondernemingen uit de bank- en financiële sector. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 29/12/2010 pub. 15/06/2011 numac 2011000325 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 13/12/2010 pub. 15/06/2011 numac 2011000365 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector en tot wij type wet prom. 30/05/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011003204 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 type wet prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt. - Officieuze coördinatie in het Duits

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/05/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011000289 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1997 betreffende de publicatie van de arresten en de beschikkingen van niet-toelaatbaarheid van de Raad van State type koninklijk besluit prom. 01/06/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011014105 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/06/2011 numac 2011011212 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011 wordt, met ingang van 1 mei 2011, op haar aanvraag, aan Mevr. Lies Janssen, ontslag uit haar ambt van attaché verleend. type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011014145 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van de overwegen nr. 94 en nr. 95 op spoorlijn 162 te Haversin machtigt mits de bouw van een onderbrugging en van twee onderdoorgangen voor voetgangers en fietsers en de onmiddellijke inbezitneming van de hiervoor no type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/06/2011 numac 2011027114 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Personeel. - Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 1 februari 2011 wordt het burgerlijk ereteken verleend aan de hiernavermelde personeelsleden van de Waalse Overheidsdienst : Voor 35 jaar dienstactiviteit Het Burgerlijke Kruis De heer Henri type koninklijk besluit prom. 31/03/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011024126 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 10.000 euro aan de VZW « Inter-Environnement Bruxelles » type koninklijk besluit prom. 25/01/2001 pub. 15/06/2011 numac 2011000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de vertaling van de arresten van de Raad van State Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 24/05/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011000292 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van diverse besluiten betreffende de procedure voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State betreffende de vertrouwelijke stukken type koninklijk besluit prom. 24/05/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011000293 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/05/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011000328 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot instelling van een Departementale Stagecommissie bij de FOD Binnenlandse Zaken voor de Nederlandstalige ambtenaren van niveaus B, C en D type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/06/2011 numac 2011202934 bron waalse overheidsdienst Energie Bij ministerieel besluit van 17 mei 2011, dat in werking treedt op 17 mei 2011, wordt de vergunning voor gaslevering toegekend aan de vennootschap "Enovos Luxembourg SA" Bij ministerieel besluit van 17 mei 2011, dat in werking treedt op 17 mei type ministerieel besluit prom. 07/06/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011003229 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 20/05/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011000329 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de samenstelling van de Franstalige Departementale raad van beroep type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/06/2011 numac 2011202936 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij ministerieel besluit van 4 april 2011, dat uitwerking heeft op 15 maart 2011, wordt de heer Olivier van Damme vast benoemd in de graad van attaché. Dit uittreksel vervangt het uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad Bij minis type ministerieel besluit prom. 20/05/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011000330 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de leden van de raad van beroep bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in het raam van de evaluatiecyclus type ministerieel besluit prom. 05/05/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011202760 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van het percentage van de anciënniteitsontwikkeling voor de wijziging van de subsidie voor de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning voor 2011 type ministerieel besluit prom. 20/05/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011000327 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot instelling van een Departementale Stagecommissie bij de FOD Binnenlandse Zaken voor de Franstalige ambtenaren van niveaus B, C en D

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 15/06/2011 numac 2011031228 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Toelatingen tot de stage. - Ontslag Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 oktober 2010 wordt Mevr. De Fauw, Elke, vanaf 1 oktober 2010 onderworpen aan een proefperiode van zes maanden in hoedanigheid van attaché voorafgaan Bij be type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 15/06/2011 numac 2011031281 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 april 2011, wordt beschermd als monument de totaliteit van het kinderdagverblijf « Le Nid » gelegen Neststraat 9-13, te Elsene, vanwege zijn historische, es Bijla

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/05/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011202739 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van het kwaliteitsbeleid in de erkende kinderopvangvoorzieningen

decreet

type decreet prom. 13/05/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011202738 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Gewesten van 3 december 2009 betreffende de uitvoering van het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart ondertekend te Str type decreet prom. 06/05/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011202756 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het UNESCO-verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de diverstiteit van cultuuruitingen, en de bijlage, opgemaakt in Parijs op 20 oktober 2005 type decreet prom. 06/05/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011202761 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Togo, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Lomé op 6 juni 2009 type decreet prom. 19/07/1791 pub. 15/06/2011 numac 2011000332 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Decreet betreffende de organisatie van een gemeentelijke en correctionele politie. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels type decreet prom. 13/05/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011202758 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 14 december 2007 houdende de organisatie en werking van de regionale technologische centra type decreet prom. 27/05/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011202960 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van de wet van 5 mei 1936 tot vaststelling van het statuut der havenkapiteins

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/06/2011 numac 2011018209 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Pascal Bourgeois heeft de nietigverklaring gevorde Deze za

document

type document prom. -- pub. 15/06/2011 numac 2011000369 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vacante ambten van griffier bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen De belanghebbende personen worden ervan op de hoogte gebracht dat er twee Nederlandstalige ambten van griffier bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen te begeven zijn. De benoemi type document prom. -- pub. 15/06/2011 numac 2011031287 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bijvoegsel 2 van het Beheerscontract tussen de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer . - Modaliteiten voor de opvolging en beoordeling van het Contract Artikel 1. Voorwerp Overeenkomstig artike(...) Artikel 2.

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/04/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011029316 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beroep van het officieel gesubsidieerd onderwijs van het gewone en gespecialiseerde secundair niveau type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/03/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011029332 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 februari 1998 tot oprichting in het gebied van Sector XVII - Franse Gemeenschap - van basisoverleg- en tussenoverlegcomités e type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/04/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011029317 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 februari 2008 tot aanstelling van de leden van de raad van beroep voor de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medisch-so type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/04/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011029300 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 juli 1996 tot instelling van het Overlegcomité voor het "Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011029330 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Zonale commissies voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt l type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/03/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011029329 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 juli 2007 houdende benoeming van de leden van de Beroepscommissie voor het onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/05/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011029328 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 13 mei 1991 tot instelling van een examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het toekennen van het diploma van leraar in d

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/06/2011 numac 2011000371 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Bericht. - Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor een vacante betrekking van Franstalige Staatsraad Tijdens haar openbare zitting van 29 maart 2011 heeft de algemene vergadering van de Raad van State, zonder eenpari Tijdens type vacante bettreking prom. -- pub. 15/06/2011 numac 2011000370 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vacante ambten van griffier bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen De belanghebbende personen worden op de hoogte gebracht van twee vacante Franstalige betrekkingen van griffier bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, waarvan er één op k Toela

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 25/03/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011202391 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot voorlopige gedeeltelijke intrekking van de rangschikking van het kasteel "Knoppenburg" te Raeren en de omgeving ervan

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 15/06/2011 numac 2011011211 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoeming in de hoedanigheid van rRijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 28 april 2011 werd, met ingang van 16 februari 2011, Mevr. Tonia Tatti, in de hoedanigheid van rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 tot de Overeenkom

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 15/06/2011 numac 2011000359 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies, in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijzigingen Bij besluit van 10 januari 2006 wordt de vergunning Bij be type vergunning prom. -- pub. 15/06/2011 numac 2011000344 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen om het beroep van privédetective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective Bij besluit van 11 januari 2011 wordt de heer Luc VAN HOOREWEDER, gevestigd te 88 Bij type vergunning prom. -- pub. 15/06/2011 numac 2011000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van **** uit te oefenen in toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van ****. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 17 januari 2011 wordt de vergunning om het beroep van De he type vergunning prom. -- pub. 15/06/2011 numac 2011000358 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies, in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij besluit van 8 februari 2010 wordt de vergunni Bij bes

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 15/06/2011 numac 2011202943 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De tekst

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 15/06/2011 numac 2011031259 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als EPB-adviseur, natuurlijke persoon Bij beslissing van 19 april 2011 van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de heer HAROUCHI, Saïd, gedomicilieerd Adolphe Willemijnstraat 269, bus 5, te 1070 Brussel, erkend als EPB-adviseur, De erk type erkenning prom. -- pub. 15/06/2011 numac 2011031258 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als EPB-adviseur, rechtspersoon Bij beslissing van 19 april 2011 van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de BVBA ARKIPEL - SOCIETE CIVILE D'ARCHITECTES, met maatschappelijke zetel te Rouppeplein 19, bus 3, te 1000 Brussel, met De erke

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 15/06/2011 numac 2011202997 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige begrotingscoördinatoren/macrobudgettaire Vergelijkende selectie van Franstalige begrotingscoördinatoren/macrobudgettaire (niveau A) voor de FOD Budget en Beheerscontrole (AFG10863) werd afgesloten op(...) Er zij type bericht van selor prom. -- pub. 15/06/2011 numac 2011203032 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** medewerkers federale **** "rechten van de patiënt" De vergelijkende selectie van **** medewerkers federale **** "rechten van de patiënt" Er zijn 5 geslaagden. (...) type bericht van selor prom. -- pub. 15/06/2011 numac 2011202995 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ingenieurs (niveau A) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de instellingen van openbaar nut (ANB11802) Na de selectie wordt een lijst met maximum 100 geslaagden aangelegd, die twee jaar ge(...) Er wordt
^